Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (hybrid)

General Management Committee (hybrid)

 

  1. 12.2023

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Cadeirydd)

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Jeff Smith

  1. Cyng. Mathew Norman
  2. Cyng. Talat Chaudhri

 

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brian Davies

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Talat Chaudhri

 

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Mark Strong

 

 

Apologies

 

Cllr. Mark Strong

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

 

5

Jeti prom y Gogledd

 

Derbyniwyd e-bost oddi wrth Wasanaethau Technegol Ceredigion nad oedd yn cydnabod gwerth y lanfa ac yn awgrymu ei waredu fel opsiwn. Nododd y cynghorwyr ei boblogrwydd fel amwynder cyhoeddus yn ogystal â'i werth i'r Bâd Achub yn ystod yr adegau hynny o drai lle'r oedd mynediad cyfyngedig i'r harbwr. Nodwyd bod y pren wedi'i ailosod yn 2019 felly dim ond y metel oedd angen ei atgyweirio. ARGYMHELLWYD anfon llythyr at aelod Cabinet Ceredigion yn gofyn i'r Cabinet drafod atgyweirio'r lanfa.

 

Llythyr drafft i'w gyflwyno i'r Cyngor Llawn i'w gymeradwyo.

North prom jetty

 

An email had been received from Ceredigion Technical Services which did not recognise the value of the jetty and suggesting removal as an option. Councillors noted its popularity as a public amenity as well as its value for the RNLI during those times of low tide where there was restricted access to the harbour. It was noted that the timber had been replaced in 2019 so only the metal was in need of repair. It was RECOMMENDED that a letter be sent to the Ceredigion Cabinet member to request that Cabinet discuss repairs to the jetty.

 

A draft letter to be submitted to Full Council for approval.

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

6

Polisi mislifol a diwedd y mislif

 

I’w drafod yn y Cyngor Llawn

Menstrual & menopause policy

 

To be discussed at Full Council.

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Cais am goeden goffa ym Mhenparcau: i'w drafod gan y Cyngor Llawn

Request for memorial tree in Penparcau: to be discussed by Full Council

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

7.2

Gwylnos heddwch Sgwâr Glyndŵr: i'w chynnal am 5.30 pm 5.12.2023. Byddai’r Dirprwy Faer, Cynghorydd Maldwyn Pryse yn darllen llythyr y Cyngor at y Prif Weinidog. Copïau o'r llythyr i'w darparu ar gyfer cynrychiolwyr y cyfryngau.

Peace vigil in Sgwâr Glyndŵr: to be held at 5.30 pm 5.12.2023.  The Deputy Mayor, Cllr Maldwyn Pryse would be reading the Council’s letter to the Prime Minister. Copies of the letter to be supplied for media representatives.

 

 

7.3

Cais y Gymdeithas Gofal am gyllid: Ffurflen gais grant cymunedol 2024 i'w hanfon.

Care Society request for funding: 2024 Community grant application form to be sent.