Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

 1. 11.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

 1. Cyng. Kerry Ferguson
 2. Cyng. Emlyn Jones
 3. Cyng. Maldwyn Pryse
 4. Cyng. Brian Davies
 5. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 6. Cyng. Mark Strong
 7. Cyng. Jeff Smith
 8. Cyng. Mathew Norman
 9. Cyng. Alun Williams

 

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc Dan Hyfforddiant)

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Mark Strong

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Alun Williams

 

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau

 

 1. Cyng. Owain Hughes

Cyng. Sienna Lewis

 

Apologies

 

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Sienna Lewis

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

 1. Mae’r Cynghorwyr Emlyn Jones a Kerry Ferguson yn gyfarwyddwyr Menter Aberystwyth

 

 1. Mae'r Cynghorwyr Maldwyn Pryse, Mathew Norman a Mark Strong yn gynrychiolwyr y Cyngor Tref ar Fenter Aberystwyth

 

Declarations of interest:  

 

 1. Cllrs Emlyn Jones and Kerry Ferguson are directors of Menter Aberystwyth

 

 1. Cllrs Maldwyn Pryse, Mathew Norman and Mark Strong are Town Council representatives on Menter Aberystwyth

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Hydref

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r cyfrifon

 

October accounts

 

It was RECOMMENDED that the accounts be approved.

 

 

6

Cyllideb 2024-25

 

Dosbarthwyd cyllideb ddrafft.

 • Rhandiroedd: i'w gostwng i £6,000.
 • Nadolig: i aros ar £40,000 fel ar gyfer 2023-24.
 • Wifi Tref: llinell cyllideb i'w ychwanegu, gyda £3,000 wedi'i ddyrannu.
 • Celf stryd: llinell cyllideb i'w ychwanegu, i gynnwys placiau a murluniau, a £3,000 wedi'i ddyrannu.
 • Marchnad ffermwyr: Y dyraniad i’w ystyried yn dilyn trafodaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion.
 • Costau staffio: y dyraniad i'w gynyddu gan gostau blynyddol y ddwy swydd newydd a grëwyd drwy grant y Gronfa Ffyniant Cyffredin.

Y gyllideb ddrafft diwygiedig i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf.

Gadawodd y Cyng. Dylan Lewis-Rowlands y cyfarfod.

Budget 2024-25

 

A draft budget was circulated.

 • Allotments: to be reduced to £6,000.
 • Christmas: to remain at £40,000 as for 2023-24.
 • Town Wifi: budget heading to be added, with £3,000 allocated.
 • Street art: budget heading to be added, to include plaques and murals, and £3,000 allocated.
 • Farmer’s market: The allocation to be considered following discussion with Ceredigion County Council.
 • Staffing costs: the allocation to be increased by the annual costs of the two new posts created via the Shared Prosperity Fund grant.

The amended draft budget to be considered at the next meeting.

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands left the meeting.

 

7

Arwyddion Aberystwyth

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo gwariant o hyd at £12,000 ar gyfer prynu a gosod tri arwydd porth tref newydd yn lle'r arwyddion presennol ym Mhenglais, St Brieuc Boulevard a Rhydyfelin.

 

Byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi i gyfran o’r costau yn cael ei thalu gan y cronfeydd grant Ffyniant Cyffredin.

 

Trafodwyd hefyd y posibilrwydd o gael arwydd ar y ffin â Llanbadarn Fawr.

Aberystwyth signs

 

It was RECOMMENDED to approve the expenditure of up to £12,000 for the purchase and installation of three new town gateway signs to replace the current signs at Penglais, Saint Brieuc Boulevard and Rhydyfelin.

Consideration would be given to a portion of the costs being covered by the Shared Prosperity grant funds. 

The possibility of a sign on the border with Llanbadarn Fawr was also discussed.

 

8

Gefeillio Aberystwyth a Kronberg – cais am gyllid

 

 

ARGYMHELLWYD cyfrannu £1,500 i'r bartneriaeth. Yn anffodus, er eu bod yn grŵp gefeillio gweithredol iawn, nid oedd y Cyngor mewn sefyllfa i ddarparu'r swm llawn y gofynnwyd amdano oherwydd cynnydd mewn gweithgarwch o fewn y partneriaethau gefeillio eraill.

Aberystwyth Kronberg Twinning – request for funding

It was RECOMMENED to donate £1,500 to the partnership. Unfortunately, even though they are a very active twinning group, the Council was not in a position to provide the full amount requested due to increased activity within the other twinning partnerships.

Ymateb

Respond

9

Ymweliad gan Arklow

 

Roedd cytundeb mewn egwyddor i wahodd cynrychiolwyr o Arklow i Aberystwyth ym mis Mawrth 2024, ar gyfer penwythnos Dydd Gŵyl Dewi. Manylion penodol a chostau i'w trafod ymhellach.

Arklow visit

 

There was agreement in principle to invite representatives from Arklow to Aberystwyth in March 2024, for the St David’s day weekend. Specific details and costs to be discussed further.

 

10

Ymgynghoriad: Adroddiad Blynyddol drafft Panel Annibynnol Cymru

ARGYMHELLWYD y polisi canlynol:

Byddai'r taliad blynyddol ychwanegol o £52 ar gyfer nwyddau traul swyddfa yn cael ei brosesu fel taliad sengl cyfradd unffurf. Byddai unrhyw gynghorydd sy'n dymuno gwrthod y taliad yn gwneud hynny'n ysgrifenedig i'r Clerc. Byddai ffurflen yn cael ei datblygu i gasglu manylion banc ond hefyd i ymrwymo i ddychwelyd unrhyw arian nas defnyddiwyd i'r Cyngor Tref.

Consultation: Independent Remuneration Panel draft Annual Report

 

The following policy was RECOMMENDED:

The additional annual payment of £52 for office consumables would be processed as a flat rate single payment.  Any councillor wishing to decline the payment would do so in writing to the Clerk.  A form would be developed to capture bank details but also to commit to returning any unused funding to the Town Council.

 

11

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

11.1

Cyngor Sir Ceredigion: ynghylch dyfodol y Farchnad Ffermwyr (gweler eitem 6 uchod)

Ceredigion County Council: regarding the future of the Farmer’s Market (see item 6 above)