Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyngor Arbennig o’r Cyngor Llawn

Extraordinary Meeting of Full Council  

 

15.2.2021

 

 

COFNODION – MINUTES

 

229

Yn bresennol:

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Endaf Edwards  

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Brendan Somers

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Brendan Somers

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

230

 

Ymddiheuriadau:

 

Cyng Alex Mangold

Cyng Mari Turner

 

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. David Lees

 

 

Apologies:

 

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mari Turner

 

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. David Lees

 

 

 

 

231

Datgan Diddordeb: 

 

Dim

 

Declaration of interest

 

None

 

 

232

Polisi cyfethol

 

PENDERFYNWYD yn unfrydol dilyn gweithdrefnau tebyg i un etholiad lle mae pob ymgeisydd yn enwebu'r ward y maent am sefyll drosti cyn y cyfarfod cyfethol.

 

Byddai pleidleisio yn dilyn gweithdrefnau fel y nodwyd yng Ngweinyddiaeth Cyngor Lleol Arnold Baker:

 

  • Pan fydd mwy na dau berson wedi'u henwebu ar gyfer swydd i'w llenwi gan y Cyngor ac nad yw'r un o'r personau hynny wedi derbyn mwyafrif absoliwt o'r pleidleisiau o'u plaid, bydd enw'r person sydd â'r nifer lleiaf o bleidleisiau yn cael ei daro oddi ar y rhestr a phleidleisio o'r newydd. Bydd y broses hon yn parhau nes bod mwyafrif y pleidleisiau'n cael eu rhoi o blaid un person. Gellir setlo pleidlais gyfartal trwy bleidlais ddyfarnu gan gadeirydd y cyfarfod.

 

 

 

Co-option policy

 

Councillors unanimously RESOLVED to follow similar procedures to that of an election where all candidates nominate the ward for which they want to stand in advance of the co-option meeting.

Voting would follow procedures as stated in Arnold Baker’s Local Council Administration:

  • Where more than two persons have been nominated for a position to be filled by the Council and none of those persons has received an absolute majority of votes in their favour, the name of the person having the least number of votes shall be struck off the list and a fresh vote taken. This process shall continue until a majority of votes is given in favour of one person. A tie in votes may be settled by the casting vote of the chairman of the meeting.