Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod y Cyngor Llawn (hybrid)

Meeting of Full Council (hybrid)

 

29.1.2024

 

 

COFNODION / MINUTES

 

205

Yn bresennol:

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

 1. Cyng. Maldwyn Pryse
 2. Cyng. Mair Benjamin
 3. Cyng. Emlyn Jones
 4. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 5. Cyng. Talat Chaudhri
 6. Cyng. Carl Worrall
 7. Cyng. Alun Williams
 8. Cyng. Jeff Smith
 9. Cyng. Mark Strong
 10. Cyng. Lucy Huws
 11. Cyng. Bryony Davies
 12. Cyng. Mathew Norman

 

Yn mynychu:

 

Will Rowlands (Clerc dan hyfforddiant)

Carol Thomas (cyfieithydd)

 

Present:

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mark Strong

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mathew Norman

 

In attendance:

 

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Carol Thomas (translator)

 

 

206

Ymddiheuriadau:

 

 1. Cyng. Brian Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Owain Hughes

 

Apologies:

 

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Owain Hughes

 

 

207

Datgan Diddordeb ar caterion yn codi o’r agenda

 

Dim

Declaration of Interest on matters arising from the agenda

 

None

 

 

208

Cyfeiriadau Personol

 

Dim

 

Personal References

 

None

 

 

209

Adroddiad y Maer

 

Byddai adroddiad ysgrifenedig yn cael ei ddosbarthu drwy e-bost.

 

Mayoral report

 

A written report would be circulated via email.  

 

 

210

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun 18 Rhagfyr 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 18 December 2023 to confirm accuracy.

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

211

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Sedd wag Penparcau: Derbyniwyd hysbysiadau wrth Gyngor Sir Ceredigion i hysbysebu'r sedd wag; byddai'r sedd wag yn cael ei hysbysebu tan 26.2.2024.

Matters arising from the Minutes:

 

 1. Vacant seat Penparcau: Notices to advertise the vacancy had been received from Ceredigion County Council; the vacancy would be advertised until 26.2.2024.

 

 

212

Cofnodion o gyfarfod arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun 8 Ionawr 2024 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

 

Minutes of the extraordinary meeting of Full Council held on Monday 8 January 2024 to confirm accuracy.

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

213

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

214

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 8 Ionawr 2024

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 8 January 2024

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

215

Materion yn codi o'r cofnodion

 

 1. Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru): Roedd ymateb wedi'i anfon; Diolchwyd i Cyng. Dylan Lewis-Rowlands am ei waith.

Matters arising from the minutes

 

 1. Local Government Finance (Wales) Bill: A response had been sent; Cllr. Dylan Lewis-Rowlands was thanked for his work.

 

 

216

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 15 Ionawr 2024

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion a ganlyn:

 

11. Cais coeden goffa Heddwch ar Waith

Minutes of the General Management Committee held on Monday 15 January 2024

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the following recommendations:

 

 1. Heddwch ar Waith memorial tree request

 

 

217

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Santes Dwynwen: Estynnwyd diolch i'r rhai a gymerodd ran yn y digwyddiad, a oedd yn llwyddiant ac a ddenodd dorf fawr

 

 1. 2. Cyllid Cyngor Sir Ceredigion 2024/25: Roedd cyfarfod rhwng Cyngor Sir Ceredigion a Chynghorau Tref a Chymuned lleol yn cael ei gynnal ar 30.1.2024; byddai'r Maer a'r Clerc dan Hyfforddiant yn mynychu.

Matters arising from the minutes:

 

 1. Santes Dwynwen: Thanks were extended to those involved in the event, which was a success and attracted a large crowd

 

 1. 2. Ceredigion County Council finances 2024/25: A meeting between Ceredigion County Council and local Town & Community Councils was being held on 30.1.2024; the Mayor and the Trainee Clerk would be attending.

 

 

218

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun 22 Ionawr 2024

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion a ganlyn:

 • Dathliadau 30 mlwyddiant rhwng Kronberg a Porto Recanati
 • Aberystwyth EGO

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 22 January 2024

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the following recommendations.

 • 30th Anniversary celebrations between Kronberg & Porto Recanati
 • Aberystwyth EGO

 

 

219

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Eitem gaeedig: Canlyniad gohebiaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion a'r effaith ar gyllideb 2024-25: Roedd datganiad wedi’i anfon i’r Cambrian News ar 23 Ionawr 2024.

 

 1. Aberystwyth EGO: Cytunwyd ar bris is o £75 +TAW.

Matters arising from the minutes:

 

 1. Closed item: Outcome of correspondence with Ceredigion County Council and effect on 2024-25 budget: A statement had been sent to the Cambrian News on 23 January 2024.

 

 1. Aberystwyth EGO: A lower price of £75 +VAT had been negotiated.

 

 

220

Ystyried gwariant Mis Ionawr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant.

 

To consider January expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

 

221

Cymeradwyo cyfrifon Mis Rhagfyr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon.

 

To approve December accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

222

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG.

 

Dim

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

None

 

 

223

Ceisiadau cynllunio

 

Planning applications

 

 

 

 

Dim

 

 

None

 

 

224

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

Dosbarthwyd adroddiad o'r Cynllun Adsefydlu Ffoaduriaid.

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

A report from the Refugee Resettlement Scheme was circulated.

