Aberystwyth Council

 

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Kerry Ferguson

 

 

 

 1. 09.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod hybrid o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn Siambr y Cyngor nos Lun, 2.10.2023 am 7.30pm

 

You are invited to a hybrid meeting of the Planning Committee meeting to be held remotely and in the Council Chamber at 7.30pm on Monday 2.10.2023

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

Present

2

Ymddiheuriadau  

Apologies

3

Datganiadau diddordeb

Declarations of interest

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

To consider Planning Applications

5.1

A230592: Tir Gwag, Bryn Ardwyn

A230592: Vacant Land, Bryn Ardwyn

6

Gwerthusiad drafft Ardal Gadwraeth

Conservation Area draft appraisal

7

Ymgynghoriad ar Bolisi Rheoli Harbwr

Consultation on Harbour Management Policy

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

      

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Tref Aberystwyth Town Clerk

 

 

       Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Kerry Ferguson

 

20.9.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 25 Medi 2023 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 25 September 2023 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

 

89

Presennol

 

Present

90

Ymddiheuriadau

 

Apologies

91

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

92

Cyfeiriadau Personol

Personal References

 

93

Adroddiad y Maer

 

Mayoral report

94

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 24 Gorffennaf 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 24 July 2023 to confirm accuracy

95

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

96

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 11 Medi 2023

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 11 September 2023

97

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

98

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 18 Medi 2023

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 18 September 2023

 

99

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

100

Ystyried gwariant Mis Medi

 

To consider September expenditure

 

101

Cymeradwyo cyfrifon Gorffennaf ac Awst

To approve July & August accounts

 

102

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

103

Planning Applications

Ceisiadau Cynllunio

 

 1. 1

A230590: Eglwys y Bedyddwyr, Maes Alfred

A230590: Baptist’s Church, Alfred Place

 

 1. 2

A230641: 4 Maes Lowri

 

A230641: 4 Laura Place

 

 1. 3

A230592: Tir Gwag, Bryn Ardwyn

A230592: Vacant Land, Bryn Ardwyn

 

104

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

105

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

106

Cyngor ar Bopeth Ceredigion

 

Ceredigion Citizens Advice

107

Ras Dau Gopa (cais am arian)

Twin Peaks Race (funding request)

 

108

EGO Aberystwyth

 

Aberystwyth EGO

109

Cynllun Hyfforddiant

Training Plan

 

110

Cynnig: Jeti pren (Cyng. Jeff Smith)

 

Motion: Wooden jetty (Cllr. Jeff Smith)

111

Cynnig: Coed i Stryd y Popty (Cyng. Mark Strong)

 

Motion: Baker Street trees (Cllr. Mark Strong)

112

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

               Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                             Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Kerry Ferguson

 

 1. 9.2023

 

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau yn y Siambr, 11 Stryd y Popty ac o bell ar nos Lun 18.9.2023 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held in the Chamber, 11 Baker Street and remotely on Monday 18.9.2023 at 6.30pm.

 

 

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau Personol

Personal references

 

5

 

Ystyried Cyfrifon Mis Gorffennaf ac Awst

Consider July and August Accounts

6

Grant Trawsnewid Trefi (adroddiad)

Transforming Towns grant (report)

 

7

Cronfa Ffyniant Gyffredin – staff newydd

Shared Prosperity Fund – new staff

 

8

TCC ar Gyfer Parciau a Meysydd Chwarae

CCTV for Parks and Playgrounds

 

9

Murlun Stryd y Farchnad

Market Street Mural

 

10

Polyn baner Cyngor Tref

Town Council Flag pole

 

11

Ymweliad Maer Yosano 8/9 Tachwedd

Yosano Mayoral Visit 8/9 November

 

12

Goleuadau Nadolig

Christmas lights

 

13

Cyllideb 2024-25

2024-25 Budget

 

14

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely      

Gweneira Raw-Rees, Clerc Tref  Aberystwyth  Town Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Kerry Ferguson

 

 1. 08.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod hybrid o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn Siambr y Cyngor nos Lun, 04.09.2023 am 6.30pm

 

You are invited to a hybrid meeting of the Planning Committee meeting to be held remotely and in the Council Chamber at 6.30pm on Monday 04.09.2023

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

Present

2

Ymddiheuriadau  

Apologies

3

Datganiadau diddordeb

Declarations of interest

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

To consider Planning Applications

6

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

    

 

      

 

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Tref Aberystwyth Town Clerk

       Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Kerry Ferguson

 

19.7.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 24 Gorffennaf 2023 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 24 July 2023 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

 

63

Presennol

 

Present

64

Ymddiheuriadau

 

Apologies

65

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

66

Cyfeiriadau Personol

Personal References

 

67

Adroddiad y Maer

 

Mayoral report

68

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 26 Mehefin 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 26 June 2023 to confirm accuracy

69

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

70

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 3 Gorffennaf 2023

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 3 July 2023

 

71

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

72

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 10 Gorffennaf 2023

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 10 July 2023

73

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

74

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 18 Gorffennaf 2023

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 18 July 2023

 

75

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

76

Ystyried gwariant Mis Gorffennaf

 

To consider July expenditure

 

77

Cymeradwyo cyfrifon Mis Mehefin

 

To approve June accounts

 

78

Taliadau cynghorwyr 2023-24

 

Councillor payments 2023-24

 

79

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

80

Planning applications

Ceisiadau Cynllunio

 

 1. 1

A230087: Llyfrgell Genedlaethol

A230087: National Library

 

 1. 2

A230489: 43 Rhyd y Bont

 

A230489: 43 Rhyd y Bont

 

81

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

82

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

83

TCC ar gyfer parciau a meysydd chwarae

 

CCTV for parks and playgrounds

 

84

Cynnig: Polisi enwau lleoedd Cymreig (Cyng. Jeff Smith)

 

Motion: Welsh place names policy (Cllr Jeff Smith)

85

Ariannu ymweliadau ysgolion Aberystwyth - Yosano

Funding for Yosano - Aberystwyth school exchanges

 

86

Gohebiaeth

Correspondence

87

Eitem caeedig:

penderfyniadau’r Ombwdsman

 

Closed item:

Ombudsman decisions

 

88

Eitem caeedig: Adroddiad y Panel Staffio

 

Closed item: Staffing Panel report

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

 

       Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Kerry Ferguson

 

16.6.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 26 Mehefin 2023 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 26 June 2023 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

 

38

Presennol

 

Present

39

Ymddiheuriadau

 

Apologies

40

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

41

Cyfeiriadau Personol

Personal References

 

42

Adroddiad y Maer

 

Mayoral report

43

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 22 Mai 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Annual General Meeting of Full Council held on Monday, 22 May 2023 to confirm accuracy

44

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

45

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 5 Mehefin 2023

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 5 June 2023

 

46

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

47

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 12 Mehefin 2023

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 12 June 2023

48

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

49

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 19 Mehefin 2023

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 19 June 2023

 

50

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

51

Ystyried gwariant Mis Mehefin

 

To consider June expenditure

 

52

Cymeradwyo cyfrifon Mis Mai

 

To approve May accounts

 

53

Ystyried adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2022-23

 

To consider the Internal Auditor report 2022-23

 

54

Cymeradwyo’r Ffurflen Flynyddol

2022-23

 

To approve the Annual Return

2022-23

 

55

Yswiriant 2023-24

 

Insurance 2023-24

 

56

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

57

Planning applications

Ceisiadau Cynllunio

 

58

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

59

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

60

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

               Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                             Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Kerry Ferguson

 

 1. 6.2023

 

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau yn y Siambr, 11 Stryd y Popty ac o bell ar nos Lun 19.6.2023 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held in the Chamber, 11 Baker Street and remotely on Monday 19.6.2023 at 6.30pm.

