Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor Llawn (hybrid)

Extraordinary Meeting of Full Council (hybrid)

 

8.1.2024

 

 

COFNODION / MINUTES

 

201

Yn bresennol:

 

Cyng. Maldwyn Pryse (Chair)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Brian Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Dylan Lewis-Rowlands

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mathew Norman

 

Yn mynychu:

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Present:

 

Cllr. Maldwyn Pryse (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Brian Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

 

In attendance:

Will Rowlands (Trainee Clerk)

 

202

Ymddiheuriadau a chais am ganiatâd i fod yn absennol:

 

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Carl Worrall

Cyng. Sienna Lewis-Oldale

 

Derbyniwyd cais ffurfiol am absenoldeb gan y Cyng. Sienna Lewis-Oldale. PENDERFYNWYD caniatáu ei habsenoldeb am gyfnod o hyd at 6 mis a chynnig iddi gyfarfod yn anffurfiol gyda'r Maer a'r Dirprwy Faer i drafod ei sefyllfa.

Apologies and request for leave of absence:

 

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Sienna Lewis-Oldale

 

A formal request for leave of absence had been received from Cllr. Sienna Lewis-Oldale. It was RESOLVED to authorise her absence for a period of up to 6 months and to offer for her to meet informally with the Mayor and Deputy Mayor to discuss her situation.

 

 

203

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on Matters Arising from the agenda

 

None

 

 

204

Cynhwysiad cynghorwyr yn adnewyddiad Tŷ’r Offeriad

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r polisi a amlinellwyd mewn adroddiad gan y Clerc dan Hyfforddiant, gyda’r diwygiadau a ganlyn:

  • Bydd y prosiect yn eitem sefydlog ar holl agendâu'r Cyngor a Phwyllgorau er mwyn i'r swyddfa ddiweddaru'r Cynghorwyr yn rheolaidd, gan gynnwys diweddariadau ar strategaeth a chyllid grant ar gyfer dyfodol y prosiect.
  • Bydd penderfyniadau strategol ac ariannol mawr yn cael ei wneud gan y Cyngor.

 

Dosbarthwyd adroddiad cynnydd gan y Rheolwr Prosiect. PENDERFYNWYD cymeradwyo gosod dwythell blastig ar gyfer offer trydanol a TGCh. Roedd cefnogaeth mewn egwyddor i osod lloriau laminedig ar y llawr gwaelod, gyda charped ar y llawr cyntaf.

Councillor involvement in Presbytery refurbishment

 

It was RESOLVED to adopt the policy outlined in a report by the Trainee Clerk, with the following amendments:

  • The project will be a standing item on all Council and Committee agendas for the office to regularly update Councillors, to include updates on strategy and grant funding for the future of the project.
  • Large strategic and financial decisions will be made by the Council.

 

A progress report by the Project Manager was circulated. It was RESOLVED to approve the fitting of plastic ducting for electrical and ICT equipment. There was support in principle for fitting laminate flooring on the ground floor, with carpet on the first floor.