Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

  1. 1.2024

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

  1. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands (Cadeirydd eitem 5.2)
  2. Cyng. Talat Chaudhri
  3. Cyng. Mark Strong
  4. Cyng. Mathew Norman
  5. Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Lucy Huws

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Will Rowlands (Clerc dan Hyfforddiant)

Teri-Ann Parry (Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru) (eitem 6 yn unig)

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands (Chair Item 5.2)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Lucy Huws

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Teri-Ann Parry (Mid and West Wales Fire and Rescue Service) (item 6 only)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

  1. Cyng. Kerry Ferguson

Apologies:

Cllr. Kerry Ferguson

 

3

Datgan Diddordeb:

 

5.2: Cyflogir y Cyng. Jeff Smith gan y Llyfrgell Genedlaethol

 

Declaration of interest:

 

5.2: Cllr. Jeff Smith is employed by the National Library

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A230837: Gwelfryn, Ffordd Penparcau

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond dylid gosod amod i atal ei ddefnyddio fel llety gwyliau.

A230837: Gwelfryn, Ffordd Penparcau

 

NO OBJECTION however a condition should be placed to prevent it being used as holiday accommodation.

Ymateb

Respond

5.2

A240001: Llyfrgell Genedlaethol

 

Gadawodd y Cyng. Jeff Smith siambr y cyngor. Daeth y Cyng. Dylan Lewis-Rowlands i'r gadair.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A240001: National Library

 

Cllr. Jeff Smith left the council chamber. Cllr. Dylan Lewis-Rowlands took the chair.

 

NO OBJECTION

 

Ymateb

Respond

6

Ymgynghoriad: Drafft cynllun rheoli risg cymunedol 2040 Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Cafwyd cyflwyniad gan GTACGC ar eu cynllun drafft. Byddai cynghorwyr yn anfon ymatebion unigol i'r ymgynghoriad.

 

Canmolwyd y Gwasanaeth Tân am roi cyflwyniad mor gryno, gonest a chadarnhaol.

 

Consultation: Mid and West Wales Fire and Rescue Service draft community risk management plan 2040

 

A presentation was given by MWWFRS on their draft plan. Councillors would sent individual responses to the consultation.

 

The Fire Service was commended for giving such a concise, honest and reassuring presentation.

 

7

Ymgynghoriad: Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)

 

Byddai Cyng. Dylan Lewis-Rowlands yn dosbarthu ymateb drafft i'w gytuno drwy e-bost.

Consultation: Local Government Finance (Wales) Bill

 

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands would circulate a draft response for agreement via email.

 

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Dim

None