 

 

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

 

Elect Chair of the Finance & Establishments Committee

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

 

Elect Vice Chair of the Finance & Establishments Committee

7

Cyfrifon Mis Mai

 

May accounts

8

Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2022-23

Internal Auditor report 2022-23

 

9

Y ffurflen Flynyddol 2022-23

Annual Return 2022-23

 

10

Grant SPF – staff a chyfrifiaduron ychwanegol

Shared Prosperity Fund grant – additional staff and computers

 

11

Neuadd Gwenfrewi – gwaith angenrheidiol

 

Neuadd Gwenfrewi – essential works

12

Grantiau cymunedol

Community grant

 

12.1

Ystyried newid yr uchafswm

Consider amending maximum grant amount

 

12.2

Ystyried y gŵyn a dderbyniwyd

Consider complaint received

 

12.3

Cais am grant

Grant application

 

13

Taliadau cynghorwyr

Councillor Allowances

 

14

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                                                                  

Gweneira Raw-Rees, Clerc Tref  Aberystwyth  Town Clerk

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Kerry Ferguson

 

15.5.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod Blynyddol o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 22 Mai 2023 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend the Annual General Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 22 May 2023 at 6.30 pm.  

 

 

 

 

AGENDA

 

18

Presennol

 

Present

19

Ymddiheuriadau

 

Apologies

20

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

20

Cyfeiriadau Personol

Personal References

21

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Mayoral Activity Report

22

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Wener, 19 Mai 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held on Friday, 19 May 2023 to confirm accuracy

23

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 4 Mai 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of Full Council held on Monday, 4 May 2023 to confirm accuracy

24

Materion sy’n codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

25

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

26

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio 2023-24

 

To appoint members to the Planning Committee 2023-24

27

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol 2023-24

 

To appoint members to the General Management Committee 2023-24

28

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid

2023-24

 

To appoint members to the Finance Committee 2023-24

29

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio

2023-24

 

To appoint members to the Staffing Panel

2023-24

30

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2023-24

To appoint representatives to outside bodies 2023-24

 

31

Rheoliadau Sefydlog

Standing Orders

 

32

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

33

Cyllid – ystyried gwariant Mis Mai

 

Finance – to consider the May expenditure

34

Cyllid – ystyried cyfrifon Mis Ebrill

Finance – to consider the April accounts

 

35

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

36

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

37

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

                                                                                                                         

15.5.2023

Annwyl Gynghorydd

Fe’ch gelwir i fynychu CYFARFOD BLYNYDDOL Cyngor Tref Aberystwyth, i’w gynnal yn y Llyfrgell Genedlaethol ar nos Wener, 19 Mai 2023 am 6.30pm

Dear Councillor

You are summoned to attend the ANNUAL MEETING of Aberystwyth Town Council to be held in the National Library on Friday 19 May 2023 at 6.30pm

 

 

AGENDA

 

1

Gweddi gan Y Parch. Cei Rees, Caplan i’r Maer

Prayer by Rev. Cei Rees, Chaplain to the incoming Mayor.

 

2

Yn bresennol

Present

 

3

Ymddiheuriadau

Apologies

 

4

Adroddiad gan y Maer sy’n ymddeol Cyng Talat Chaudhri

A review of his year in office by the retiring Mayor Cllr Talat Chaudhri.

 

5

Apwyntio Maer ar gyfer Blwyddyn y Maer 2023-24

Appoint a Mayor for the Mayoral Year 2023-24

 

6

Apwyntio Dirprwy Faer ar gyfer Blwyddyn y Maer 2023-24

 Appoint a Deputy Mayor for the Mayoral Year 2023-24

 

 

ARWISGO

ROBING

 

7

 

Galw’r Maer sy’n dod i mewn i dderbyn ac arwyddo y Datganiad Derbyn Swydd -wedi ei dystio gan y Cynigydd a’r Eilydd.

 

To call on the incoming Mayor to accept and sign the Declaration of Acceptance of Office -witnessed by his proposer and seconder.

 

8

Y Maer i gyfarch y Cyngor

The Mayor will address Council.

 

9

Apwyntiadau ar gyfer Blwyddyn y Maer 2023-24

Appointments for the Mayoral Year 2023-24

 

10

Y Maer i arwisgo’r Dirprwy Faer gyda Bathodyn y Swydd

 The Mayor will invest the Deputy Mayor with the Badge of Office

 

11

Y Maer i arwisgo’r Maer sy’n ymddeol gyda Bathodyn y Swydd

 

The Mayor will invest the retiring Mayor with the Badge of Office

 

12

Y Cymar sy’n gadael yn arwisgo’r Cymar sy’n dod i mewn.

 

The Outgoing Consort will invest the incoming Consort

 

13

Cyflwyno Medalau Cyfraniad Arbennig

Presentation of Special Contribution Medals

 

14

Arwisgo Bardd y Dref ar gyfer Blwyddyn y Maer 2023-24

 

Appoint the Town Bard for the Mayoral Year 2023-24

15

Y Maer i alw am fendith i’r apwyntiadau newydd

The Mayor will request a blessing for the new appointments

 

16

Y Maer i ohirio’r cyfarfod yn swyddogol

The Mayor will formally adjourn the meeting

 

17

Anthem Cenedlaethol Cymru

 Welsh National Anthem.

 

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 1. 5.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod hybrid o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn Siambr y Cyngor nos Fawrth, 9.5.2023 am 6.30pm

 

You are invited to a hybrid meeting of the Planning Committee meeting to be held remotely and in the Council Chamber at 6.30pm on Tuesday 9.5.2023

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

 

5.1

A230297: Courtlands, 25 Morfa Mawr

A230297: Courtlands, 25 Queens Road

 

5.2

A230210 / 304 / 306 / 308: Brynderw

A230210 / 304 / 306 / 308: Brynderw

 

5.3

A230309: Bryn Ardwyn, Ffordd Ddewi

 

A230309: Bryn Ardwyn, St David’s Road

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

    

 

      

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

 

       Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

19.4.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 24 Ebrill 2023 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 24 April 2023 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

 

250

Presennol

 

Present

251

Ymddiheuriadau

 

Apologies

252

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

253

Cyfeiriadau Personol

Personal References

 

254

Adroddiad y Maer

 

Mayoral report

255

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Mawrth 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of Full Council held on Monday, 27 March 2023 to confirm accuracy

256

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

257

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 3 Ebrill 2023

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 3 April 2023

 

258

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

259

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 3 Ebrill 2023

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 3 April 2023

260

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

261

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 17 Ebrill 2023

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 17 April 2023

 

262

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

263

Ystyried gwariant Mis Ebrill

 

To consider April expenditure

 

264

Cymeradwyo cyfrifon Mis Mawrth

 

To approve March accounts

 

265

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

266

Planning applications

Ceisiadau Cynllunio

 

267

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

268

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

269

Bardd y Dref – adroddiad y gweithgor (Cyng. Emlyn Jones)

 

Town bard working group report (Cllr Emlyn Jones)

 

270

Coed coffa (Cyng Jeff Smith)

Memorial trees (Cllr Jeff Smith)

 

271

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 

 

 1. 4.2023

 

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau yn y Siambr, 11 Stryd y Popty ac o bell ar nos Lun 17.4.2023 am 6.30pm.

