Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cofnodion Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell)

Minutes of the Meeting of Full Council (remote)

 

27.9.2021

 

 

COFNODION – MINUTES

 

86

Yn bresennol:

 

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Mari Turner

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Mark Strong

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Chris Betteley (Cambrian News)

Will Davies (Profiad gwaith)

 

Present:

 

Cllr. Alun Williams (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Mari Turner

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Mark Strong

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Chris Betteley (Cambrian News)

Will Davies (work experience)

 

 

87

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

 

Apologies:

 

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

 

 

 

88

Datgan diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of interest:

 

None

 

 

89

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references

 

None

 

 

90

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Darparodd y Maer adroddiad llafar ar ei bresenoldeb yn:

 

 • Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol
 • Pwyllgor Cymorth Ffoaduriaid Syria

 

 • Agor y Siop Hinsawdd yn y Stryd Fawr
 • Taith feicio o Aberystwyth i Fachynlleth i dynnu sylw at beryglon y ffordd i feicwyr
 • Seremoni Diwrnod Heddwch Rhyngwladol y Cyngor Tref ger baner y castell

Mayoral Activity Report

 

The Mayor provided a verbal report on his attendance at:

 

 • International Sheepdog Trials
 • Syrian Refugee Support Committee
 • Opening of the Climate Shop in Great Darkgate St
 • Cycle ride from Aberystwyth to Machynlleth to highlight dangers of the route for cyclists
 • The Town Council’s International Day of Peace ceremony at the castle flag

 

 

91

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 13 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 13 September 2021 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

92

Materion yn codi o’r cofnodion

Dim

Matters arising from the minutes

None

 

93

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun 20 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

Minutes of the Finance and Establishments Committee meeting held Monday 20 September 2021 to confirm accuracy

It was RESOLVED to approve the minutes

 

94

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

Dim

 

Matters arising from the minutes:

 

None

 

95

Ystyried cyfrifon Mis Awst

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon.

 

Roedd yr heddlu wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio swyddfa’r Neuadd Goffa ac roeddent bellach yn cynnal cyfarfodydd yn yr Hwb. Roeddent wedi ymrwymo i gael presenoldeb ym Mhenparcau.

 

Dylid anfon llythyr at Neuadd Goffa yn diolch iddynt am ddefnyddio'r swyddfa

 

Consider August accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

The police had stopped using the Neuadd Goffa office and were now holding meetings in the Hub. They were committed to having a presence in Penparcau.

 

A letter should be sent to Neuadd Goffa thanking them for the use of the office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfon llythyr o ddiolch

Send letter of thanks

 

96

Ystyried gwariant Mis Awst

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant.

 

Consider August expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

 

97

Ceisiadau Cynllunio

 

A210767: 5 Ffordd Alexandra.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae'r Cyngor yn croesawu busnes a fydd yn cyfrannu at leihau plastig.

Planning applications

 

A210767: 5 Alexandra Road.

 

NO OBJECTION. The Council welcomes a business that will contribute to reducing plastic.

 

 

 

98

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Derbyniwyd ymatebion gan Gyngor Ceredigion ynghylch:

 • eu polisi torri gwair: ‘Mae’r Cyngor ynghyd â’i bartneriaid yn parhau i adolygu ei gyfundrefnau torri gwair ar gyfer gwella bioamrywiaeth lle mae’n ddiogel, yn ymarferol ac yn gost-effeithiol gwneud hynny’
 • plannu coed yn yr hydref. Byddai'n rhaid ymrwymo i gynnal coed newydd a blannwyd. Byddai'r Clerc yn cysylltu â Ceredigion eto ym mis Tachwedd i drafod gweithgaredd

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

Responses had been received from Ceredigion Council regarding:

 • their mowing policy: ‘The Council along with its partners continue to review its mowing regimes for the improvement of biodiversity where it is safe, practical and cost effective to do so’
 • autumn tree planting. New trees planted would have to be accompanied by a commitment to maintain them. The Clerk would contact Ceredigion again in November to discuss activity.

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Cynnig: Cefnogaeth i gloddfa Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ar Bendinas (Cyng. Dylan Wilson-Lewis)

PENDERFYNWYD pasio'r cynnig a ganlyn:

 

Mae'r cyngor hwn yn cefnogi gwaith Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed wrth ymgymryd â'r cloddfa archeolegol gyntaf (a noddwyd gan CADW) ar fryngaer oes haearn Pen Dinas ers y 1930au ac mae'n croesawu mentrau i wneud y fryngaer yn fwy hygyrch i drigolion lleol a thwristiaid.

 

Motion: Support for the Dyfed Archaelogical Trust dig on Pendinas (Cllr Dylan Wilson-Lewis)

It was RESOLVED to pass the following motion:

 

This council supports the work of Dyfed Archaeological Trust in undertaking the first archaeological dig (sponsored by CADW) on Pen Dinas iron-age hillfort since the 1930's and welcomes initiatives to make the hillfort more accessible to both local residents and tourists.

 

 

100

Cynnig: Medal Ddinesig Aberystwyth

 

PENDERFYNWYD pasio'r cynnig a ganlyn:

 

Mae'r cyngor hwn yn cefnogi cyflwyno Medal Ddinesig Aberystwyth i'w dyfarnu i gydnabod gwasanaeth eithriadol a roddir gan unigolion a sefydliadau sydd wedi bod o fudd sylweddol i'r dref a'r gymuned leol.

Motion: Aberystwyth Civic Medal

It was RESOLVED to pass the following motion:

 

This council supports the introduction of an Aberystwyth Civic Medal to be awarded in recognition of exceptional service given by individuals and organisations that have significantly benefited the town and local community.   

