Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

 1. 6.2023

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd eitemau 1-6)

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd eitemau 7-14)

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

 1. Talat Chaudhri
 2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Alun Williams

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Present

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair items 1-6)

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair items 7-14)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Talat Chaudhri

 1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Alun Williams

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Brian Davies

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Carl Worrall

 

Apologies

 

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Brian Davies

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Carl Worrall

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of Interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

 • Nodwyd bod y Cyng Mair Benjamin a Mark Strong yn aelodau o'r pwyllgor.
 • Estynnwyd diolchgarwch y Cyngor Tref i’r Gwasanaeth Tân am eu gwaith yn delio â’r tân yng nghoed Penglais.
 • Estynnwyd llongyfarchiadau y Cyngor Tref i Elan Closs Stephens ar ddod yn Gadeirydd Bwrdd y BBC

Personal references:

 

 • It was noted that Cllrs Mair Benjamin and Mark Strong were members of the committee.
 • The Town Council’s gratitude was extended to the Fire Service for their work in dealing with the fire in Penglais woods
 • The Town Council’s congratulations was extended to Elan Closs Stephens in becoming Chairman of the BBC Board

 

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

 

Enwebwyd y Cyng Maldwyn Pryse gan y Cyng Emlyn Jones ac fe’i eiliwyd gan y Cyng Alun Williams.

 

Hunan-enwebodd y Cyng Dylan Lewis-Rowlands ac fe’i eiliwyd gan y Cyng Mair Benjamin.

 

Cynhaliwyd pleidlais ac etholwyd y Cyng Maldwyn Pryse yn briodol (6 – 4)

 

Elect Chair of the General Management Committee

 

Cllr Maldwyn Pryse was nominated by Cllr Emlyn Jones and seconded by Cllr Alun Williams.

 

Cllr Dylan Lewis-Rowlands self-nominated and was seconded by Cllr Mair Benjamin.

 

A vote was held and Cllr Maldwyn Pryse was duly elected (6 – 4)

 

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

 

Enwebwyd y Cyng Dylan Lewis-Rowlands gan y Cyng Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd gan y Cyng Mair Benjamin. Gan nad oedd unrhyw enwebiadau eraill fe'i etholwyd yn briodol.

 

Elect Vice-Chair of the General Management Committee

 

Cllr Dylan Lewis-Rowlands was nominated by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Mair Benjamin. As there were no other nominations he was duly elected.

 

 

7

Aberystwyth gwyrddach

 

 • Mabwysiadu arwyddion Coed Aber: ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Tref yn mabwysiadu'r arwyddion o fewn ffiniau ei dref yn amodol ar ganiatâd Cyngor Ceredigion.
 • Plannu coed ar hyd y llwybr beicio o Benweddig i Lanbadarn: roedd hyn y tu allan i ardal y Cyngor Tref.

 

Greener Aberystwyth

 

 • Adoption of Coed Aber signs: It was RECOMMENDED that the Town Council adopt the signs within its town boundary subject to permission from Ceredigion Council.
 • Tree planting along the cycleway from Penweddig to Llanbadarn: this was out of area.

 

Cysylltu â Cheredigion

Contact Ceredigion

8

Arwyddion cŵn i’r traethau

 

Cytunwyd bod angen arwyddion mwy amlwg wrth fynedfeydd y traethau. Byddai hyn yn cael ei drafod gyda Chyngor Ceredigion ond dylai'r arwyddion fod:

 

 • Yn ddymunol o ran eu golwg gydag elfen ddarluniadol
 • Dwyieithog (Cymraeg yn cael blaenoriaeth)
 • Mawr a chlir

Dylid cysylltu â Chyngor Ceredigion ac adrodd yn ôl ar y costau i'r Cyngor Llawn.

Dog signage for the beaches

 

It was agreed that there was a need for more obvious signage at the entrances to the beaches. This would be discussed with Ceredigion Council but the signs should be:

 • Visually pleasing with a pictorial element
 • Bilingual (Welsh given priority)
 • Large and clear

Ceredigion Council to be contacted and costs reported back to Full Council.

 

Cysylltu â Cheredigion

Contact Ceredigion

9

 Ffensio’r meysydd chwarae

 

Roedd angen gosod ffensys newydd ym Mhenparcau a Phlascrug, a fyddai'n rhoi cyfle i osod ffensys mwy diogel er mwyn galluogi cloi’r parciau dros nos. Byddai costau'n cael eu darparu.

Playground fencing

 

Fencing in both Penparcau and Plascrug needed replacing which would provide an opportunity for more secure fencing to be installed enabling locking the park at night. Costs would be provided.

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

10

Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru

 

ARGYMHELLWYD anfon y canlynol:

 

 • Dylai'r berthynas rhwng Awdurdodau Lleol a Chynghorau Tref a Chymuned gael ei llywio gan brosesau cadarn (yn hytrach na bod yn ddibynnol ar bersonoliaethau unigol) ac fe ddylai’r berthynas fod yn barchus, yn atebol, gyda chyfathrebu da. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod hyn yn digwydd.

 

 • Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod prosesau gwneud ceisiadau am gyllid grant yn syml ac yn briodol ar draws pob ardal Awdurdod Lleol yn enwedig oherwydd capasiti cyfyngedig y sector Cynghorau Tref a Chymuned.

 

 

Y Clerc i gylchredeg y cynigion i'w cymeradwyo trwy e-bost oherwydd yr amserlen dynn.

Motions for the One Voice Wales Annual General Meeting

 

It was RECOMMENDED to send the following:

 

 • The relationship between Local Authorities and Town and Community Councils should be driven by robust processes (as opposed to being dependent on individual personalities) and be respectful, accountable, and with good communication. Welsh Government should ensure this happens. 

