Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

22.3.2021

 

 

COFNODION – MINUTES

 

254

Yn bresennol:

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd 273-276)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Alexandra Banfi (Cambrian News)

 

Present:

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Alun Williams (Chair 273-276)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Alexandra Banfi (Cambrian News)

 

 

255

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Claudine Young

Cyng. David Lees

 

Apologies:

 

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Claudine Young

Cllr. David Lees

 

 

 

256

Datgan diddordeb:

 

242 (213): Cynghorwyr Mark Strong, Endaf Edwards, Jeff Smith a Talat Chaudhri

Declaration of interest:

 

242 (213): Cllrs Mark Strong, Endaf Edwards, Jeff Smith a Talat Chaudhri

 

 

 

257

Cyfeiriadau personol:

 

Byddai cerdyn a blodau yn cael eu hanfon at y Cynghorydd Lucy Huws – bu ei gŵr farw yn annisgwyl.

Personal references:

 

A card and flowers would be sent to Cllr Lucy Huws whose husband had died unexpectedly.

 

 

258

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 22 Chwefror 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gydag un newid:

 

236: nid oedd Heather yn cynrychioli parti gwleidyddol arbennig

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 22 February 2021 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one amendment:

 

236: Heather did not represent a particular political party

 

 

259

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

242 (213): ailstrwythuro yn y Llyfrgell. Byddai llythyr yn cael ei anfon at y Prif Weithredwr i ofyn am gyfarfod er mwyn trafod ffyrdd o gefnogi'r Llyfrgell

Matters arising from the minutes:

 

242 (213): restructuring at the Library. A letter would be sent to the Chief Executive to request a meeting to discuss ways of supporting the Library

 

 

 

260

Ystyried gwariant Mis Mawrth

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant gydag ychwanegu'r anfonebau a dderbyniwyd yn hwyr.

Consider March expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure with the addition of invoices received late.

 

 

 

 

261

Ystyried cyfrifon Mis Chwefror

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon

 

Consider February accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts

 

262

Apwyntio Archwilydd Mewnol

 

PENDERFYNWYD penodi Emyr Phillips

Appoint Internal Auditor

 

It was RESOLVED to appoint Emyr Phillips

 

 

263

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Fawrth 2 Mawrth 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

Minutes of the Planning Committee meeting held Tuesday 2 March 2021 to confirm accuracy

It was RESOLVED to approve the minutes

 

264

Materion yn codi o’r cofnodion: Dim

 

Matters arising from the minutes: None

 

265

Ceisiadau cynllunio

 

Planning applications

 

265.1

A210160: Spar, Y Stryd Fawr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A210160: Spar Great Darkgate St

 

NO OBJECTION

 

265.2

A210204: Iceland, Parc Manwerthu Ystwyth

 

DIM GWRTHWYNEBIAD mewn egwyddor, ond a allai Iceland ystyried ailosod y coed a oedd i fod i fod yn rhan o'r datblygiad yn wreiddiol i liniaru unrhyw aflonyddwch sŵn.

 

Hefyd, er nad yw'n fater cynllunio, a allai Iceland ystyried defnyddio oergelloedd caeedig i leihau'r defnydd o ynni.

A210204: Iceland, Ystwyth Retail Park

 

NO OBJECTION in principle, but could Iceland consider replacing the trees that were originally meant to be part of the development to mitigate any noise disturbance.

 

Also, although not a planning issue, could Iceland consider using closed fridges to reduce energy consumption.

 

 

265.3

A210205: Iceland, Parc Manwerthu Ystwyth

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU arwyddion uniaith. Dylai'r holl gyfathrebu gweledol fod yn ddwyieithog gyda'r Gymraeg yn gyntaf. Byddai'r Cyngor Tref yn hapus i ddarparu cefnogaeth i helpu Iceland i gyflawni hyn oherwydd bydd yn cael ei werthfawrogi gan y gymuned leol ac felly'n dda i fusnes.

 

Ni ddylid goleuo'r arwyddion yn fewnol.