Agenda Cyllid

Finance agenda

101

Cynnig Brys: Ysgrifennu at Drafnidiaeth Cymru i ofyn iddynt ail-ystyried eu hamserlen am gyflwyno gwasanaeth rheilffordd bob awr i Aberystwyth

(Cyng. Jeff Smith)

Addawyd gwasanaeth bob awr rhwng Aberystwyth ac Amwythig ers 1999. Adeiladwyd y seilwaith i ganiatáu hyn dros ddegawd yn ôl. Dros y blynyddoedd diwethaf, addawyd i ni droeon bydd gwasanaeth bob awr erbyn diwedd 2022; roedd hyn yn rhan o'r cytundeb masnachfraint.

Prynhawn dydd Gwener 24 Medi eleni, cyhoeddwyd amserlen newydd ar gyfer gwelliannau fyddai'n cynnig gwasanaeth bob awr i Aberystwyth erbyn mis Mai 2024. Hyn fydd y gwelliant olaf namyn un yn eu cyfres arfaethedig o welliannau i'r gwasanaethau.

 

PENDERFYNWYD pasio'r cynnig a ganlyn:

 

Ein bod yn ysgrifennu at Drafnidiaeth Cymru ac at Julie James AS i ofyn iddynt wireddi ei haddewid gwreiddiol ac i ystyried defnyddio trenau dosbarth 158 sy'n cael eu tynnu o rannau eraill o'r rhwydwaith ar gyfer trenau newydd o'r dosbarth 197.

Pwysleisiwn bwysigrwydd y lein i ffyniant y dref ac ystyriaethau economaidd mewn ardal wledig a chymharol dlawd.

 

 

Ychwanegodd cynghorwyr y sylwadau canlynol:

 

 • Datganiad cyhoeddus LlC y byddant yn arwain ar drafnidiaeth gyhoeddus
 • Prinder petrol a'r angen am drenau
 • Mae unedau trên annigonol yn arwain at ostyngiad mewn defnyddwyr. Gallai hyn gael ei ddefnyddio i leihau gwasanaethau. Bu gostyngiad yn y defnydd oherwydd monitro annigonol Heddlu Trafnidiaeth Prydain o gadw pellter cymdeithasol
 • Roedd gwasanaeth bob awr yn hanfodol ar gyfer datblygu busnes
 • Ymgysylltiad annigonol Cludiant Cymru ynghylch dylunio trenau newydd
 • Y brig dramatig mewn defnydd pan gyflwynwyd gwasanaeth amlach

 

 

Bydd Cyng. Jeff Smith yn codi'r pwyntiau hyn mewn cyfarfod i randdeiliaid ar 1 Hydref gan gyfeirio at benderfyniad y Cyngor.

 

Emergency Motion: Write to Transport for Wales to ask them to reconsider their timescale for introducing an hourly service to Aberystwyth

(Cllr Jeff Smith)

 

An hourly service between Aberystwyth and Shrewsbury has been promised since 1999. The infrastructure to allow this over a decade ago. Over the past year we were promised time and time again that an hourly service would be introduced by the end of 2022; this was part of the franchise agreement.

On Friday afternoon 24 September this year, a new timetable for improvements was published which would offer an hourly service to Aberystwyth by May 2024. This would be the second to last improvement in their series of proposed improvements to services.

 

It was RESOLVED to pass the following motion:

 

That we write to Transport for Wales and to Julie James MS to ask them to deliver their original promise and to consider using Class 158 trains which are being removed from other parts of the network to make way for the new class 197 trains.

We emphasise the importance of the line to the prosperity of the town and the economic considerations in a rural and relatively poor area.

 

 

Councillors added the following observations:

 

 • WGs public statement that they will lead on public transport
 • Petrol shortages and the need for trains
 • Inadequate train units result in a drop in users. This might be used to reduce services. There was a drop in usage due to inadequate British Transport Police monitoring of social distancing
 • An hourly service was essential for business development
 • Inadequate engagement of Transport for Wales regarding design of new trains
 • The dramatic peak in usage when a more frequent service was introduced

 

 

Cllr Jeff Smith will raise these points in a stakeholder meeting on 1 October citing the Council's resolution.

 

 

102

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

Dim

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

None

 

 

103

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

Dim

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

None

 

 

104

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

104.1

Cymdeithas Iaith Gymraeg: llythyr at y Senedd ynghylch ail gartrefi ac nad yw Cymru ar Werth. PENDERFYNWYD cefnogi a llofnodi'r llythyr.

Welsh Language Society: letter to the Senedd regarding second homes and that Wales is Not for Sale.  It was RESOLVED to support and sign the letter.

 

Ymateb

Respond

104.2

Fy nrws ffrynt: syniad gan drigolion lleol yn Heol y Wig i gadw'r stryd yn lân y tu allan i'w drws mewn partneriaeth â Cheredigion a'r Cyngor Tref.

My front door: an idea by local residents in Pier Street to keep the street clean outside their door in partnership with Ceredigion and the Town Council.

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

104.3

Caru Aber - murluniau tref: cais am arian ar gyfer mwy o furluniau

Caru Aber – town murals: request for funding for more murals

Eitem agenda RhC a Cyllid

GM & Finance agenda item

 

104.4

Trawst laser y Pier: derbyniwyd amryw gwynion a PENDERFYNWYD cysylltu â Chyngor Ceredigion

The Pier laser beam: various complaints had been received and it was RESOLVED to contact Ceredigion Council

Ysgrifennu at y Cyngor Sir

Write to Ceredigion Council