Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (hybrid)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (hybrid)

 

 1. 2.2024

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

 1. Cyng. Kerry Ferguson
 2. Cyng. Maldwyn Pryse
 3. Cyng. Dylan Lewis-Rowlands
 4. Cyng. Alun Williams
 5. Cyng. Owain Hughes
 6. Cyng. Jeff Smith
 7. Cyng. Mathew Norman
 8. Cyng. Brian Davies
 9. Cyng. Emlyn Jones

Cyng. Lucy Huws

 

Yn mynychu

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Wendy Hughes (Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Maldwyn Pryse

Cllr. Dylan Lewis-Rowlands

Cllr. Alun Williams

Cllr. Owain Hughes

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mathew Norman

Cllr. Brian Davies

Cllr. Emlyn Jones

Cllr. Lucy Huws

 

In attendance

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Wendy Hughes (Events & Partnerships Officer)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

 1. Cyng. Bryony Davies
 2. Cyng. Mark Strong

 

Apologies

 

Cllr. Bryony Davies

Cllr. Mark Strong

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Dim

Declarations of interest:  

 

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Diolchwyd i’r cynghorwyr am fynychu cyfarfod cyhoeddus Heddwch ar Waith.

Personal references:

 

Councillors were thanked for attending the Peace in Action public meeting.

 

 

 

5

 

Cyfrifon Mis Ionawr

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r cyfrifon.

 

 

January accounts

 

It was RECOMMENDED that the accounts be approved.

 

 

6

Neuadd Gwenfrewi – adnewyddiad Tŷ’r Offeiriad

Mae ceisiadau i'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol a’r Loteri Cenedlaethol yn cael eu paratoi ar gyfer ariannu y cyfleusterau cymunedol.

Neuadd Gwenfrewi – Presbytery refurbishment

 

Applications to the Community Ownership Fund and National Lottery were being prepared to develop the community facilities.  

 

 

7

Seremoni sefydlu’r Maer

 

Parêd y Maer: Byddai swyddogion yn cyflwyno cais am orymdaith o ben y dref i lawr y Stryd Fawr i droi i Stryd y Popty. Pe byddai hyn yn cael ei wrthod byddai swyddogion yn llunio cynllun amgen.

Mayor Making ceremony

 

Mayoral parade: Officers would submit a request for a parade from the top of town down Great Darkgate Street to turn into Baker Street. If this was refused officers would come up with an alternative plan.

 

 

8

Gefeillio Aberystwyth a Kronberg

 

Gwirfoddolodd rhai cynghorwyr i gwrdd â chynrychiolwyr o bartneriaeth Gefeillio Kronberg yn y lle cyntaf a fyddai'n cael ei ddilyn gan gyflwyniad i'r Cyngor pe bai angen.

Aberystwyth Kronberg Twinning

 

A few councillors volunteered to meet with representatives from the Kronberg Twinning partnership in the first instance which would be followed by a presentation to Council if necessary.

 

Trefnu

Organise

9

Ymweliad cerddorfa Sant Brieg

 

Dylid anfon ffurflen gais grant y Cyngor.

Saint Brieuc orchestra visit

 

A grant application form to be sent.

 

Anfon ffurflen grant

Send grant form

 

10

Dathliad penblwydd Sefydliad Sgowtiaid a Geidiaid Myfyrwyr

 

Dylid anfon canllawiau ar gyfer grant y Cyngor Tref a ffurflen gais.

 

Student Scout and Guide Organisation (SSAGO) birthday ball

 

Grant guidance and application form to be sent.

 

Anfon ffurflen grant

Send grant form

11

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

11.1

Cyngor Sir Ceredigion: derbyniwyd ymateb i gynigion y Cyngor Tref. I'w drafod yn y Cyngor Llawn fel eitem gaeedig.

Ceredigion County Council: a response had been received to the Town Council’s proposals.  To be discussed at Full Council as a closed item.

 

Agenda Cyngor Llawn

Town Council agenda