Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

 1. Talat Chaudhri
 2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mathew Norman

Cyng. Brian Davies

Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

 1. Steve Davies

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Present

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

 1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Brian Davies

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Cllr. Steve Davies

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies

 

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Maes Gwenfrewi - agoriad

 

ARGYMHELLWYD cynnal yr agoriad swyddogol am 11am ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf.

 

Gobeithir y byddai cerddoriaeth yn cael ei ddarparu gan Seindorf Arian Aberystwyth

 

Areithiau i drafod pob agwedd ar ddatblygiad a defnydd y parc. System PA a gasebo i'w darparu.

 

Dylid gwahodd yr holl bartneriaid a chontractwyr.

 

Mynychwyr i’w annog i ddod â phicnic.

 

Byddai'r digwyddiad hefyd yn gyfle i ymgysylltu/ymgynghori ynghylch Neuadd Gwenfrewi. Bwrdd i'w osod gyda'r holiadur a lluniau.

 

Maes Gwenfrewi – opening

 

It was RECOMMENDED that the official opening should be held at 11am on Saturday 23 July.

 

Music would hopefully be provided by the Aberystwyth Silver Band

 

Speeches to cover all aspects of the park’s development and use. A PA system and gazebo to be provided.

 

All partners and contractors to be invited.

 

Attendees to be encouraged to bring picnics.

 

The event would also be an opportunity to engage/ consult regarding Neuadd Gwenfrewi.  A table to be set up with the questionnaire and photos.

 

Trefnu

Organise

6

Blodau'r Dref a mabwysiadu ffiniau Cyngor Ceredigion

 

Roedd pum pâm y promenâd wedi'u blaenoriaethu ac roedd y gwaith o blannu planhigion parhaol sy'n gwrthsefyll halen wedi'i gwblhau yn ogystal â threfnu dyfrio.

 

Roedd y Cyngor Tref yn aros am gadarnhad ynglŷn a gwelyau Heol Alexandra a chanol y dref.

 

Roedd dau bâm brics yr orsaf hefyd yn cael eu plannu gan y Cyngor Tref gyda chost y planhigion yn cael ei dalu gan Trafnidiaeth Cymru.

 

 

Town Flowers and adoption of Ceredigion Council borders:

 

The five promenade beds had been prioritised and the planting of perennial salt resistant plants had been completed as well as watering arranged.

 

 

The Town Council was awaiting confirmation of the Alexandra Road and town centre beds.

 

The two brick station planters were also being planted up by the Town Council with the plant costs being covered by Transport for Wales.

 

 

 

7

Materion ac atebion ynghylch sbwriel a glanhau trefi

 

Fel cam cyntaf roedd cyfarfod adeiladol yn cael ei drefnu gyda Chyngor Sir Ceredigion i drafod gweithio mewn partneriaeth er mwyn datrys materion canol tref.

 

Enghreifftiau o faterion tref a chyfathrebu i'w coladu gan gynghorwyr a staff.

 

Hefyd dylid gofyn i Gyngor Sir Ceredigion:

 

 • faint o arian a gynhyrchir gan drwyddedau HMO?
 • ble mae arian y drwydded yn cael ei wario?
 • pa gamau gorfodi a gymerir pan nad yw landlordiaid yn bodloni gofynion y drwydded?
 • ar ba bwynt y caiff y drwydded ei dirymu?

Cynghorwyr i gysylltu â landlordiaid yn eu wardiau (darparwyd y manylion cyswllt gan Rhentu Doeth Cymru) ynglŷn â phroblemau.

 

Dylid cysylltu hefyd â Falconry Experience Wales i ddarganfod costau ac ati.

 

ARGYMHELLWYD prynu neu logi golchwr palmant a darparu tri dyfynbris yn y Pwyllgor Cyllid nesaf. Dylid gofyn am arddangosiad o'r peiriant ar waith.

 

 

 

Travail fyddai'n rheoli'r broses o recriwtio'r gweithiwr. Cost i'w ddarparu yn y Pwyllgor Cyllid nesaf.

Refuse and town cleaning issues and solutions

 

As a first step a constructive meeting was being arranged with Ceredigion County Council to discuss partnership working in order to resolve town centre issues.

 

Examples of town and communication issues to be collated by councillors and staff.

 

Ceredigion County Council also to be asked:

 

 • how much money is generated by HMO licences?
 • where is the licence money spent?
 • what enforcement steps are taken when landlords do not meet the requirements of the licence?
 • at what point is the licence revoked?

 

Councillors to liaise with landlords in their wards (contact details provided by Rent Smart Wales) regarding issues.

 

Contact should also be made with Falconry Experience Wales to find out costs etc.

 

It was RECOMMENDED that a pavement washer should be bought or hired and three quotes to be provided at the next Finance Committee. A demonstration of the machine in operation would be requested.

 

Recruitment of the operative would best be managed by Travail. Cost to be provided at the next Finance committee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

 

8

Meysydd chwarae (diweddariad)

 

Byddai uned plant bach Penparcau yn cael ei osod ym mis Medi pan fyddai plant yn ôl yn yr ysgol.

 

Roedd paentio llinellau yn y MUGA wedi'i gwblhau

 

Byddai heol maes chwarae Plascrug yn cael ei phaentio cyn i ysgolion gau am yr haf.

Playgrounds (update)

 

The toddler unit for Penparcau would be installed in September when children were back at school.

 

Line painting at the MUGA had been completed

 

The Plascrug playground road would be painted before schools closed for the summer.

 

 

 

9

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

9.1

Baneri: cyflwynwyd a chymeradwywyd costau gosod gan gontractwr y Cyngor.

Bunting: costs of installation by the Council’s contractor were presented and approved.

 

Gweithredu

Action

9.2

Reidiau prom: llythyr oddi wrth fusnesau yn gofyn am adleoli'r reidiau ffair. Cytunodd y Cyngor anfon llythyr i Geredigion yn cefnogi’r adleoli.

Prom rides: a letter from businesses requesting the relocation of the fair rides.  Council would send a letter to Ceredigion supporting relocation.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

9.3

Hysbysfwrdd newid hinsawdd: nid oedd y safle arfaethedig yn fater i’r Cyngor Tref.

Climate change billboard: the proposed site was not a matter for the Town Council.

 

 

9.4

Neuadd Gwenfrewi: derbyniwyd llythyr yn cefnogi’r datblygiad arfaethedig.

 

Taflen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml i’w ddatblygu

Neuadd Gwenfrewi: a letter of support had been received regarding the proposed development.

 

A Frequently Asked Questions flyer to be developed.

 

Gweithredu

Action

9.5

Bwyd Dros Ben Aber: yn gofyn am gymorth ar gyfer cais am arian. I'w ddosbarthu i bob cynghorydd er mwyn galluogi ymatebion unigol.

Aber Food Surplus: requesting support for a funding bid. To be circulated to all councillors to enable individual responses.

 

Cylchredeg

Circulate