Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (Hybrid)

Minutes of the Planning Committee (Hybrid)

 

 1. 2.2024

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

 1. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands (Cadeirydd eitem 5.2)
 2. Cyng. Talat Chaudhri
 3. Cyng. Mark Strong
 4. Cyng. Mathew Norman

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Emlyn Jones

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan Hyfforddiant)

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands (Chair Item 5.2)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr. Emlyn Jones

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

 1. Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Maldwyn Pryse

Cyng. Bryony Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Bryony Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

5.2: Cyflogir y Cyng. Jeff Smith gan y Llyfrgell Genedlaethol

 

Declaration of interest:

 

5.2: Cllr. Jeff Smith is employed by the National Library

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A240062 Pencae, Ffordd Llanbadarn

 

Mae safbwynt y Cyngor yn aros yr un fath â chais gwreiddiol - A230673. Nid yw pryderon y Cyngor wedi’u bodloni ac mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU ar y sail a ganlyn:

 

 • Mae'n cynrychioli gor-estyniad
 • Byddai'n arwain at golli man gwyrdd
 • Byddai'n amharu ar yr olygfa o’r tai traddodiadol gerllaw

A240062 Pencae, Ffordd Llanbadarn

 

The Council’s position remains the same as with the previous application - A230673. The Council’s concerns have not been met and the Council OBJECTS on the following basis:

 

 • It represents over-extension
 • It would result in a loss of green space.
 • It would impair the view of the traditional style houses nearby.

 

Ymateb

Respond

5.2

A240058: Llyfrgell Genedlaethol

 

Gadawodd y Cyng. Jeff Smith siambr y cyngor. Daeth y Cyng. Dylan Lewis-Rowlands i'r gadair.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A240058: National Library

 

Cllr. Jeff Smith left the council chamber. Cllr. Dylan Lewis-Rowlands took the chair.

 

NO OBJECTION

 

Ymateb

Respond

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Dim

None