 

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held in the Chamber, 11 Baker Street and remotely on Monday 17.4.2023 at 6.30pm.

 

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Mawrth

 

March accounts

6

Costau etholiadol

Election costs

 

7

Ystyried ceisiadau Grantiau cymunedol

Consider Community grant applications

 

8

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

   

 

    

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 1. 3.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod hybrid o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn Siambr y Cyngor nos Lun, 3.4.2023 am 6.30pm

 

You are invited to a hybrid meeting of the Planning Committee meeting to be held remotely and in the Council Chamber at 6.30pm on Monday 3.4.2023

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

 

5.1

A230162: Ysgol Gymraeg

A230162: Ysgol Gymraeg

 

5.2

A230178: Tŷ’r Offeiriad, Neuadd Gwenfrewi

 

A230178: Presbytery, Neuadd Gwenfrewi

 

5.3

A230179: Lidl

A230179: Lidl

 

5.4

A230203/206: Tesco, Coedlan y Parc

A230203/206: Tesco, Park Avenue

 

6

Cynnig: Cerflun Edward VIII (Cyng Dylan Lewis-Rowlands)

Motion: Edward VIII statue (Cllr Dylan Lewis-Rowlands)

 

7

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

    

 

      

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

 

       Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

22.3.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 27 Mawrth 2023 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 27 March 2023 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

 

224

Presennol

 

Present

225

Ymddiheuriadau

 

Apologies

226

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

227

Cyfeiriadau Personol

Personal References

 

228

Eitem caeedig

Pensaer Neuadd Gwenfrewi

Closed item

Neuadd Gwenfrewi architect

 

229

Adroddiad y Maer

 

Mayoral report

230

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Chwefror 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of Full Council held on Monday, 27 February 2023 to confirm accuracy

231

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

232

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 6 Mawrth 2023

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 6 March 2023

 

233

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

234

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 13 Mawrth 2023

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 13 March 2023

235

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

236

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 20 Mawrth 2023

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 20 March 2023

 

237

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

238

Ystyried gwariant Mis Mawrth

 

To consider March expenditure

 

239

Cymeradwyo cyfrifon Mis Chwefror

 

To approve February accounts

 

240

Cymeradwyo'r Rheoliadau Ariannol

To approve the Financial Regulations

 

241

Cymeradwyo'r Gofrestr Asedau

To approve the Asset Register

 

242

Cymeradwyo'r Gofrestr Risg

To approve the Risk Register

 

243

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

244

Planning applications

Ceisiadau Cynllunio

 

244.1

A230148: Pier

A230148: Pier

 

245

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

246

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

247

Bardd y Dref – sefydlu Is-bwyllgor

Town bard Sub-committee

 

248

Gohebiaeth

Correspondence

249

Eitem caeedig

 

Panel Staffio

 

Closed item

 

Staffing panel

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

       Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

22.2.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 27 Chwefror 2023 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 27 February 2023 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

 

200

Presennol

 

Present

201

Ymddiheuriadau

 

Apologies

202

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

203

Cyfeiriadau Personol

Personal References

 

204

Adroddiad y Maer

 

Mayoral report

205

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 30 Ionawr 2023 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of Full Council held on Monday, 30 January 2023 to confirm accuracy

206

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

207

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 6 Chwefror 2023

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 6 February 2023

 

208

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

209

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 13 Chwefror 2023

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 13 February 2023

210

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

211

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 20 Chwefror 2023

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 20 February 2023

 

212

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

213

Ystyried gwariant Mis Chwefror

 

To consider February expenditure

 

214

Cymeradwyo cyfrifon Mis Ionawr

 

To approve January accounts

 

215

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

216

Planning applications

Ceisiadau Cynllunio

 

216.1

A23059/60/86: Llyfrgell Genedlaethol

A23059/60/86: National Library

 

216.2

A230077: Unedau 3 a 4 40/48 Y Stryd Fawr

A230077: Units 3&4 40/48 Great Darkgate St

 

217

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

218

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

219

Apwyntio’r Maer etholedig ar gyfer y flwyddyn Faerol 2023-24

To appoint the Mayor elect for the Mayoral year 2023-24

 

220

Apwyntio’r Dirprwy Faer etholedig ar gyfer y flwyddyn Faerol 2023-24

To appoint the Deputy Mayor elect for the Mayoral year 2023-24

 

221

Bardd y Dref

Town bard

 

222

Ymgynghoriad: Tai digonol 

Consultation: Adequate Housing 

223

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 1. 2.2023

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau yn y Siambr, 11 Stryd y Popty ac o bell ar nos Lun 20.2.2023 am 6.30pm.

 

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held in the Chamber, 11 Baker Street and remotely on Monday 20.2.2023 at 6.30pm.

 

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Ionawr

 

January accounts

6

Penwythnos Sefydlu’r Maer a Gefeillio 19-21 Mai

 

Mayoral Inauguration and Twinning weekend 19-21 Mai

 

7

Rhaglen haf yn y Bandstand

 

Summer programme in the Bandstand

8

Partneriaeth Gefeillio Kronberg

Kronberg Twinning Partnership

 

9

Archwilydd Mewnol

Internal Auditor

 

10

Hysbysebu

Advertising

 

11

Yswiriant y Cyngor

Council Insurance

 

12

Costau etholiadol

Election costs

 

13

Cytundeb Cyfraith Cyflogaeth

Employment Law Contract

 

14

Gŵyl Agor Drysau - Mawrth 2024

 

Opening Doors Festival  - March 2024

15

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

   

 

    

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 1. 2.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod hybrid o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol ac yn Siambr y Cyngor nos Lun, 13.2.2023 am 6.30pm

 

 

You are invited to a hybrid meeting of the General Management Committee meeting at 6.30pm in the Council Chamber on Monday evening 13.2.2023

 

AGENDA

 

 

1

Presennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

 

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

5

Gwasanaethau glanhau tref

 

Town cleaning services

 

6

Penwythnos sefydlu’r Maer a gefeillio 19-21 Mai

 

Mayor Making weekend and twinning 19-21 May  

7

Gŵyl Agor Drysau Mawrth 2024 – llythyr o gefnogaeth

Gŵyl Agor Drysau /Opening Doors March 2024 – letter of support

 

8

Placiau Aberystwyth

Town plaques

8.1

Placiau Cymdeithas Ddinesig Aberystwyth - cynnal a chadw

 

Aberystwyth Civic Society plaques - maintenance

8.2

Placiau i goffau merched – trefn blaenoriaeth

 

Plaques to commemorate women – priority order

9

Meinciau coffa a gardd

Memorial benches and garden

 

10

Sector rhentu – ymateb

Rental sector –response

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

    

 

      

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 1. 1.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod hybrid o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn Siambr y Cyngor nos Lun, 6.2.2023 am 6.30pm

 