 

225

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

Dim

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

None

 

 

 

226

Apwyntio’r Maer etholedig ar gyfer y flwyddyn Faerol 2024-25

 

Enwebwyd Cyng. Maldwyn Pryse gan y Cyng. Alun Williams ac eiliwyd gan y Cyng. Talat Chaudhri.

 

Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill ac etholwyd Maldwyn Pryse yn briodol fel y Maer etholedig.

To appoint the Mayor elect for the 2024-25 Mayoral year

 

Cllr. Maldwyn Pryse was nominated by Cllr. Alun Williams and seconded by Cllr. Talat Chaudhri.

 

There were no other nominations and Cllr. Maldwyn Pryse was duly elected as the Mayor elect.

 

227

Apwyntio’r Dirprwy Faer etholedig ar gyfer y flwyddyn Faerol 2024-25

 

Enwebwyd Cyng. Emlyn Jones gan y Cyng. Jeff Smith ac eiliwyd gan y Cyng. Talat Chaudhri.

 

Enwebwyd Cyng. Mair Benjamin gan y Cyng. Bryony Davies ac eiliwyd gan y Cyng. Carl Worrall.

 

PENDERFYNWYD cynnal pleidlais gudd. Roedd y Clerc dan Hyfforddiant yn cyfrif pleidleisiau, gyda Carol Thomas yn dyst annibynnol. Gan ennill mwyafrif o bleidleisiau, etholwyd Emlyn Jones fel Dirprwy Faer etholedig.

 

Gadawodd Cyng. Lucy Huws y cyfarfod.

To appoint the Deputy Mayor elect for the 2024-25 Mayoral year

 

Cllr. Emlyn Jones was nominated by Cllr. Jeff Smith and seconded by Cllr. Talat Chaudhri.

 

Cllr. Mair Benjamin was nominated by Cllr. Bryony Davies and seconded by Cllr. Carl Worrall.

 

It was RESOLVED to hold a secret ballot. The Trainee Clerk counted votes, with Carol Thomas as an independent witness. Winning a majority of votes, Cllr. Emlyn Jones was duly elected as Deputy Mayor elect.

 

Cllr. Lucy Huws left the meeting.

 

 

228

Cymeradwyo Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheolau Sefydlog a Pholisi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo y Cylch Gorchwyl.

To approve Terms of Reference for the Standing Orders and Policy Committee

 

It was RESOLVED to accept the Terms of Reference

 

 

229

Neuadd Gwenfrewi – adnewyddiad Tŷ’r Offeiriad

 

Dosbarthwyd adroddiad gan y Rheolwr Prosiect. PENDERFYNWYD bwrw ymlaen â’r canlynol:

 

 • Sandio a staenio'r lloriau pren caled fel y bwriadwyd yn wreiddiol, i gynnwys y ddwy lefel a'r grisiau; gellid gosod carped yn ôl-weithredol os oes angen.
 • Bod pob soced yn bodloni gofynion y rhai â nam ar eu golwg, a switshis golau os yn berthnasol.
 • Peidio â chynnwys gosodiadau USB mewn socedi.
 • Cymeradwyo'r gwariant ychwanegol o £2,800.21 ar gyfer gosod sylfaen goncrit yn ystafell gyfarfod 1. Y gorffeniad fyddai estyll pren meddal wedi'u hailgylchu.

Neuadd Gwenfrewi – Presbytery refurbishment

 

A report by the Project Manager was circulated. It was RESOLVED to proceed with the following:

 

 • Sanding and staining the hardwood flooring as originally intended, to include both levels and the stairs; carpet could always be fitted retrospectively if necessary.
 • For all sockets to meet requirements for the visually-impaired, and light switches if applicable.
 • Not to include USB fittings in sockets.
 • Approve the additional expenditure of £2,800.21 for the fitting of concrete foundation in meeting room 1. The finish would be recycled softwood floorboards.

 

 

230

Murlun Stryd y Farchnad

 

Roedd cynllun terfynol y murlun yn dal i ddisgwyl a byddai hyn yn cael ei drafod eto yn nes ymlaen.

Mural Stryd y Farchnad

 

The final design of the mural was still awaiting and this would be discussed again at a later date.

 

 

231

Cynnig: Bill Lleoliad Aberystwyth (ar y Lleuad) (Cyng. Dylan Lewis-Rowlands)

 

Dosbarthwyd cyngor gan y Clerc dan Hyfforddiant a PHENDERFYNWYD cymeradwyo cynnig diwygiedig o dan y teitl ‘Mynegi Undod gyda Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches’.

                                                                  

Motion: Location of Aberystwyth (on the Moon) Bill (Cllr. Dylan Lewis-Rowlands)

 

Advice by the Trainee Clerk was circulated and it was RESOLVED to approve a revised motion under the title ‘Expression of Solidarity with Refugees and Asylum Seekers’.

 

 

232

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

232.1

Côr Gobaith: roedd cyngerdd yn cael ei gynnal ar 24.2.2024 yn Amgueddfa Ceredigion i ddathlu undod.

Côr Gobaith: a concert was being held on 24.2.2024 at Ceredigion Museum to celebrate unity.

 

232.2

Ymgynghoriad AS: llythyr gan swyddfa Ben Lake AS i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ddarpariaeth gwasanaeth bancio yng Ngheredigion.

MP Consultation: a letter from the office of Ben Lake MP to participate in a consultation on banking service provision in Ceredigion.