Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

 1. 12.2023

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

 1. Cyng. Kerry Ferguson
 2. Cyng. Emlyn Jones
 3. Cyng. Maldwyn Pryse
 4. Cyng. Brian Davies
 5. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 6. Cyng. Mark Strong
 7. Cyng. Jeff Smith
 8. Cyng. Mathew Norman
 9. Cyng. Alun Williams
 10. Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Brian Davies

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Mark Strong

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Alun Williams

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Sienna Lewis

 

Roedd y Cyng Sienna Lewis wedi anfon llythyr yn ymddiswyddo fel Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid. Diolchwyd iddi am ei gwaith rhagorol.

 

Cynigiodd y Cyng Jeff Smith fod yr Is-Gadeirydd, y Cyng Talat Chaudhri, yn cael ei ddewis yn gadeirydd newydd. Cafodd ei eilio gan y Cyng. Dylan Lewis-Rowlands a chafodd y Cyng. Talat Chaudhri ei ethol yn briodol.

 

Cynigiodd y Cyng Owain Hughes ei hun ar gyfer swydd yr Is-Gadeirydd. Eiliwyd ef gan y Cyng Jeff Smith a chafodd y Cyng Owain Hughes ei ethol yn briodol.

 

Apologies

 

Cllr. Sienna Lewis

 

Cllr Sienna Lewis had sent a letter resigning as Chair of the Finance Committee. She was thanked for her excellent work.

 

Cllr Jeff Smith proposed that the Deputy Chair, Cllr Talat Chaudhri be selected as the new chair. He was seconded by Cllr Dylan Lewis-Rowlands and Cllr Talat Chaudhri was duly elected.

 

Cllr Owain Hughes proposed himself for the position of Deputy Chair. He was seconded by Cllr Jeff Smith and Cllr Owain Hughes was duly elected.

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

 1. Mae’r Cynghorwyr Emlyn Jones a Kerry Ferguson yn gyfarwyddwyr Menter Aberystwyth

 

 1. Mae'r Cynghorwyr Maldwyn Pryse, Mathew Norman a Mark Strong yn gynrychiolwyr y Cyngor Tref ar Fenter Aberystwyth

 

Declarations of interest:  

 

 1. Cllrs Emlyn Jones and Kerry Ferguson are directors of Menter Aberystwyth

 

 1. Cllrs Maldwyn Pryse, Mathew Norman and Mark Strong are Town Council representatives on Menter Aberystwyth

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Hydref

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r cyfrifon

 

October accounts

 

It was RECOMMENDED that the accounts be approved.

 

 

6

Cyllideb 2024-25

 

 

Er mwyn cadw’r gyllideb mor isel â phosibl tra’n darparu cymaint o wasanaethau â phosibl, gwnaed y diwygiadau a ganlyn i’r gyllideb ddrafft:

 • Glanhau strydoedd: I'w gynyddu i £55,000 i brynu peiriant glanhau strydoedd.
 • Marchnad ffermwyr: Y dyraniad cyllid i'w ddileu o'r pennawd cyllideb hwn. Yr arian i ddod o grantiau cymunedol a digwyddiadau os fydd angen.
 • Costau staffio: cynyddu'r dyraniad i £182,000 i ganiatáu ar gyfer codiadau cyflog ac aelodau ychwanegol o staff.
 • Plannu coed: i'w ostwng i £8000 ond rhagwelwyd y byddai cyllid grant yn ychwanegu at hyn.

Y praesept ar gyfer 2024-25 fydd £635,275 sy’n cynrychioli £156 fesul eiddo Band D y flwyddyn (£13 y mis/ £3 yr wythnos / 0.42c y dydd) a chynnydd o 9.72% (5.96% yn is nag yn 2023-24).

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r gyllideb ddrafft gan y Cyngor Llawn

 

Budget 2024-25

 

In order to keep the budget as low as possible whilst delivering as many services as possible the following amendments were made to the draft budget:

 • Street cleaning: To be increased to £55,000 to buy a street cleaning machine.
 • Farmer’s market: The funding allocation to be removed from this budget heading. The funding to come from community grants and events if necessary.
 • Staffing costs: the allocation to be increased to £182,000 to allow for salary increases and additional members of staff.
 • Tree planting: to be reduced to £8000 but it was envisaged this would be supplemented by grant funding.

The precept for 2024-25 will be £635,275 which represents £156 per Band D property per annum (£13 per month/ £3 per week / 0.42p per day) and a 9.72% increase (5.96% lower than in 2023-24). 

It was RECOMMENDED that the draft budget be approved by Full Council. 

 

 

11

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Cais y Ddinas Llên: roedd partneriaid yn edrych i gyflogi person i ddatblygu cais y dref. Roedd pob partner yn cyfrannu tua £3000.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Tref yn darparu'r cyllid hwn (o'r gyllideb Digwyddiadau)

The City of Literature bid:  partners were looking to employ a person to develop the town’s application. Each partner was contributing approximately £3000.

It was RECOMMENDED that the Town Council provide this funding (from the Events budget)