Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd 1-4)

Cyng. Sienna Lewis (Cadeirydd 5-14)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Mathew Norman

 

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair 1-4)

Cllr. Sienna Lewis (Chair 5-14)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Mathew Norman

 

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

Cyng. Kerry Ferguson

 

Apologies

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brian Davies

Cllr. Kerry Ferguson

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Dim

Declarations of interest:  

 

None

 

 

4

Ethol Cadeirydd

 

Hunan-enwebodd y Cyng Sienna Lewis ac fe’i heiliwyd gan y Cyng. Mathew Norman. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd y Cynghorydd Sienna Lewis yn briodol.

Elect Chair

 

Cllr Sienna Lewis self-nominated and was seconded by Cllr Mathew Norman. There were no other nominations and Cllr Sienna Lewis was duly elected.

 

 

5

Ethol Is-gadeirydd

 

Enwebwyd y Cyng Maldwyn Pryse gan y Cyng Jeff Smith ac fe’i eiliwyd gan y Cyng. Mathew Norman. Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd y Cyng Maldwyn Pryse yn briodol

Elect Vice-chair

 

Cllr Maldwyn Pryse was nominated by Cllr Jeff Smith and seconded by Cllr Mathew Norman. There were no other nominations and Cllr Maldwyn Pryse was duly elected

 

 

6

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

 

 

 

7

Cyfrifon Mis Mai

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r cyfrifon.

May accounts

It was RECOMMENDED that the accounts be approved.

 

 

8

Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2021-22

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r adroddiad. Diolchwyd i'r Clerc am ei gwaith

Internal Auditor’s Report  2021-22

 

It was RECOMMENDED that the report be approved. The Clerk was thanked for her work.

 

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

9

Y Ffurflen Flynyddol 2021-22

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r Ffurflen Flynyddol. Byddai'r gofrestr risg yn cael ei chyflwyno yn y Cyngor Llawn nesaf

The Annual Return 2021-22

 

It was RECOMMENDED that the Annual Return be approved.  The risk register would be presented at the next Full Council

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

10

Dyraniad cyllideb glanhau strydoedd

 

Cysylltwyd â Chyngor Ceredigion ynghylch gweithredu Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda'r Cyngor Tref fel yn Nhregaron.

 

ARGYMHELLWYD defnyddio'r cyllid a ddarparwyd ar gyfer casgliadau sbwriel ychwanegol ar y promenâd yn ystod yr haf ar gyfer cynllun peilot glanhau strydoedd yn lle hynny gyda'r nos (y tu allan i oriau staff Ceredigion). Dylid darparu festiau wedi'u brandio gan y Cyngor Tref.

 

Dylid hefyd ymchwilio i gostau prynu golchwr stryd

Street cleaning budget allocation

 

Ceredigion Council had been contacted regarding the implementation of a Service Level Agreement with the Town Council as in Tregaron.

 

It was RECOMMENDED that the funding provided for additional promenade litter collections during the summer be used for a street cleaning pilot instead to operate in the evening (outside of Ceredigion staff hours). Town Council branded vests should be provided.

 

Costs of purchasing a street washer to be investigated

 

 

11

Rhaglen haf y Bandstand

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r rhaglen adloniant ar gyfer y Bandstand yn ystod mis Gorffennaf ac Awst. Byddai llogi’r bandstand yn cael ei ostwng i £1,425 gyda Chyngor Ceredigion yn cael ei gydnabod fel noddwr

 

Baneri naid i'w hychwanegu at yr agenda Gyllid nesaf.

Bandstand Summer Programme

 

It was RECOMMENDED that the programme of entertainment in the Bandstand for July and August be approved. Hire of the bandstand would be discounted to £1,425 with Ceredigion Council being acknowledged as a sponsor.

 

Pop up banners to be added to the next Finance agenda.

 

Agenda cyllid

Finance agenda

12

Gŵyl Gomedi Aberystwyth

 

Dylid gwahodd y trefnydd i siarad â'r Cyngor Llawn

Aberystwyth Comedy Festival

 

The organiser to be invited to speak to Full Council

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

13

Hyfforddiant archwilio meysydd chwarae

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r hyfforddiant

Playground inspection training

 

It was RECOMMENDED that the training be approved

 

 

14

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

14.1

Rhodd o waith celf – Cymru yn fy Llygaid i: Byddai'r Cynghorydd Sienna Lewis yn gweld y gwaith celf ac yn rhannu delweddau ar gyfer cymeradwyaeth gan y Cyngor Llawn.

 

Donation of artwork – Wales in My Eyes: Cllr Sienna Lewis would view the artwork and share images for Full Council approval.

 

14.2

 

Cael gwared ar gysgodfan bws yn Heol Dinas: roedd fandaliaeth wedi gwneud y gysgodfan yn beryglus a chan ei bod yn hen fath ni ellid ei thrwsio. Nid oedd unrhyw wasanaethau bws yn ei wasanaethu mwyach ac ARGYMHELLWYD ei chymryd oddi yno cyn gynted â phosibl gyda'r amod bod cysgodfan newydd yn cael ei darparu pe byddai gwasanaethau bws yn ailddechrau.

 

Removal of bus shelter at Heol Dinas: vandalism had rendered the shelter dangerous and as it was an old type it could not be repaired. It was no longer served by any bus services and it was RECOMMENDED that it be removed as soon as possible with the proviso that a new shelter be provided if bus services were resumed.

 

Gweithredu

Action

14.3

Bwyd Dros Ben Aber: y cais am gymorth ariannol i fod yn eitem ar agenda cyfarfod nesaf y Cyngor Llawn

Aber Food Surplus: the request for funding support to be an agenda item at the next Full Council.

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

14.4

Baneri'r Eisteddfod: i'w cynnwys fel eitem agenda'r Cyngor Llawn

Eisteddfod bunting: to be included as a Full Council agenda item

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda