Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

  1. 3.2023

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Matthew Norman

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Connor Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Matthew Norman

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Connor Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Kerry Ferguson

 

Apologies:

 

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Kerry Ferguson

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Cafwyd munud o dawelwch er cof am y Cynghorydd Ben Davies a fu farw’n sydyn. Byddai cerdyn yn cael ei anfon at y teulu ac at Gyngor Cymuned Llanbadarn

Personal references:

 

A minute’s silence was held in memory of Cllr Ben Davies who had passed away suddenly.  A card would be sent to the family and to Llanbadarn Community Council

 

Anfon cerdyn

Send card

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A230075: Y Cambria, Rhodfa’r Môr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A230075: The Cambria, Marine Terrace

 

NO OBJECTION

 

 

5.2

A230143: Gerddi Ffynnon, Trefechan

 

Nid oes gan y Cyngor unrhyw wrthwynebiad ac mae'n croesawu gwelliannau i'r storfa sgwteri. Fodd bynnag, mae gan y Cyngor bryderon ynghylch colli llety llawr gwaelod gwerthfawr.

A230143: Gerddi Ffynnon, Trefechan

 

The Council has NO OBJECTION and  welcomes improvements to the scooter store. However the Council has concerns regarding the loss of valuable ground floor accommodation.

 

 

 

5.3

A230078: 4 Ffordd Alexandra

 

Mae’r Cyngor YN GWRTHWYNEBU:

  • maint yr ystafelloedd ar y llawr gwaelod
  • diffyg storio gwastraff
  • diffyg lle i storio beiciau

 

Dylid gosod amod ar yr adeilad i atal ei ddefnyddio fel llety gwyliau.

A230078: 4 Alexandra Road

 

The Council OBJECTS to:

  • the size of the rooms on the ground floor
  • the lack of waste storage
  • the lack of bike storage

 

A condition should be placed on the building to prevent it being used as holiday accommodation.

 

 

5.4

A230118: Adeilad Edward Davies

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae’r Cyngor yn croesawu'r gofod stiwdio ond a ellid osgoi ffenestri UPVC o blaid deunyddiau cynaliadwy oherwydd ei agosrwydd at adeilad rhestredig.

 

A230118: Edward Davies Building

 

The Council has NO OBJECTION and welcomes the studio space but could UPVC windows be avoided in favour of sustainable materials due to its proximity to a listed building.

 

 

6

Gohebiaeth

 

Dim

Correspondence

 

None