A210205: Iceland, Ystwyth Retail Park

 

Council OBJECTS to monolingual signage. All visual communication should be bilingual with Welsh first. The Town Council would be happy to provide support to help Iceland achieve this because it is appreciated by the local community and is therefore good for business.

 

Signage should not be internally illuminated.

 

 

265.4

A210211: Iceland, Parc Manwerthu Ystwyth

 

NO OBJECTION i osod y drws rholer yn y cefn.

A210211: Iceland, Ystwyth Retail Park.

 

NO OBJECTION to the installation of the roller shutter at the rear.

 

 

265.5

A210230: 8 Bwthyn Gogerddan

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU'r cais cynllunio ôl-weithredol hwn yn GRYF ac mae'n gwrthwynebu datblygu tai amlfeddiannaeth yn gyffredinol. Mae'r cais hwn yn cynrychioli llety lle nad oes llawer o le i fyw a dim lle storio sbwriel na beiciau. Mae'n mynd yn groes i Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol ac mae hefyd yn cynrychioli colli cartref teulu fforddiadwy.

A210230: 8 Gogerddan Cottages

 

Council STRONGLY OBJECTS to this retrospective planning application and opposes the development of HMOs in general. This application represents a cramming of accommodation where there is limited living space and no refuse or bike storage. It contravenes the Wellbeing of Future Generations Act and also represents the loss of an affordable family home.

 

 

266

Meysydd Chwarae

PENDERFYNWYD agor y meysydd chwarae i gyd yn ystod gwyliau’r Pasg.

Cafodd y trac glas yn Plas crug dderbyniad da iawn gyda llawer iawn o gefnogaeth ar gyfryngau cymdeithasol

Playgrounds

It was RESOLVED to open all parks during the Easter holidays.

The blue track in Plas crug had been very well received with a great deal of support on social media

 

267

Cytundeb: Casglu sbwriel

 

Cadarnhaodd y Cyngor y byddai casglu sbwriel yn parhau i gael ei ddarparu fel rhan o gontract archwilio a chynnal a chadw’r parciau.

Contract: Litter collection

Council confirmed that litter collection would continue to be delivered as part of the parks’ inspection and maintenance contract.

 

268

Cytundeb: cynnal a chadw dodrefn stryd (cysgodfannau bws, hysbysfyrddau, arwyddion bys a meinciau

 

PENDERFYNWYD y dylid cynnwys yr holl ddodrefn stryd yng nghontract archwilio a chynnal a chadw’r parciau.

Contract: Maintenance of Street Furniture (bus shelters, notice boards, finger posts and benches)

Council RESOLVED that all street furniture should be included in the parks’ inspection and maintenance contract.

 

269

Cytundeb: lladd gwair

 

Gan fod y Cyngor yn hapus â safon y gwaith a gan na fyddai'r costau'n cynyddu, PENDERFYNWYD parhau gyda'r contractwr presennol

Contract: Grass cutting

As Council was happy with the standard of work and as costs would not be increasing it was RESOLVED to continue with the current contractor.

 

270

Cytundeb: archwilio a thrin coed a llwyni

 

PENDERFYNWYD y dylid gwahodd dyfynbrisiau ffurfiol ar gyfer y gwaith hwn.

Contract: Tree and shrub inspection and management

It was RESOLVED that formal quotes be invited for this work.

 

271

Cynnig: Polisi mawn (Cyng. Alun Williams)

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a ganlyn:

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn ymrwymo i sicrhau na ddefnyddir mawn mewn unrhyw waith garddio, garddwriaeth neu dirlunio yn y dyfodol a wneir ar ran y Cyngor. Mae hyn yn cynnwys osgoi prynu planhigion sydd wedi'u tyfu mewn pridd sy'n seiliedig ar fawn.

 

Motion: Peat Policy (Cllr Alun Williams)

It was RESOLVED to support the following motion:

Aberystwyth Town Council undertakes to ensure that peat is not used in any future gardening, horticulture or landscaping work carried out on the Council’s behalf. This includes avoiding the purchase of plants that have been grown in peat-based soil.

