Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod y Cyngor Llawn (hybrid)

Meeting of Full Council (hybrid)

 

12.2.2024

 

 

COFNODION / MINUTES

 

233

Yn bresennol:

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

 1. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 2. Cyng. Alun Williams
 3. Cyng. Emlyn Jones
 4. Cyng. Connor Edwards
 5. Cyng. Mathew Norman
 6. Cyng. Carl Worrall
 7. Cyng. Maldwyn Pryse
 8. Cyng. Mark Strong
 9. Cyng. Jeff Smith
 10. Cyng. Talat Chaudhri
 11. Cyng. Bryony Davies
 12. Cyng. Owain Hughes

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Will Rowlands (Clerc dan Hyfforddiant)

Steve Williams (Rheolwr Cyfleusterau ac Asedau)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

 

Present:

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Alun Williams

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Connor Edwards

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Carl Worrall

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Mark Strong

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Owain Hughes

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Will Rowlands (Trainee Clerk)

Steve Williams (Facilities and Assets Manager)

Wendy Hughes (Events and Partnerships Officer)

 

 

234

Ymddiheuriadau:

 

 1. Cyng. Brian Davies

Cyng. Lucy Huws

 

Apologies:

 

Cllr. Brian Davies

Cllr. Lucy Huws

 

 

235

Datgan Diddordeb

 

Mae Cyng. Alun Williams, Carl Worrall & Mark Strong yn Gynghorwyr Sir

Declaration of Interest

 

Cllrs. Alun Williams, Carl Worrall & Mark Strong are County Councillors

 

 

236

Cyllideb 2024-25

 

Roedd Cyngor Sir Ceredigion wedi gofyn am gymorth gan y Cyngor Tref i weithredu cyfleusterau cyhoeddus. Dosbarthwyd cynnig, gan gynnwys y costau a ddarparwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ac yn gofyn am drosglwyddo perchnogaeth rhai asedau sydd ar brydles ar hyn o bryd i'r Cyngor Tref.

 

PENDERFYNWYD rhoi £26,500 i Gyngor Sir Ceredigion i barhau i weithredu toiled y Castell. Trafodaethau pellach ar reolaeth y dyfodol i'w cynnal yn ystod y flwyddyn.

 

I osgoi cynnydd yn y praesept, byddai'r cyfraniad hwn yn dod o unrhyw danwariant yng nghyllideb 2023-24.

Budget 2024-25

 

Ceredigion County Council had requested assistance from the Town Council in the operation of public conveniences. A proposal was circulated, including costings provided by Ceredigion County Council and requesting transfer of ownership of some currently leased assets to the Town Council.

 

It was RESOLVED to provide £26,500 to Ceredigion County Council to maintain operation of the Castle toilet. Further discussions on the future management to take place during the year.

 

To avoid an increase in the precept, this contribution would come from any underspend in the 2023-24 budget.