Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 12.2023

 

 

COFNODION /   MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

 1. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands (Cadeirydd eitemau 5.2/3)
 2. Cyng. Talat Chaudhri
 3. Cyng. Mark Strong
 4. Cyng. Mathew Norman
 5. Cyng. Maldwyn Pryse

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Carl Worrall

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands (Chair Items 5.2/3)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Maldwyn Pryse

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr Emlyn Jones

Cllr. Carl Worrall

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

 1. Cyng. Kerry Ferguson

 

Apologies:

 

Cllr. Kerry Ferguson

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

5.2/3: Cyflogir y Cyng Jeff Smith gan y Llyfrgell Genedlaethol

 

Declaration of interest:

 

5.2/3: Cllr Jeff Smith is employed by the National Library

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A230786: Hen Goleg

 

DIM GWRTHWYNEBIAD i:

 

 • y tô gwydr a newidiadau i linell y tô uwchben y cwad
 • defnyddio'r gofod i osod lifft i wella mynediad.

 

Fodd bynnag, mae gan y Cyngor bryderon ynghylch colli'r grisiau ac mae'r Cyngor yn gofyn am ailystyried eu tynnu ymaith. Maent o werth hanesyddol uchel, yn llawn cymeriad, a byddent yn cefnogi diogelwch tân.

A230786: Old College

 

NO OBJECTION to:

 

 • the glass roof and changes to the roof line above the quad
 • use of the dry riser to insert a lift to improve access.

 

However, the Council has concerns over the loss of the stairwells and the Council requests that their removal be reconsidered. They are of high historic value, are characterful, and would support fire safety.

 

Ymateb

Respond

5.2

A230809/811: Llyfrgell Genedlaethol

 

Gadawodd y Cyng Jeff Smith siambr y cyngor. Daeth y Cyng Dylan Lewis-Rowlands i'r gadair.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A230809/811: National Library

 

Cllr Jeff Smith left the council chamber. Cllr Dylan Lewis-Rowlands took the chair.

NO OBJECTION

 

Ymateb

Respond

5.4

A230830: 1 Rhodfa’r Gogledd

 

DIM GWRTHWYNEBIAD os yw'r fflatiau ar gyfer defnydd preswyl llawn amser ac yn fforddiadwy. Mae maint yr ystafelloedd a'r ddarpariaeth storio gwastraff i'w ganmol.

 

A230830: 1 Rhodfa’r Gogledd

 

NO OBJECTION if the flats are for full time residential use and affordable. Size of rooms and provision of waste storage to be commended.

 

Ymateb

Respond

6

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

6.1

Ymgynghoriad: Bil Cyllid Llywodraeth Leol Cymru

 

I’w drafod yn y Pwyllgor Cyllid

Consultation: Local Government Finance Wales Bill

 

To be discussed at the Finance Committee

 

Agenda Cyllid

Finance agenda