 

 

272

Cynnig: Polisi Ysmygu a Vapio ar gyfer meysydd chwarae y Cyngor Tref (Cyng. Mark Strong)

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a ganlyn:

 

Mae'r Cyngor Tref yn rhoi lles cenedlaethau'r dyfodol yn gyntaf. Rydym yn gwerthfawrogi bod plant a phobl ifanc yn naturiol anturus, ac fel bod ein Cyngor yn cymryd pob cam posibl i fod yn rhagweithiol wrth amddiffyn ein plant rhag niwed, rydym yn gwahardd anweddu neu ysmygu, neu unrhyw fath o losgi neu anadlu nicotin neu sylwedd tebyg, ac yfed alcohol, o fewn unrhyw faes chwarae a reolir gan y Cyngor Tref.

 

Motion: Smoking and Vaping policy for Town Council playgrounds (Cllr. Mark Strong)

It was RESOLVED to support the following motion:

The Town Council puts the welfare of future generations first. We appreciate that children and young people are naturally adventurous, and so that every possible step is taken by our Council to be proactive in protecting our children from harm, vaping or smoking, or any form of burning or inhalation of nicotine or similar substance, and the drinking of alcohol, is prohibited within any playground managed by the Town Council.

 

 

273

Cynnig: Mannau tyfu ym Mhenparcau (Cyng. Charlie Kingsbury)

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a ganlyn:

 

Mae'r Cyngor yn penderfynu:

 

  • Gweithio gyda phartneriaid perthnasol i fynd i'r afael â materion tlodi bwyd ym Mhenparcau
  • Ymrwymo i ddarparu o leiaf dau blannwr gwely uchel at ddibenion plannu bwyd cymunedol ym Mhenparcau
  • Nodi lleoliadau a gwirfoddolwyr i reoli'r gwelyau uchel ar y cyd â phartneriaid perthnasol.

Motion: Growing spaces in Penparcau (Cllr. Charlie Kingsbury)

It was RESOLVED to support the following motion:

Council resolves:

 

  • To work with relevant partners to address issues of food poverty in Penparcau
  • To commit to providing at least two raised bed planters for the purpose of community food planting in Penparcau
  • To identify locations and volunteers to manage the raised beds in conjunction with relevant partners.

 

 

 

PENDERFYNWYD atal y Rheoliadau Sefydlog

ac i ymestyn y cyfarfod 15 munud

 

It was RESOLVED to suspend Standing Orders and to

extend the meeting by 15 minutes

 

274

Cynnig: Hysbysebu gwaith Cymorth i Ddioddefwyr ( Cyng. Jeff Smith)

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a ganlyn:

  • Codi ymwybyddiaeth: Yn benodol, mae angen i ni godi ymwybyddiaeth ei bod hi'n bosibl defnyddio gwasanaethau cymorth CiDd heb fynd at yr Heddlu. Mae pecyn gwybodaeth sy'n darparu negeseuon a delweddau ac fe ddylai’r Cyngor Tref rannu'r negeseuon hyn ar ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol a chrybwyll hyn yn ein colofn Ego nesaf.
  • Llofnodi Siarter Troseddau Casineb CiDd: (ailedrychir ar hyn ar ôl penodi ail aelod o staff).

 

Motion: Publicise the work of Victim Support (Cllr Jeff Smith)

It was RESOLVED to support the following motion:

  • Raising awareness: Specifically, Council will raise awareness that it is possible to use VS support services without going to the Police. There is an information pack which provides messages and images and the Town Council will share these messages on its social media accounts and mention this in our next Ego column.

 

  • Sign VS' Hate Crime Charter: (To be revisited when a second member of staff is appointed).

 

275

Plannu blodau gwyllt – y Buarth (Cyng. Alun Williams)

 

PENDERFYNWYD cefnogi plannu blodau gwyllt ar y clawdd ger y Ganolfan Milfeddygyniaeth.

Wildflower planting – Y Buarth (Cllr Alun Williams)

It was RESOLVED to support the planting of wildflowers on the bank by the Veterinary Centre

 

276

Gohebiaeth

 

Byddai eitemau'n cael eu cynnwys fel eitemau ar yr agenda yn y cyfarfod nesaf.

 

Correspondence

All items would be included as agenda items in the next meeting.

Agenda nesaf

Next agenda