 

You are invited to a hybrid meeting of the Planning Committee meeting to be held remotely and in the Council Chamber at 6.30pm on Monday 6.2.2023

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

    

 

      

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

       Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

24.1.2023

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 30 Ionawr 2023 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 30 January 2023 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

 

180

Presennol

 

Present

181

Ymddiheuriadau

 

Apologies

182

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

183

Cyfeiriadau Personol

Personal References

 

184

Adroddiad y Maer

 

Mayoral report

185

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 19 Rhagfyr 2022 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of Full Council held on Monday, 19 December 2022 to confirm accuracy

186

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

187

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 16 Ionawr 2023

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 16 January 2023

 

188

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

189

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 16 Ionawr 2023

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 16 January 2023

190

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

191

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 23 Ionawr 2023

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 23 January 2023

 

192

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

193

Ystyried gwariant Mis Ionawr

 

To consider January expenditure

 

194

Cymeradwyo cyfrifon Mis Rhagfyr

 

To approve December accounts

 

195

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

196

Planning applications

Ceisiadau Cynllunio

 

197

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

198

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

199

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

    

 

 

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 1. 1.2023

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau yn y Siambr, 11 Stryd y Popty ac o bell ar nos Lun 23.1.2023 am 6.30pm.

 

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held in the Chamber, 11 Baker Street and remotely on Monday 23.1.2023 at 6.30pm.

 

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Rhagfyr

 

December accounts

6

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen

 

7

Cytundeb Cyfraith Cyflogaeth

Employment Law Contract

 

8

Cyllideb ar gyfer placiau i gydnabod merched nodedig

Budget for plaques to recognise noteworthy women

 

9

Cadeiriau dec enfawr i’r prom

Giant prom deckchairs

 

10

Gefeillio - dathliadau 2023 ar gyfer Arklow a St Brieuc

Twinning – 2023 celebrations for Arklow and St Brieuc

 

11

Henaduriaeth Neuadd Gwenfrewi – diweddariad

 

Neuadd Gwenfrewi Presbytery - update

 

12

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

    

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

       Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

                    

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

                                               01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

13.12.2022

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 19 Rhagfyr 2022 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday, 19 December 2022 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

 

158

Presennol

 

Present

159

Ymddiheuriadau

 

Apologies

160

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

161

Cyfeiriadau Personol

Personal References

 

162

Adroddiad y Maer

 

Mayoral report

163

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 28 Tachwedd 2022 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of Full Council held on Monday, 28 November 2022 to confirm accuracy

164

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

165

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 5 Rhagfyr 2022

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 5 December 2022

 

166

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

167

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 5 Rhagfyr 2022

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 5 December 2022

 

168

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

169

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 12 Rhagfyr 2022

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday 12 December 2022

 

170

Materion yn codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

171

Ystyried gwariant Mis Rhagfyr

 

To consider December expenditure

 

172

Cymeradwyo cyfrifon Mis Tachwedd

 

To approve November accounts

 

173

Cymeradwyo cyllideb a phraesept 2023-24

 

To approve the 2023-24 budget and precept

 

174

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

175

Planning applications

Ceisiadau Cynllunio

 

176

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

177

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

178

Cynnig: Rhyddid y Dref i’r RNLI

 

Motion: Freedom of the Town for the RNLI

179

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 1. 12.2022

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau yn y Siambr, 11 Stryd y Popty ac o bell ar nos Fawrth 12.12.2022 am 6.30pm.

 

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held in the Chamber, 11 Baker Street and remotely on Tuesday 12.12.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Tachwedd

 

November accounts

6

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen

 

7

Cytundeb Peninsula

Peninsula Contract

 

8

Cyllideb 2023-24

Budget 2023-24

 

9

Wifi i’r dref

 

Town wifi

10

Digwyddiad Nadolig Penparcau

Penparcau Hub Christmas event

 

11

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

    

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 

 1. 11.2022

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn y Siambr ar nos Lun 5.12.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely and in the Chamber on Monday evening 5.12.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 1. 11.2022

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod hybrid o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 5.12.2022 am 7.00pm.

 

You are invited to a hybrid meeting of the General Management Committee on Monday evening 5.12.2022 at 7.00pm.

 

AGENDA

 

 

1

Presennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

 

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

5

Blodau a coed - diweddariad

Town flowers and trees - update

 

6

Sbwriel a glanhau tref

Refuse and town cleaning

 

6.1

Cytundeb glanhau strydoedd

Street cleaning contract

6.2

Bagiau atal gwylanod - diweddariad

Gull proof bags – update

7

Marchnad Fferm – lleoliad ac ariannu

Farmer’s Market – location and funding

8

Digwyddiadau:

Events:

8.1

Cyfryngau cymdeithasol

Social media

8.2

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen

8.3

Parêd Gwyl Dewi

St David’s Day parade

9

Neuadd Gwenfrewi – croes, diffoddydd a stondin canhwyllau

Neuadd Gwenfrewi – cross, candle sniffer and stand

 

10

Wifi y dref

Town wifi

11

Meini prawf Medal Cyfraniad Arbennig a Rhyddid y Dref

Special Contribution Medal and Freedom of the Town criteria

 

12

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely    

 

      

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

5.11.2022

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau yn y Siambr, 11 Stryd y Popty ac o bell ar nos Fawrth 22.11.2022 am 6.30pm.

 

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held in the Chamber, 11 Baker Street and remotely on Tuesday 22.11.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Hydref

 

October accounts

6

Ymgynghoriad Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Independent Remuneration Panel consultation

 

7

Cinio Nadolig yr henoed

 

Seniors Christmas lunch

8

Neuadd Gwenfrewi

 

Neuadd Gwenfrewi

9

Cyllideb 2023-24

Budget 2023-24

 

10

Cysgodfan i’r safle tacsi

Taxi rank shelter

 

11

Ceisiadau am gyllid

Funding requests

 

11.1

Eisteddfod yr Urdd 2023

Urdd Eisteddfod 2023

 

11.2

Urdd Ceredigion

Ceredigion Urdd

 

11.3

HAHAV

HAHAV

 

11.4

Prosiect Dawns i blant (Sweetshop Revolution)

Children’s Dance Project (Sweetshop Revolution)

 

11.5

Digwyddiad Nadolig Penparcau

Penparcau Hub Christmas event

 

12

Cynnig: Aros yn aelod o Bwyllgor Cyswllt Trafnidiaeth Gyhoeddus y Cambrian

Motion: Remain a member of the Cambrian Public Transport Liaison Committee

 

13

Gohebiaeth

 

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely          

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

 

 

 

 

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 

 1. 10.2022

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn y Siambr ar nos Lun 7.11.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely and in the Chamber on Monday evening 7.11.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

5.1

A220765: 7 Stryd Newydd

A220765: 7 New Street

 

5.2

A220777: Clwb Pêl Droed Aberystwyth

A220777: Aberystwyth Football club

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

 

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 

 1. 10.2022

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod hybrid o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 10.10.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a hybrid meeting of the General Management Committee on Monday evening 10.10.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Presennol

 

Present

 

2

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

 

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

5

Man pwrpasol ar gyfer cŵn i redeg

 

Dedicated dog run

 

6

Blodau, pamau a mannau gwyrdd y dref - diweddariad

Town flowers, green spaces and borders - update

 

7

Sbwriel a glanhau tref

Refuse and town cleaning

 

7.1

Peiriant brwsio a golchi

Sweeper washer

7.2

Bagiau atal gwylanod

Gull proof bags

8

Meysydd chwarae - diweddariad

Playgrounds – update

 

9

Darpariaeth chwarae meddal

Soft play provision

 

10

Dathlu Esquel trwy enwi rhan o’r dref

Celebrate Esquel by naming part of the town

 

11

Landlordiaid problemus

Problem Landlords

 

12

Tŷ Jasper

Jasper House

 

13

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely    

 

      

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

                                                                                                                         

28.9.2022

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod Arbennig o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ac yn y Siambr ar Nos Lun 3.10.2022 am 6.30pm.  Pwrpas y cyfarfod yw i ethol tri cynghorydd newydd i ward Penparcau. Bydd y Pwyllgor Cynllunio yn dilyn y Cyfarfod Arbennig.

