Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 11.2023

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

 1. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 2. Cyng. Lucy Huws
 3. Cyng. Talat Chaudhri
 4. Cyng. Mark Strong
 5. Cyng. Mathew Norman

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mathew Norman

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

 1. Cyng. Kerry Ferguson
 2. Cyng. Maldwyn Pryse
 3. Cyng. Owain Hughes

Cyng. Bryony Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Bryony Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A230719: Llwyn Helyg, Ffordd Caradog

 

Mae’r Cyngor YN GWRTHWYNEBU’r cais am faes parcio ar sail:

 • colli gardd flaen o fewn ardal gadwraeth
 • Byddai'n gosod blaenoriaeth mewn rhes draddodiadol o dai.
 • materion dŵr wyneb a nodwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, ond croesewir defnydd o ddeunyddiau mandyllog

 

Tra'n nodi'r angen am fynediad i'r anabl, mae'r cynllun a gyflwynwyd yn cynrychioli gormod o golled o ran gardd. Ni fyddai'r Cyngor yn gwrthwynebu creu dreif syth i ddarparu mynediad - y lled yn ymestyn o ymyl y llwybr presennol i'r wal bresennol ar yr ochr orllewinol. Byddai hyn yn caniatáu cadw'r ardd flaen a fyddai'n gweddu i dai cyfagos.

A230719: Llwyn Helyg, Ffordd Caradog

 

The Council OBJECTS to the application for a parking area based on:

 • the loss of a front garden within a conservation area
 • It would set a precedence in a traditional row of houses.
 • surface water issues noted by Natural Resources Wales, although the use of porous materials is welcomed

 

Whilst noting the need for disability access, the submitted plan represents too great a loss of garden space. The Council would not object to the creation of a straight driveway to provide access - the width extending from the existing path edge to the existing wall on the west side. This would allow for the retention of the front garden which would be in keeping with neighbouring houses.

 

Ymateb

Respond

5.2

A230673: Pencae, Ffordd Llanbadarn

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU ar y sail a ganlyn:

 • Mae'n cynrychioli gor-estyniad
 • Byddai'n arwain at golli man gwyrdd
 • Byddai'n amharu ar yr olygfa o’r tai traddodiadol gerllaw

A230673: Pencae, Ffordd Llanbadarn

 

The Council OBJECTS on the following basis:

 • It represents over-extension
 • It would result in a loss of green space
 • It would impair the view of the traditional style houses nearby

 

Ymateb

Respond

 

PENDERFYNWYD gohirio'r rheolau sefydlog ac ymestyn y cyfarfod tan 21:25

It was RESOLVED to suspend standing orders and extend the meeting until 21:25

 

 

5.3

A230728: Nationwide, 7 Y Stryd Fawr

 

Tra’n gwerthfawrogi buddsoddiad parhaus y cwmni yn y dref a’i bresenoldeb ar y stryd fawr, mae’r Cyngor YN GWRTHWYNEBU’r arwyddion sydd wedi’u goleuo’n fewnol ac sydd yn uniaith Saesneg. Dylai'r peiriant ATM a'r arwyddion fod yn ddwyieithog gyda'r Gymraeg yn cael blaenoriaeth.

 

A230728: Nationwide, 7 Y Stryd Fawr

 

Whilst appreciating the company’s continued investment in the town and its high street presence, the Council OBJECTS to the internally illuminated and English only signage. The ATM machine and signage should be bilingual with Welsh given priority.

 

Ymateb

Respond

5.4

A230720: Hen Goleg

 

Ni all y Cyngor ymateb oherwydd diffyg gwybodaeth; nid yw'n glir a yw'n gwbl angenrheidiol ailosod y slab.

A230720: Old College

 

The Council cannot respond due to lack of information; it is unclear whether it is absolutely necessary to replace the slab.

 

Ymateb

Respond

5.5

A230628: 30 Rhodfa’r Gogledd

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU ar sail y canlynol:

 • Mae'n cynrychioli gorddatblygiad a gorlethu o ran nifer yr ystafelloedd gwely yn yr estyniad
 • Mae meintiau’r ystafelloedd yn rhy fach – mae Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn annog tai sy'n cefnogi lles
 • Nid oes storfa wastraff
 • Nid oes storfa beiciau
 • Nid yw'r effaith ar dai cyfagos yn glir ond mae'r eiddo yn ymddangos wedi eu pacio’n dynn

A230628: 30 Rhodfa’r Gogledd

 

The Council OBJECTS on the following basis:

 • It represents over development and cramming in terms of the number of bedrooms in the extension
 • Room sizes are too small – the Future Generations Act encourages housing that supports wellbeing
 • There is no waste storage
 • There is no bicycle storage
 • The effect on neighbouring houses is unclear but the properties appear to be tightly packed

Ymateb

Respond

5.6

A230765: Bar 46, Heol Y Bont

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A230765: Bar 46, Heol Y Bont

 

NO OBJECTION

 

Ymateb

Respond

6

Gohebiaeth

 

Dim

Correspondence

 

None