Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyngor Arbennig o’r Cyngor Llawn

Extraordinary Meeting of Full Council  

 

10.8.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

70

Yn bresennol:

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Brendan Somers

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Brendan Somers

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

71

 

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alex Mangold

 

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Apologies:

 

Cllr Rhodri Francis

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alex Mangold

 

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

 

72

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

 

73

Cyfeiriadau personol: Dim

Personal references: None

 

 

74

Eglwys Gwenfrewi

 

Roedd ymweliad safle wedi datgelu bod yr eglwys mewn cyflwr rhyfeddol o dda ac y byddai'n darparu'r holl le angenrheidiol ar gyfer busnes y Cyngor a defnydd gan y gymuned.

 

Teimlai cynghorwyr fod y pryniant yn bwysig gan y byddai’n:

  1. darparu adeilad cymunedol i bobl Aberystwyth
  2. gwarchod adeilad hanesyddol pwysig
  3. cydfynd gyda pharc Ffordd y Gogledd i ddarparu ardal gymunedol ehangach
  4. gwarchod amgylchedd ac ecoleg yr ardal ar gyfer y gymuned
  5. darparu swyddfeydd hygyrch i'r Cyngor a fyddai yn y tymor hir yn cynrychioli gwerth am arian

 

 

 

PENDERFYNWYD rhoi pwerau dirprwyedig i'r Maer a'r Clerc i brynu'r safle hyd at uchafswm o £330,000

St Winefride’s Church

 

A site visit had revealed that the church was in surprisingly good order and that it would provide all the necessary space for Council business and community use.

Councillors felt that the purchase was important as it would:

  1. provide the people of Aberystwyth with a community building
  2. preserve an important historic building
  3. align with North Road park to provide a wider community area
  4. preserve the environment and ecology of the area for the community
  5. provide the Council with accessible offices that in the long-term would represent value for money

It was RESOLVED to give the Mayor and Clerk delegated powers to buy the site up to a maximum sum of £330,000.