 

You are summoned to attend an Extraordinary Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely and in the Chamber on Monday 3.10.2022 at 6.30pm. The purpose of the meeting is to elect three new councillors for Penparcau ward. The Planning Committee will follow the Extraordinary Meeting

 

Agenda

 

102

Presennol

Present

 

103

Ymddiheuriadau

Apologies

 

104

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

105

Cyflwyniadau

Presentations

 

105.1

Bryony Davies

 

105.2

Connor Edwards

 

105.3

David Lees

 

105.4

Jake Payne

 

105.5

Ian Smith

 

105.6

Carl Worrall  (26.9.2022)

 

106

Pleidleisio

Voting

 

107

Datganiad Derbyn Swydd

Declaration of Acceptance of Office

 

 

Gweneira Raw-Rees

 

 

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth / Clerk to Aberystwyth Town Council

 

  Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 

 1. 9.2022

 

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn y Siambr ar nos Lun 3.10.2022 am 7.45pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely and in the Chamber on Monday evening 3.10.2022 at 7.45pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

5.1

A220631/2/39/40: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

A220631/2/39/40: National Library of Wales

5.2

A220661: Rockland House, Morfa Mawr

A220661: Rockland House, Upper Queens Rd

 

5.3

A220664: Plas Antaron, Porth y De

A220664: Plas Antaron, Southgate

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

 

 1. 8.2022

 

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ac yn y Siambr ar nos Lun 5.9.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely and in the Chamber on Monday evening 5.9.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

5.1

A220522: 56 Dan y Coed

 

A220522: 56 Dan y Coed

 

5.2

A220557 (amrywio A200028): Gwernllwyn, Piercefield Lane

 

A220557 (variation A200028): Gwernllwyn, Piercefield Lane

5.3

A220568: 18 Dan y Coed

A220568: 18 Dan y Coed

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Talat Chaudhri

 

6.2022

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau yn y Siambr, 11 Stryd y Popty ac o bell ar nos Lun 20.6.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held in the Chamber, 11 Baker Street and remotely on Monday 20.6.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Ethol Cadeirydd

Elect Chair

 

5

Ethol Is-gadeirydd

Elect Vice-chair

 

6

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

7

Cyfrifon Mis Mai

May accounts

 

8

Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2021-22

 

Internal Auditor’s report 2021-22

 

9

Y ffurflen flynyddol 2021-22

Annual return 2021-22

 

10

Dyraniad cyllideb glanhau strydoedd

Street cleaning budget allocation

 

11

Rhaglen haf y Bandstand

Bandstand summer programme

 

12

Gŵyl Gomedi Aberystwyth

Aberystwyth Comedy Festival

 

13

Hyfforddiant archwilio meysydd chwarae

 

Playground Inspection Training

 

14

Gohebiaeth

 

 

Correspondence

14.1

Rhodd o waith celf – Cymru yn Fy Llygaid i

Donation of artwork – Wales in My Eyes

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                                                            

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                                       Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                         

22.2.2022

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 28 Chwefror 2022 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 28 February 2022 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

186

Presennol

 

Present

187

Ymddiheuriadau

 

Apologies

188

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

189

Cyfeiriadau Personol

Personal References

190

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Mayoral Activity Report

191

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 31 Ionawr 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 31 January 2021 to confirm accuracy

192

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

193

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 7 Chwefror 2022

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 7 February 2022

 

194

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

195

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 14 Chwefror 2022

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 14 February 2022

 

196

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

197

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 21 Chwefror 2022

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 21 February 2022

 

198

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

199

Ystyried gwariant Mis Chwefror

 

To consider February expenditure

200

Ystyried cyfrifon Mis Rhagfyr

To consider December accounts

 

201

Ystyried ceisiadau cynllunio

To consider planning applications

 

202

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

203

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

204

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

205

Gohebiaeth

 

Correspondence

206

Eitem cytundebol caeedig:

Cynllun plannu Maes Gwenfrewi

Closed contractual item:

Maes Gwenfrewi planting plan

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 2.2022

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhelir o bell ar nos Lun 21.2.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held remotely on Monday evening 21.2.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyflwyniad: Ariannu Bro 360 (Golwg)

Presentation: Bro 360 funding (Golwg)

 

5

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

6

Cyfrifon Mis Ionawr

January accounts

 

7

Cloddfa archaeolegol Pen Dinas

 

Pen Dinas archaeological dig

8

Gŵyl Crime Cymru

Crime Cymru Festival

 

9

Rhaglen haf y Bandstand

Bandstand summer programme

 

10

Prynu Cyfrifiadur

Computer purchase

 

11

Recriwtio Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau

 

Recruitment for Events and Partnerships Officer post

12

Contract argraffu (Eitem caeëdig)

Printing contract (closed item)

 

13

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely      

   

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 1. 2.2022

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 14.2.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 14.2.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Presennol

Present

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Baw cŵn

Dog fouling

 

6

Prosiect Ar Dy Feic

On Your Bike project

7

Plan Bee

Plan Bee

8

Parcio ger Neuadd y Farchnad

Parking by the Market Hall

9

Flag holders

Flag holders

10

Cloddiad Archeolegol Pendinas

Pendinas Archaeological Dig

11

Plannu coed yn Maes yr Afon

Tree planting at Maes yr Afon

12

Ymgynghoriad - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: Ymgysylltu â rhanddeiliaid gan Brifysgolion Cymru

 

Consultation - Higher Education Funding Council for Wales: Stakeholder engagement by Welsh Universities

 

13

Parcio Neuadd Goffa

Neuadd Goffa Parking

14

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                     

 

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 2.2022

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 7.2. 2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 7.2.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

5.1

A211116: Brynmarian, 11 Coedlan y Parc

 

A211116: Brynmarian, 11 Park Avenue

 

5.2

A211141: Yr Hen Lyfrgell

A211141: The Old Library

 

5.3

A211149: Pets at Home, Uned D, Parc Ystwyth

A211149: Pets at Home, Unit D, Ystwyth Park

 

6

Ymgynghoriadau:

Consultations:

 

6.1

Llywodraeth Cymru: Newid defnydd: creu dosbarthau cynllunio ar gyfer ail dai a llety gwyliau

 

Welsh Government: Change of use: creation of planning classifications for second properties and holiday accommodation

6.2

Llywodraeth Cymru: Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg

 

