Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

  1. 11.2022

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mathew Norman

 

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Mari Turner

Cyng. Connor Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mathew Norman

 

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Mari Turner

Cllr. Connor Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Owain Hughes

 

Apologies:

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Owain Hughes

 

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

5.1: Roedd gan Cyng Alun Williams docyn tymor i’r Clwb Pêl Droed

 

Declaration of interest:

 

5.1 Cllr Alun Williams had a season ticket to the Football Club

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Llongyfarchwyd y Cyng Mari Turner ar enedigaeth ei hwyres

Personal references:

 

Cllr Mari Turner was congratulated on the birth of her granddaughter

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A220765 7 Stryd Newydd

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Nid oes gan y Cyngor Tref unrhyw wrthwynebiad cyn belled mai pren a gwydr yw'r holl ddeunyddiau newydd a bod yr amgylchyn gwreiddiol yn cael ei gadw. Mae'r Cyngor yn cymeradwyo'r ymdrechion i gynhyrchu dyluniad sympathetig.

 

A220765 7 New Street

 

The Town Council has NO OBJECTION provided that all the new materials are timber and glass and that the original surround is preserved. The Council applauds the efforts to produce a sympathetic design.

 

 

5.2

A220777: Clwb Pêl Droed

 

DIM GWRTHWYNEBIAD yn amodol ar adroddiad llifogydd cadarnhaol gan CNC.

 

O ran edrychiad, byddai agwedd gydlynol at ddatblygu'r safle yn cael ei werthfawrogi a dylid gwahodd y Clwb Pêl-droed i gyfarfod yn y dyfodol i ddarparu gwybodaeth am eu nodau ar gyfer y safle cyfan.

A220777: Football Club

 

NO OBJECTION subject to a positive flood report from NRW.

 

Aesthetically, a coherent approach to the development of the site would be appreciated and the Football Club should be invited to a future meeting to provide information on their aims for the site as a whole.

 

 

Gwahodd

Invite

6

Gohebiaeth:  

 

Adroddodd y cynghorwyr fod tŷ yn Ffordd y Gogledd yn torri amodau cynllunio – nid oedd y balconi haearn gyr a'r rheiliau wedi'u rhoi yn ôl yn unol â'r cyfarwyddiadau. PENDERFYNWYD y dylid cysylltu gyda’r Adran Gynllunio.

Correspondence:  

 

 

Councillors reported that a property in North Road was in breach of planning conditions – the wrought iron balcony and railings had not been put back as instructed. It was RESOLVED that this should be reported to the Planning Department.

 

Ysgrifennu at yr Adran Gynllunio

Report to Planning Dept.