Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Arbennig Caeedig o’r Cyngor Llawn (hybrid)

Closed Extraordinary Meeting of Full Council (hybrid)

 

2.10.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

113

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

 1. Cyng. Emlyn Jones
 2. Cyng. Alun Williams
 3. Cyng. Bryony Davies
 4. Cyng. Mair Benjamin
 5. Cyng. Lucy Huws
 6. Cyng. Talat Chaudhri
 7. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

 

 

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Nathan Goss (Rheolwr Prosiect Neuadd Gwenfrewi

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Alun Williams

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Nathan Goss (Neuadd Gwenfrewi Project Manager)

 

 

114

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Mathew Norman

 1. Cyng. Kerry Ferguson
 2. Cyng. Carl Worrall
 3. Cyng. Maldwyn Pryse
 4. Cyng. Brian Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

 

 

115

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

116

Ystyried tendrau ar gyfer adnewyddu Neuadd Gwenfrewi

 

Darparwyd adroddiad ar y tendrau a'r contract gan y Rheolwr Prosiect. PENDERFYNWYD yn unfrydol dyfarnu'r contract i'r contractwr lleol a oedd yn cynrychioli y gwerth gorau.

 

Byddai cyfraniad cynghorwyr ym mhenderfyniadau dyddiol y prosiect yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Llawn.

 

Consider tenders for the refurbishment of Neuadd Gwenfrewi

 

A report on the tenders and contract was provided by the Project Manager. It was RESOLVED unanimously to award the contract to the local contractor who represented best value.

 

Councillor involvement in the day to day decision making on the project would be discussed at the next meeting of Full Council.