Welsh Government: Welsh Communities Housing Strategy

7

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely       

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                                       Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                         

26.1.2022

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 31 Ionawr 2022 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 31 January 2022 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

164

Presennol

 

Present

165

Ymddiheuriadau

 

Apologies

166

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

167

Cyfeiriadau Personol

Personal References

168

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Mayoral Activity Report

169

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 20 Rhagfyr 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 20 December 2021 to confirm accuracy

170

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

171

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 17 Ionawr 2022

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 17 January 2022

 

172

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

173

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 24 Ionawr 2022

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 24 January 2022

 

174

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

175

Ystyried gwariant Mis Ionawr

 

To consider January expenditure

176

Ystyried cyfrifon Mis Rhagfyr

To consider December accounts

 

177

Ystyried ceisiadau cynllunio

To consider planning applications

 

178

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

179

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

180

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

181

Cynnig: Dydd Gŵyl Dewi fel Gŵyl Banc (Cyng. Jeff Smith)

Motion: St David’s Day as a Bank Holiday (Cllr Jeff Smith)

 

182

Cynnig: Plac Leopold Kohr

Motion: Leopold Kohr plaque

 

183

Llythyr cefnogaeth – Clwb Bowlio Plascrug

 

Letter of support – Plascrug Bowling Club

184

Gohebiaeth

 

Correspondence

185

Eitem cytundebol caeedig – Rheolwr Prosiect Codi arian ac Ymgysylltu cymunedol Neuadd Gwenfrewi

Closed contractual item – Neuadd Gwenfrewi Fundraising and Community Engagement Project Manager

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 1.2022

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhelir o bell ar nos Lun 24.1.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held remotely on Monday evening 24.1.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Llyfrgell Genedlaethol - Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

 

National Library – Pedr ap Llwyd, Chief Executive and Librarian

6

Neuadd Gwenfrewi (Eitem caeëdig)

 

 • Rheolwr Prosiect (codi arian ac ymgysylltu â’r gymuned)
 • Archwiliad yr adeiladau a chostau

Neuadd Gwenfrewi (closed item)

 

 • Project (Fundraising & Community Engagement) Manager contract
 • Costed buildings condition survey

 

7

Yswiriant (Terfysgaeth a Seiber)

Insurance (Terrorism and Cyber)

 

8

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

      

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 

 1. 1.2022

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 17.1.2022 am 6.30pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 17.1.2022 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Presennol

Present

 

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

 

5

Plac i Leopold Kohr

Plaque to Leopold Kohr

6

Mynwent Cefn Llan

Cefn Llan cemetery

7

Baw cŵn ar Draeth y De

Dog fouling on South beach

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                     

 

 

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                                       Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                         

14.12.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 20 Rhagfyr 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 20 December 2021 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

145

Presennol

 

Present

146

Ymddiheuriadau

 

Apologies

147

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

148

Cyfeiriadau Personol

Personal References

149

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Mayoral Activity Report

150

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 22 Tachwedd 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 22 November 2021 to confirm accuracy

151

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

152

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 6 Rhagfyr 2021

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 6 December 2021

 

153

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

154

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 6 Rhagfyr 2021

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 6 December 2021

 

155

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

156

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 13 Rhagfyr 2021

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 13 December 2021

 

157

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

158

Ystyried gwariant Mis Rhagfyr

 

To consider December expenditure

159

Ystyried ceisiadau cynllunio

To consider planning applications

 

160

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

161

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

162

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

163

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 12.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhelir o bell ar nos Lun 13.12.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held remotely on Monday evening 13.12.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Tachwedd

November accounts

 

6

Neuadd Gwenfrewi (Eitem caeëdig)

 

 • Rheolwr Prosiect (codi arian ac ymgysylltu â’r gymuned)
 • Archwiliad yr adeiladau a chostau

Neuadd Gwenfrewi (closed item)

 

 • Project (Fundraising & Community Engagement) Manager contract
 • Costed buildings condition survey

 

7

Yswiriant (Terfysgaeth a Seiber)

Insurance (Terrorism and Cyber)

 

8

Gŵyl Feicio Aber 2022 (ariannu)

Aber Cycle Fest 2022 (funding)

 

9

Gohebiaeth

 

Correspondence

10

Swydd newydd:

Digwyddiadau a Phartneriaethau

 

New post:

Events & Partnerships post

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

      

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 

 1. 12.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 6.12.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 6.12.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Presennol

Present

 

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

 

5

Neuadd Gwenfrewi

 

Neuadd Gwenfrewi

6

Cloddfa archeolegol Pen Dinas

Pen Dinas archaeological dig

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                     

 

 

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 12.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 6.12. 2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 6.12.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

5.1

A211032: Yr Hen Lyfrgell

 

A211032: The Old Library

 

6

Ymgynghoriadau:

Consultations:

 

6.1

Llywodraeth Cymru: ymchwiliad i ail gartrefi

 

Welsh Government: Inquiry into second homes

6.2

Llywodraeth Cymru: Deddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau

 

Welsh Government: planning legislation and policy for second homes and short-term holiday lets

6.3

Cyngor Ceredigion: newidiadau i gyfyngiadau parcio a thraffig un-ffordd

 

Ceredigion Council: changes to parking restrictions and one way traffic

7

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                                       Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                         

17.11.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 22 Tachwedd 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 22 November 2021 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

123

Presennol

 

Present

124

Ymddiheuriadau

 

Apologies

125

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

126

Cyfeiriadau Personol

Personal References

127

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Mayoral Activity Report

128

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 25 Hydref 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 25 October 2021 to confirm accuracy

129

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

130

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun 1 Tachwedd 2021

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday 1 November 2021

 

131

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

132

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 8 Tachwedd 2021

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 8 November 2021

 

133

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

134

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 15 Tachwedd 2021

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 15 November 2021

135

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

136

Ystyried cyllideb ddrafft a phraesept 2022-23

To consider draft budget and precept 2022-23

 

137

Ystyried cyfrifon Mis Hydref

To consider October accounts

 

138

Ystyried gwariant Mis Tachwedd

 

To consider November expenditure

139

Ystyried ceisiadau cynllunio

To consider planning applications

 

140

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

141

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

142

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

143

Gohebiaeth

 

Correspondence

144

Panel staffio: adroddiad ac argymhellion (eitem caeëdig)

 

Staffing Panel: report and recommendations (Closed item)

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 11.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhelir o bell ar nos Lun 15.11.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held remotely on Monday evening 15.11.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Hydref

October accounts

 

6

Ymgynghoriad: Adroddiad y Panel ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2022-2023

Consultation: Remuneration Panel report 2022-2023

 

7

Cyllideb a Praesept 2022-23

Budget and Precept 2022-23

 

8

Gohebiaeth

 

Correspondence

9

Strwythur staffio

Staffing structure

 

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely     

 

      

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 11.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 8.11.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 8.11.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Presennol

Present

 

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

 

5

Parcio beiciau modur

Motor bike parking

 

6

Neuadd Gwenfrewi (Cyng. Lucy Huws)

 

Neuadd Gwenfrewi (Cllr Lucy Huws)

7

Goleuadau Nadolig (Cyng M Benjamin)

Christmas lights (Cllr M Benjamin)

 

8

Maes Gwenfrewi

Maes Gwenfrewi

 

