Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 10.7.2023

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd)

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Kerry Ferguson

  1. Talat Chaudhri
  2. Jeff Smith

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Bryony Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Matthew Norman

Cyng. Brian Davies

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Carl Worrall

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

 

Present

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Talat Chaudhri

  1. Jeff Smith

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Matthew Norman

Cllr. Brian Davies

 

In attendance:

 

Cllr. Carl Worrall

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Mark Strong

Cyng. Connor Edwards

Cyng. Owain Hughes

Cyng. Steve Davies

 

Apologies

 

Cllr. Mark Strong

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of Interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

  • Estynnwyd dymuniadau pen-blwydd i'r Cyng Mark Strong.
  • Dosbarthodd y Clerc erthygl negyddol a chamarweiniol a gyhoeddwyd yn y Cambrian News am gostau staffio cynyddol y Cyngor Tref. Roedd yr erthygl hefyd wedi cyflwyno cyflog anghywir a chwyddedig i’r Clerc. Atgoffodd hi gynghorwyr o’u dyletswydd gofal i staff ac roedd eisiau gwybod pa gynghorydd oedd wedi cysylltu â’r Cambrian News a’u rhesymau dros wneud hynny. Roedd hi wedi cysylltu â'r Swyddog Monitro yng Nghyngor Ceredigion i drafod a oedd y weithred yn torri'r Côd Ymddygiad ai peidio.

 

Cytunodd y Cynghorwyr ei fod yn annerbyniol a byddai'r Panel Staffio yn ymchwilio i'r mater. Byddai cyfarfod o'r Panel yn cael ei gynnal am 6.30pm ar 19 Gorffennaf.

Personal references:

 

  • Birthday wishes were extended to Cllr Mark Strong.
  • The Clerk circulated a negative and misleading article published in the Cambrian News about the Town Council’s increasing staffing costs. The article had also presented an incorrect and inflated Clerk’s salary. She reminded councillors of their duty of care to staff and wanted to know which councillor had contacted the Cambrian News and their reasons for doing so. She had contacted the Monitoring Officer in Ceredigion Council to discuss whether or not the action was a breach of the Code of Conduct. 

 

Councillors agreed it was unacceptable and the Staffing Panel would look into the matter. A meeting of the Panel would be held at 6.30pm on 19 July.

 

Trefnu Panel Staffio

Organise Staffing Panel

5

Canmlwyddiant y Gofeb Rhyfel

 

Roedd y digwyddiad i'w gynnal am 6.30pm (machlud) ar 14 Medi a byddai'n canolbwyntio ar heddwch. Byddai'n cynnwys cerddoriaeth gan Triano a Chôr Gobaith. Byddai'r Maer yn cyflwyno hanes y Gofeb a byddai'r Parch. Cei Rees hefyd yn siarad. Y gobaith oedd y byddai ffoaduriaid yn cymryd rhan yn ogystal â phartneriaid allweddol fel y Lleng Brydeinig Frenhinol. Byddai arddangosfa yn cael ei threfnu gydag Archifdy Ceredigion a byddai Llyfr Coffa Heddwch ar gael i'r cyhoedd. Y gobaith hefyd oedd y gallai Bardd y Dref wneud darn o waith gydag ysgolion lleol.

 

Diolchwyd i'r Swyddog Digwyddiadau am ei gwaith ac ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r cynlluniau hyn. Byddai'r costau'n cael eu trafod gan y Pwyllgor Cyllid

War Memorial centenary

 

The event was to take place at 6.30pm (sunset) on 14 September and would focus on peace. It would include music from Triano and Côr Gobaith. The Mayor would present the history of the Memorial and the Rev. Cei Rees would also speak. It was hoped that refugees would participate as well as key partners such as the Royal British Legion.  An exhibition would be organised with Ceredigion Archive  and a Remembrance Book of Peace would be available to the public. It was also hoped that the Town Bard could be involved in a piece of work with local schools.

 

The Events Officer was thanked for her work and it  was RECOMMENDED that these plans be approved. Costs would be discussed by the Finance Committee.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

6

Ymweliad gan gôr o Kronberg 17.7.2023

 

I’w gynnal yn yr Amgueddfa gyda bwffe i’r corau. Byddai'r digwyddiad yn costio £500 i logi'r Amgueddfa a lluniaeth i'r corau. Oherwydd yr amserlen dynn, cymeradwywyd gwariant y gyllideb Gefeillio gan y Pwyllgor.

Kronberg choir visit 17.7.2023

 

To be held in the Museum with a buffet for the choirs. The event would cost £500 for the hire of the Museum and the refreshments for the choirs. Due to the tight timescales the expenditure from the Twinning budget was approved by the Committee.

