Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

 1. 1.2024

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

 1. Cyng. Kerry Ferguson
 2. Cyng. Maldwyn Pryse
 3. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 4. Cyng. Alun Williams
 5. Cyng. Owain Hughes
 6. Cyng. Jeff Smith
 7. Cyng. Bryony Davies
 8. Cyng. Mathew Norman
 9. Cyng. Mark Strong

 

Yn mynychu

Cyng. Mair Benjamin

Will Rowlands (Clerc dan Hyfforddiant)

Alex Bowen (Cambrian News) (eitemau 1-6 yn unig)

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Alun Williams

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Mark Strong

 

In attendance

Cllr. Mair Benjamin

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Alex Bowen (Cambrian News) (items 1-6 only)

 

2

Ymddiheuriadau

 

 1. Cyng. Brian Davies
 2. Cyng. Emlyn Jones

 

Apologies

 

Cllr. Brian Davies

Cllr. Emlyn Jones

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Dim

Declarations of interest:  

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Byddai cerdyn yn cael ei anfon at y cyn Cynghorydd a Maer, Lorrae Jones-Southgate, a oedd yn yr ysbyty.
 • Anogwyd y cynghorwyr i gyd i fynychu digwyddiad Santes Dwynwen a gynhelir ddydd Sadwrn 27 Ionawr am 2pm, gan ddechrau y tu allan i Neuadd y Farchnad.

Personal references:

 

 • A card would be sent to former Councillor and Mayor, Lorrae Jones-Southgate, who was in hospital.
 • Councillors were all encouraged to attend the Santes Dwynwen event being held on Saturday 27 January at 2pm, starting outside the Market Hall.

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Rhagfyr

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r cyfrifon

 

Nodwyd bod costau Sul y Cofio £325 yn fwy na'r dyraniad cyllidebol. Roedd hyn oherwydd cost rheoli traffig a chau ffyrdd, ac efallai y bydd angen adolygu’r rhain ar gyfer 2024.

December accounts

 

It was RECOMMENDED that the accounts be approved.

 

It was noted that Remembrance Sunday costs had exceeded the budget allocation by £325. This was due to the cost of traffic management and road closures, which may need to be reviewed for 2024.

 

 

6

Neuadd Gwenfrewi – adnewyddiad Tŷ’r Offeiriad

Ymweliad safle: Byddai ymweliad safle i Gynghorwyr yn cael ei gynnal ddydd Iau 25 Ionawr rhwng 12:30 a 13:30.

Socedi: Ceisir cyngor ar gynnwys socedi ar gyfer y rhai â nam ar eu golwg gan Age Cymru.

Lloriau: ARGYMHELLWYD bwrw ymlaen ag adnewyddu'r llawr pren presennol, yn hytrach na gosod carped/laminiad, er y byddai hyn yn cael ei asesu ymhellach yn ystod yr ymweliad safle sydd i ddod.

Grantiau: Byddai cais i'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yn cael ei ohirio tan y ffenestr bidio nesaf er mwyn cyflwyno'r cais gorau posib.

Neuadd Gwenfrewi – Presbytery refurbishment

 

Site visit: A site visit for Councillors would be held on Thursday 25 January between 12:30 and 13:30.

Sockets: Advice would be sought on including sockets for the visually impaired from Age Cymru.

Flooring: It was RECOMMENDED to proceed with refurbishing the existing wooden floor, rather than fitting carpet/laminate, although this would be assessed further at the upcoming site visit.

Grants: Application to the Community Ownership Fund would be deferred to the next bidding window in order to present the best application possible.  

 

7

Eitem gaeedig: Canlyniad gohebiaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion a'r effaith ar gyllideb 2024-25.

 

Ni dderbyniwyd ymateb i'r llythyr at Gyngor Sir Ceredigion. Fel y cyfryw, ni fyddai unrhyw newid i'r gyllideb. Byddai datganiad yn cael ei anfon at y Cambrian News ac ymholiadau'n cael eu gwneud gyda Chynghorau Tref eraill yng Ngheredigion.

Closed item: Outcome of correspondence with Ceredigion County Council and effect on 2024-25 budget

 

No response had been received to the letter to Ceredigion County Council. As such there would be no change to the budget. A statement would be sent to the Cambrian News and enquiries made with other Town Councils in Ceredigion.

 

 

8

Dathliadau 30 mlwyddiant rhwng Kronberg a Porto Recanati

 

Dosbarthwyd adroddiad gan y Clerc dan Hyfforddiant. Ar y cyngor hwn, ARGYMHELLWYD peidio ag anfon cynrychiolydd, ac yn lle hynny dyrannu £50 i anfon anrheg fach a cherdyn i'r ddwy dref.

30th Anniversary celebrations between Kronberg & Porto Recanati

 

A report by the Trainee Clerk was circulated. On this advice, it was RECOMMENDED not to send a representative, and instead allocate £50 to send a small gift and card to both towns.

 

 

9

Aberystwyth EGO

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo cefnogi'r cylchgrawn am bedwar mis ychwanegol o fis Mawrth i fis Mehefin. Y gost oedd £100 a thaw, a byddai hyn yn cael ei drafod.

Aberystwyth EGO

 

It was RECOMMENDED to approve supporting the magazine for an additional four months from March to June. The cost was £100 plus vat, which would be negotiated.

 

 

10

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

10.1

Heddwch ar Waith: Gwahoddiad i fynychu eu cyfarfod cyhoeddus a gynhelir ar 17 Chwefror 2024 yng Nghanolfan Fethodistaidd St. Paul.

Heddwch ar Waith: An invitation to attend their public meeting being held on 17 February 2024 at St. Paul’s Methodist Centre.