Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

  1. 3.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

 

Yn mynychu

 

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Carl Worrall

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Wendy Hughes (Digwyddiadau a Phartneriaethau)

 

Present

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brian Davies

 

In attendance

 

Cllr Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Carl Worrall

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Wendy Hughes (Events & Partnerships)

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Sienna Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Bryony Davies

 

Apologies

 

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Sienna Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Bryony Davies

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Dim

Declarations of interest:  

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Chwefror

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo cyfrifon Mis Chwefror

February accounts

 

It was RECOMMENDED that the February accounts be approved.

 

 

6

Penwythnos Sefydlu’r Maer a Gefeillio 19-21 Mai 2023

Cyflwynwyd lleoliad ar gyfer cinio Dydd Sul a swper Nos Sadwrn ac ARGYMHELLWYD eu cymeradwyo.

 

Mayor Making and Twinning weekend 19-21 May 2023

 

Venues for lunch on Sunday and supper on Saturday evening were presented and it  was RECOMMENDED that they be approved.

 

 

7

Rhaglen haf yn y Bandstand

Ni dderbyniwyd ymateb hyd yma ynglŷn â'r rhent ddisgowntedig. Dylid cysylltu gydag Ystadau.

Summer programme in the Bandstand

 

No response had been received as yet regarding the discounted rent. The Estates department to be contacted.

 

Cysylltu

Contact

8

Cofrestr asedau

Byddai rhai o asedau'r cyngor yn cael eu hailasesu ond ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r cofrestr.

Asset register

Some council assets would be reassessed but it was RECOMMENDED that the register be approved.

 

9

Rheoliadau ariannol

Byddai’r rhain yn cael eu dosbarthu i bob cynghorydd gan gynnwys y newid canlynol:

  1. 1. TALU CYFRIFON: ‘Bydd pob taliad yn cael ei wneud gan drafodion ar-lein (BACS) , drwy siec, neu archeb arall a dynnir ar fancwyr y Cyngor.’

Financial regulations

These would be circulated to all councillors including the following amendment:

  1. 1. PAYMENT OF ACCOUNTS: ‘All payments shall be effected by online transactions (BACS) , by cheque, or other order drawn on the Council’s bankers.’  

Cylchredeg

Circulate

10

Cofrestr risg

ARGYMHELLWYD ychwanegu risg ychwanegol ynghylch costau cynyddol ar gyfer adnewyddu Neuadd Gwenfrewi.

Risk register

It was RECOMMENDED that an additional risk regarding increasing costs for the Neuadd Gwenfrewi refurbishment be added.

Cylchredeg

Circulate

11

Costau etholiadol

Roedd y Clerc wedi ysgrifennu at Geredigion ac roedd yn cysylltu â chynghorau eraill i gasglu cymariaethau.

Dylid cysylltu â'r Tîm Etholiadol.

Election costs

The Clerk had written to Ceredigion and was contacting other councils to gather comparisons.

The Electoral Team to be contacted

Ymchwilio

Investigate

12

Hyfforddiant Rheoli Traffig mewn Digwyddiadau Cymunedol

 

Roedd y Rheolwr Cyfleusterau yn mynychu'r hyfforddiant a byddai'n adrodd yn ôl. Os oedd yr hyfforddiant yn fuddiol, teimlwyd y dylai rhai eraill ddilyn yr hyfforddiant er mwyn sicrhau arbenigedd.

 

Derbyniwyd e-bost oddi wrth Geredigion yn datgan ‘mai mater i’r Cyngor Tref oedd bodloni ei hun a’r Cyngor bod y sefydliad yn gymwys’.

Traffic Management at Community Events Training

The Facilities Manager was attending the training and would report back. If the training was beneficial it was felt that a few others should undertake the training to ensure expertise.

An email had been received from Ceredigion declaring that ‘it was up to the Town Council to satisfy itself and the Council that the organisation was competent’. 

 

13

Aelodaeth Un Llais Cymru

 

Y tâl aelodaeth ar gyfer 2023-24 oedd £2103. ARGYMHELLWYD adnewyddu'r aelodaeth

One Voice Wales membership

The membership fee for 2023-24 was £2103. It was RECOMMENDED that the membership be renewed.

 

14

Adroddiad y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Fe'i ddosbarthwyd i bob cynghorydd er gwybodaeth.

Independent Remuneration Panel report

 

It had been circulated to all councillors for information.

 

15

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

15.1

Cynnal y Cardi: roedd y cais am grant i brynu gasebos er mwyn sefydlu marchnad peilot Hen Dref Aberystwyth ym mhen uchaf y Stryd Fawr a Sgwâr Sant Iago wedi bod yn llwyddiannus.

 

Roedd cais Cronfa Ffyniant Gyffredin ar gyfer rhaglen o farchnadoedd a digwyddiadau ar y gweill er bod y dyddiad cau o 14 Ebrill yn sialens. Roedd y Pwyllgor yn cefnogi bwrw ymlaen â’r cais

Cynnal y Cardi: the grant submitted to purchase gazebos in order to establish a pilot Aberystwyth OldTown market in Upper Great Darkgate Street and St James’ Square had been successful.

 

A Shared Prosperity Fund application for a programme of markets and events was being drawn up although the deadline of 14 April was a challenge.  The Committee supported proceeding with the application.

 

 

 

15.2

Neuadd Gwenfrewi

 

Derbyniwyd dyfynbrisiau ar gyfer arolygon ystlumod ac asbestos. Roedd cais cynllunio ar gyfer newid defnydd wedi'i gyflwyno

Neuadd Gwenfrewi:

 

Quotes had been received for bat and asbestos surveys. A planning application for change of use had been submitted