 

 • Welsh Government should ensure that application processes for grant funding are straightforward and appropriate across all Local Authority areas especially in view of the limited capacity of the Town and Community Council sector.

 

The Clerk to circulate the motions for approval via email due to the tight timescale.

 

Cylchredeg

Circulate

 

11

Ymweliad gan gôr o Kronberg 17.7.2023

 

ARGYMHELLWYD darparu derbyniad i gôrau’r ysgol o Kronberg ac o Aberystwyth yn yr Amgueddfa cyn y cyngerdd. Byddai hyn yn digwydd ar yr un noson â'r Pwyllgor Cyllid felly y byddai angen aildrefnu’r Pwyllgor.

Kronberg choir visit 17.7.2023

 

It was RECOMMENDED that a reception be provided for the Kronberg and Aberystwyth school choir members at the Museum before the concert. This would be taking place on the same night as the Finance Committee which would need to be rescheduled.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

12

Fforwm Gogledd Ceredigion ar gyfer Gofal Pobl Hŷn – deiliad allwedd Cyngor Tref.

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor Tref ganiatáu defnydd o'r Siambr gan grwpiau sy’n bartneriaid swyddogol yn unig ac y dylai fod dau ddeilydd allwedd swyddogol sy’n gynghorydd ar gyfer pob grŵp sy’n bartner swyddogol. Byddai unrhyw ddefnydd o'r Siambr yn amodol ar gytundeb staff oherwydd yr angen am mwy o le i weithio ar gyfer aelodau staff ychwanegol. Ac ni ddylai'r offer a ddefnyddir ar gyfer cyfarfodydd hybrid fod yn risg diogelwch i ddata'r Cyngor.

 

Y Pwyllgor Rheolau Sefydlog i edrych ar y polisi yn fanylach.

North Ceredigion Forum for Older People’s Care – Town Council key holder

 

It was RECOMMENDED that the Town Council should allow use of the Chamber by its formal partner groups only and that there should be two official key holders that are councillors for each official partner group. Any use of the Chamber would be subject to staff agreement due to the need for desk space for additional staff members.  And the equipment used for hybrid meetings should not present a security risk to Council data.

 

The Standing Orders Committee to look at the policy in greater detail.

 

 

13

Adolygiad Ffiniau Cymunedol

 

ARGYMHELLWYD diwygio’r canlynol:

 

 1. Dylid symud Pentre Jane Morgan o ward y Gogledd a'i ychwanegu at ward Faenor (Waunfawr)
 2. Dylai adeilad Canolfan y Celfyddydau, neuadd Penbryn ac Interpol aros yn ward Bronglais. Dylai Rosser fod yn ward Llanbadarn
 3. Dylid ymestyn y ffin ar hyd rhan gyntaf Rhodfa Plascrug hyd at ddiwedd y Rhodfa i gynnwys Ffordd Stanley ac Elm Tree Avenue yn ward Bronglais yn hytrach na’r ward Ganolog.
 4. Yn amodol ar yr angen i leihau maint ward y Gogledd, ffin newydd i ddilyn Morfa Mawr i Albert Place. Uwchben y ffin i'w gynnwys yn ward y Gogledd ac islaw yn y Canol.
 5. Ffordd Felin y Môr i drosglwyddo o ward Penparcau i Rheidol. Dylai'r ffin ddilyn yr ardal gadwraeth uwchben y llwybr beicio. Mae'r traeth yn aros yn ward Rheidol.

 

I'w ystyried ymhellach gan y Cyngor Llawn

Community Boundary Review

 

It was RECOMMENDED to amend the following:

 

 1. Pentre Jane Morgan should be removed from North ward and added to Faenor (Waunfawr)
 2. The Arts Centre building, Penbryn hall and Interpol should remain in Bronglais ward. Rosser should be in Llanbadarn ward.
 3. The boundary along the first section of Plascrug Avenue should be extended to the end of the Avenue to include Stanley Road and Elm Tree Avenue in Bronglais ward as opposed to Central ward.
 4. Subject to the need to reduce the size of North ward, a new boundary to follow Queens Road to Albert Place. Above the boundary to be included in North ward and below in Central.
 5. Felin y Môr Road to transfer from Penparcau ward to Rheidol ward. The boundary should follow the conservation area above the cyclepath. The beach stays in Rheidol ward.

 

To be considered further by Full Council

 

 

14

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

14.1

Diwrnod Agored Rhandiroedd: i'w gynnal 2 Gorffennaf

 

Allotment Open Day: to be held 2 July

 

 

14.2

Graddio Prifysgol Aberystwyth: y gwahoddiad i'w ddosbarthu a chynghorwyr i ymateb yn uniongyrchol.

 

Aberystwyth University Graduation: the invitation to be circulated and councillors to respond directly.

 

 

14.3

Byrddau Gwybodaeth: i'w trafod fel rhan o gyllid SPF

Information Boards: to be discussed as part of the SPF funding

 

 

14.4

Gwerthusiadau Ardal Gadwraeth ac Archwiliad o Adeiladau Rhestredig Gwag (dyddiad cau 25.6.2023): dylid cyflwyno cais am estyniad i’r dyddiad cau er mwyn caniatáu trafodaeth yn y Pwyllgor Cynllunio. Cyfarfod arbennig i'w alw os bydd angen

 

Conservation Area Appraisals and Vacant Listed Building Audit (deadline 25.6.2023): a request for a deadline extension to be submitted to allow discussion in the Planning Committee. A special meeting to be called if necessary

 

Cysylltu

Contact