9

Rhandiroedd

Allotments

 

10

Blodau

Flowers

 

11

Gwasanaethau trên Cambrian

Cambrian train services

 

12

Ymgynghoriadau Ceredigion:

Ceredigion Consultations

 

12.1

Cymraeg mewn Addysg

Welsh in Education

 

12.2

Cynllun Teithio Llwybrau Llesol

 

Ceredigion Active Travel Plan

14

Gohebiaeth

Correspondence

 

14.1

Diogelwch cerddwyr ar rhiw Penglais (Cyng Mark Strong)

 

Pedestrian safety Penglais Hill

(Cllr Mark Strong)

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                     

    Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 1. 10.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 1.11. 2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 1.11.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

5.1

A210867: 9 Stryd y Baddon

 

A210867: 9 Bath Street

 

5.2

A210900: Lidl

 

A210900: Lidl

 

6

Treth ar ail gartrefi

Tax on second homes

 

7

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

 

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                                       Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                         

20.10.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 25 Hydref 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 25 October 2021 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

104

Presennol

 

Present

105

Ymddiheuriadau

 

Apologies

106

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

107

Cyfeiriadau Personol

Personal References

108

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Mayoral Activity Report

109

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 27 September 2021 to confirm accuracy

110

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

111

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 11 Hydref 2021

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday 11 October 2021

 

112

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

113

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 18 Hydref 2021

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 18 October 2021

114

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

115

Ystyried cyfrifon Mis Medi

To consider September accounts

 

116

Ystyried gwariant Mis Hydref

 

To consider October expenditure

117

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

118

Cynnig: Gwella bioamrywiaeth mynwent Cefnllan (Cyng. Lucy Huws)

 

Motion: Improving the biodiversity of Cefnllan cemetery (Cllr Lucy Huws)

 

119

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

120

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

121

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 10.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhelir o bell ar nos Lun 18.10.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held remotely on Monday evening 18.10.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Medi

September accounts

 

6

Ariannu’r Farchnad Fferm 2021-22

Farmer’s Market funding 2021-22

 

7

Ymgynghoriad: Adroddiad y Panel ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2022-2023

Consultation: Remuneration Panel report 2022-2023

 

8

Cyllideb 2022-23

Budget 2022-23

 

9

Medal Ddinesig Aberystwyth

Aberystwyth Civic Medal

 

10

Ariannu Murluniau tref

Town murals funding

 

11

Ymgynghoriad:

Trethi Llywodraeth Cymru

Consultation:

Welsh GovernmentTaxation

 

12

Ymgynghoriad:

Polisi hapchwarae Ceredigion

 

Consultation:

Ceredigion Gambling policy

 

13

Gohebiaeth

 

Correspondence

13.1

Neuadd Goffa

Neuadd Goffa

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely            

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 11.10.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 11.10.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Presennol

Present

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Neuadd Gwenfrewi - Pensaer Cadwraethol (Cyng. Lucy Huws)

 

Neuadd Gwenfrewi - Conservation Architect (Cllr Lucy Huws)

6

Nadolig

Christmas

6.1

Coed

Trees

6.2

Goleuadau

Lights

7

Blodau

Flowers

8

Partneriaethau Gefeillio

Twinning Partnerships

9

Parcio beiciau modur

Motor bike parking

10

Fy nrws ffrynt (menter balchder lle glanhau stryd)

My front door (pride of place street cleaning initiative)

 

11

Arwyddion bys – Neuadd y Farchnad

Finger posts – Market Hall

12

Murluniau tref

Town murals

13

Cynllun talebau tref (Cyng. Kerry Ferguson)

Town voucher scheme (Cllr Kerry Ferguson)

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

 

     

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 4.10. 2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 4.10.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                                       Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                         

21.9.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 27 Medi 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 27 September 2021 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

86

Presennol

 

Present

87

Ymddiheuriadau

 

Apologies

88

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

89

Cyfeiriadau Personol

Personal References

90

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Mayoral Activity Report

91

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 13 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 13 September 2021 to confirm accuracy

92

Materion sy’n codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

93

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 20 Medi 2021

 

Finance & Establishments Committee held on Monday, 20 September 2021

94

Materion sy’n codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

95

Ystyried cyfrifon Mis Awst

To consider August accounts

 

96

Ystyried gwariant Mis Medi

 

To consider September expenditure

97

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

98

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

99

Cynnig: Cefnogaeth i gloddfa Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ar Bendinas (y Cyng. Dylan Wilson-Lewis)

 

Motion: Support for the Dyfed Archaelogical Trust dig on Pendinas (Cllr Dylan Wilson-Lewis)

 

100

Cynnig: Medal Ddinesig Aberystwyth

Motion: Aberystwyth Civic Medal

 

101

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

102

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

103

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

 

     

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhelir o bell ar nos Lun 20.9.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held remotely on Monday evening 20.9.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

 

Elect Chair of the Finance and Establishments Committee

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

 

Elect Vice Chair of the Finance and Establishments Committee

 

7

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                        

8.9 2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 13 Medi 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 13 September 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

65

Presennol

Present

 

66

Ymddiheuriadau

Apologies

 

67

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

68

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

69

Polisi’r Cyngor ar siarad mewn cyfarfodydd

 

Council policy on speaking at meetings

 

70

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 19 Gorffennaf 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 19 July 2021 to confirm accuracy

 

71

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

72

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 6 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 6 September 2021 to confirm accuracy

 

73

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

74

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 26 Gorffennaf 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the General Management Committee Meeting held Monday 26 July 2021 to confirm accuracy

 

75

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

76

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 6 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the General Management Committee Meeting held Monday 6 September 2021 to confirm accuracy

 

77

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

78

Ystyried gwariant Mis Awst/Medi

Consider August/September expenditure

 

79

Ystyried cyfrifon Gorffennaf

 

Consider July financial accounts

 

80

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

81

Neuadd Gwenfrewi

 

 

Neuadd Gwenfrewi

 

81.1

Cynnig: rhoi’r arteffactau a’r llyfrau

(a chyhoeddusrwydd)

Motion: Donation of artefacts/books (and publicity)

 

81.2

Latest update

 

Adroddiad diweddaraf

82

Rhandiroedd (adroddiad)

Allotments (update)

 

83

Parc Ffordd y Gogledd: eitem caeedig i ystyried dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith grant

 

North Road Park: Closed item to consider quotes for grant funded works.

84

Staffio: Eitem caeedig i ystyried cyflogi aelod/au staff ychwanegol

 

 

Staffing: Closed item to consider recruitment of additional staff member/s

 

 

85

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

 

 

 

 

 

I ymuno gyda’r cyfarfod yma cysylltwch â’r swyddfa

To join this meeting please contact the office

 

01970 624 761         

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 6.9.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 6.9.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio yn cynnwys:

 

To consider Planning Applications including:

 

5.1

A210753: 20 Y Stryd Fawr (Clarks)

A210753: 20 Great Darkgate Street (Clarks)

 

5.2

A210717: 32 Ffordd y Môr (Spar)

 

A210717: 32 Terrace Road (Spar)

 

5.3

A210768: Tir yn Lôn Piercefield

 

A210768: Land at Piercefield Lane

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 6.9.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 6.9.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio yn cynnwys:

 

To consider Planning Applications including:

 

5.1

A210753: 20 Y Stryd Fawr

A210753: 20 Great Darkgate Street

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 8.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 6.9.2021 am 7pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 6.9.2021 at 7pm.

