Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyngor Arbennig o’r Cyngor Llawn

Extraordinary Meeting of Full Council  

 

17.2.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

174

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

175

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies:

 

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alex Mangold

 

 

176

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

 

177

Adwaith gwrth Asiaidd i'r firws Corona

 

Cyflwynodd y Cyng. Nia Edwards-Behi y datganiad canlynol er cefnogi cymuned Dwyrain Asia.

 

 

Yng ngoleuni'r achosion byd-eang diweddar o'r Novel Coronavirus, ac ynghanol adroddiadau bod cymuned Dwyrain Asia yn wynebu lefelau uwch o aflonyddu wedi'i dargedu, mae Cyngor Tref Aberystwyth yn ailddatgan ei wrthwynebiad i bob math o hiliaeth a rhagfarn. Rydym yn estyn ein cefnogaeth i unrhyw unigolion a allai fod yn wynebu aflonyddu hiliol neu fwlio, ac unrhyw fusnesau a allai fod yn wynebu dirywiad mewn cwsmeriaid, ers yr adroddiadau cyntaf am yr achos firaol.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cynnig a rhoi cyhoeddusrwydd mor eang â phosibl

 

Anti Asian reaction to the Corona virus

 

Cllr Nia Edwards-Behi presented the following declaration of support for the East Asian community

 

In light of the recent global outbreak of the Novel Coronavirus, and amid reports that the East Asian community is facing increased levels of targeted harassment, Aberystwyth Town Council reaffirms its opposition to all kinds of racism and bigotry. We extend our support to any individuals who might be facing racist harassment or bullying, and any businesses which might be facing a downturn in custom, since the first reports of the viral outbreak.

 

It was RESOLVED to approve the motion and to publicise it as widely as possible

 

Anfon at y Cambrian News ayb

Send to the Cambrian News etc