 

 

7

Cyfeillgarwch Yosano

 

Cynnig gan Yosano i:

 

Datgan yn ffurfiol ein bwriad i hyrwyddo ymhellach y berthynas a’r cyd-ddealltwriaeth sydd wedi’i adeiladu ers 1984 rhwng Aberystwyth, Cymru, y DU, a Yosano, Kyoto Prefecture, Japan.

 

Bydd trefi Aberystwyth a Yosano, trwy ddilyn egwyddor o gydweithio cyfeillgar, cydraddoldeb a chyd-fuddiant, yn ymdrechu i ddeall a pharchu ei gilydd ac i ddatblygu'r berthynas honno trwy gyfnewidiadau ym meysydd hanes, diwylliant ac addysg.

 

ARGYMHELLWYD derbyn y cais

Yosano friendship

 

The proposal by Yosano to:

 

formally declare our intention to further promote the relationship and mutual understanding which has been built since 1984 between Aberystwyth, Wales, UK, and Yosano, Kyoto Prefecture, Japan.

 

The towns Aberystwyth and Yosano on the principle of friendly co-operation, equality and mutual benefit, will endeavour to understand and respect each other and to develop that relationship through exchanges in the areas of history, culture and education.

 

It was RECOMMENDED that the request be accepted

 

 

8

Arwydd Glas Aberystwyth (Rhydyfelin)

 

Roedd angen ymchwilio ac ystyried ymhellach. Gallai arian grant roi cyfle ar gyfer arwyddion newydd mwy deniadol a allai hefyd gynnwys pob gefeilldref.

Aberystwyth Blue sign (Rhydyfelin)

 

Further investigation and consideration was needed. Grant funding could provide an opportunity for new more attractive signage that could also include all twin towns.

 

Investigate

Ymchwilio

9

Arwyddion cŵn i’r traethau

 

Dosbarthwyd proflenni o'r arwyddion a nodwyd newidiadau. Diolchwyd i'r Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau am ei waith.

Dog signage for the beaches

 

Proofs of the signage were distributed and amendments noted. The Facilities and Assets Manager was thanked for his work.

 

 

 

10

 Baneri’r Cyngor Tref – stoc a strategaeth

 

Defnyddiwyd polion fflag y Cyngor Tref yn South Marine a Phenparcau ar gyfer chwifio baner Cymru trwy gydol y flwyddyn. Ar achlysuron megis Diwrnod Rhyngwladol Heddwch, cefnogaeth i'r Wcráin neu fis Pride roedd yn golygu bod rhaid tynnu baner Cymru. ARGYMHELLWYD ymchwilio a chostio ail bolyn fflag yn y dref.

Town Council flags – stock and strategy

 

The Town Council’s flagpoles in South Marine and Penparcau were used for flying the Welsh flag throughout the year. On occasions such as the International Day of Peace, support for Ukraine or Pride month it meant that the Welsh flag had to be removed. It was RECOMMENDED that a second flagpole in the town be investigated and costed.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

11

Goleuadau Nadolig - adolygu

 

Roedd hwn yn mynd allan i dendr yn seiliedig ar y ddarpariaeth bresennol. Roedd y Clwb Busnes yn edrych ar brynu goleuadau ychwanegol.

Christmas Lights review

 

This was going out to tender based on current provision.  The Business Club were looking at purchasing additional lights.

 

 

12

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

12.1

Ymgynghoriad Cynllun Cydraddoldeb Strategol (dyddiad cau 30 Gorffennaf): Cynghorwyr i ymateb yn unigol

 

Strategic Equality Plan Consultation (deadline 30 July): Councillors to respond individually

 

 

12.2

Murlun yn Stryd y Farchnad – cais am arian: roedd cefnogaeth brwd i’r murlun mewn egwyddor. Y Pwyllgor Cyllid i drafod swm y cymorth ariannol ond dylid gofyn i Bantyfedwen am arian cyfatebol

Mural in Market Street – request for funding: there was enthusiastic support for the mural in principle. The Finance Committee to discuss the amount of funding support but Pantyfedwen to be approached for match funding.

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

12.3

Neuadd y Farchnad – potiau blodau: Roedd marchnad a digwyddiadau’r Cyngor Tref wedi creu gweithgarwch yn yr ardal ym mhen ucha’r dref a byddai mwy o weithgarwch yn cyfrannu at adfywiad yr ardal a elwir yn ‘Hen Dref Aberystwyth’.

Market Hall – flower pots: The Town Council’s market and events had generated activity in the area at the top of town and increased activity would contribute to the revival of the area known as ‘Old Town Aberystwyth’. 

 

 

12.4

Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr: cais i fenthyg festiau ffordd. ARGYMHELLWYD darparu rhestr o'r hyn sydd ei angen arnynt i sicrhau monitro eiddo'r Cyngor Tref.

Llanbadarn Fawr Community Council: a request to borrow high viz vests. It was RECOMMENDED that they should provide a list of what they needed to ensure monitoring of Town Council possessions.