 

AGENDA

 

1

Presennol

Present

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Casglu sbwriel – Gerwyn Jones Cyngor Sir

 

Refuse collection – Gerwyn Jones CCC

6

Materion tref (Cyngor Sir)

Town issues (County Council)

6.1

Cau strydoedd canol dref a mynediad

 

Town centre road closures and access

6.2

Glanhau’r prom

Promenade cleaning

6.3

Adfywio’r dref

Regeneration of town

6.4

Blodau

Flowers

7

Neuadd Gwenfrewi

Neuadd Gwenfrewi

7.1

Clirio a storio

Clearance and storage

7.2

Arweinydd Prosiect (Cyllid) a Pensaer Cadwraethol

 

Project Lead (Funding) and Conservation Architect

7.3

Trydan

Electrics

 

8

Golau Nadolig

Christmas lights

9

Arwyddion – Partneriaethau Gefeillio

Signage –Twinning Partnerships

10

Ffair Tachwedd

November Fair

11

Parcio beiciau modur

Motor bike parking

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 7.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 26.7.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 26.7.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Presennol

Present

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ethol Cadeirydd

Elect Chairman

6

Ethol Is-gadeirydd

Elect Vice Chairman

7

Neuadd Gwenfrewi

Neuadd Gwenfrewi

7.1

Diogelwch

Security

7.2

Archwilio cynnwys a storio

Audit of contents and storage

7.3

Arweinydd Prosiect (Cyllid) a Pensaer Cadwraethol

 

Project Lead (Funding) and Conservation Architect

7.4

Atgyweiriadau brys

Emergency repairs

7.5

Cynnal a chadw’r ardd

Ground maintenance

7.6

Cyflenwad dŵr:

 • Cyflenwad dŵr - Maes Gwenfrewi
 • Gwiriad diogelwch gwres
 • Plymiwr

Water supply:

 • Water supply - Maes Gwenfrewi
 • Heating safety check
 • Plumber

 

7.7

Trydanol

 • Gwiriad diogelwch
 • Trydanwr

Electrics

 • Safety check
 • Electrician

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

 

 

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                        

14.7. 2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 19 Gorffennaf 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 19 July 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

42

Presennol

Present

 

43

Ymddiheuriadau

Apologies

 

44

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

45

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

46

Cyflwyniad: Aberystwyth – Dinas Llȇn UNESCO 2024 – Mererid Hopwood

Presentation: Aberystwyth – UNESCO City of Literature 2024 – Mererid Hopwood

 

47

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 21 Mehefin 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 21 June 2021 to confirm accuracy

 

48

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

49

Ystyried gwariant Mis Gorffennaf

Consider July expenditure

 

50

Ystyried cyfrifon Mehefin

 

Consider June financial accounts

 

51

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 12 Gorffennaf 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 12 July 2021 to confirm accuracy

 

52

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

53

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

53.1

A210644: 34 Dan y Coed

 

A210644: 34 Dan y Coed

 

54

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

 • Enw newydd
 • Is-bwyllgor

 

St Winefride’s Church

 

 • New Name
 • Sub-committee

 

55

Parc Ffordd y Gogledd

 

 • Enw newydd
 • Dyfynbrisiau y gwaith grant – cyfarfodydd arbennig Awst

North Road Park

 

 • New Name
 • Quotes for grant works – August extraordinary meetings

 

56

Cylchdro hygyrch (Plas crug)

 

Accessible roundabout (Plas crug)

 

57

Cymeradwyo ariannu’r partneriaethau efeillio:

 • Kronberg
 • Esquel

 

Approve funding for twinning partnerships:

 • Kronberg
 • Esquel

 

58

Panel staffio (eitem caeedig)

 

Cymeradwyo:

 • recriwtio Dirprwy Glerc dan hyfforddiant
 • Ehangu cytundeb: y wefan a chyfryngau cymdeithasol

 

Staffing panel (Closed item)

 

Approve:

 • Deputy/Trainee Clerk recruitment
 • Contract enhancement: website and social media

 

59

Radio Aber – cais am arian

Radio Aber – request for funding

 

60

Cytuno proses cynnal a chadw y diffibriliwr

 

Agree defibrillator management process

 

61

Adnewyddu’r capstan ar y prom

(Cyng Jeff Smith)

 

Restore the capstan on the prom

(Cllr Jeff Smith)

 

62

Mannau chwaraeon a phêl droed anffurfiol (Cyng. Danny Ardeshir)

Informal football and sports areas

(Cllr Danny Ardeshir)

 

63

Ariannu Gŵyl Crime Cymru Festival

 

Gŵyl Crime Cymru Festival funding

64

Gohebiaeth

Correspondence

 

64.1

Cydweithio i ddatrys problemau ail gartrefi

Uniting to solve the problem of second homes

 

64.2

Parcio beiciau modur ar y prom

Prom motorbike parking

 

64.3

Amddiffyn man gwyrdd – Waunfawr

 

Green space protection  - Waunfawr

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 7.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 12.7.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 12.7.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio yn cynnwys:

 

To consider Planning Applications including:

 

5.1

A210543: Hampden, Felin y Môr

A210543: Hampden, Felin y Môr

 

5.2

A210575/6: Maes parcio Eglwys Mihangel Sant

 

A210575/6: St Michael’s Church car park, Laura Place

 

5.3

A210610: 5 Stryd Sior

A210610: 5 George Street

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                        

16.6.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 21 Mehefin 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 21 June 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

19

Presennol

Present

 

20

Ymddiheuriadau

Apologies

 

21

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

22

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

23

Ceisiadau grant

Grant applications

 

23.1

Canolfan Argyfwng yr Hinsawdd

Climate Emergency Centre

 

23.2

Digwyddiadau canol tref treftadaeth Cymru

Welsh heritage town centre events

 

24

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 24 Mai 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held Monday 24 May 2021 to confirm accuracy

 

25

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

26

Ystyried gwariant Mis Mehefin

Consider June expenditure

 

27

Ystyried cyfrifon Ebrill a Mai

 

Consider April and May financial accounts

 

28

Ystyried Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2020-21

 

Consider Internal Auditor’s report 2020-21

 

29

Cymeradwyo Ffurflen flynyddol 2020-21

Approve Annual Return 2020-21

 

30

Cymeradwyo Cynllun Lles 2020-21

Approve Wellbeing Plan 2020-21

 

31

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 7 Mehefin 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 7 June 2021 to confirm accuracy

 

32

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

33

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

34

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

 • Pryniant – camau cyntaf
 • Enw newydd
 • Cyfarfod safle

 

St Winefride’s

 

 • Purchase and first steps
 • New Name
 • Site visit

 

35

Parc Ffordd y Gogledd

 

 • Diweddariad am y grant - cynllun manwl
 • Enw newydd
 • Cyfarfod safle

 

North Road Park

 

 • Grant update - detailed drawing

 

 • New Name
 • Site visit

 

36

Meysydd Chwarae

 

Eitem gytundebol gaeëdig:

 

 1. Cylchdro newydd (Plas crug)
 2. Glaswellt Penparcau a thwmpath chwarae

 

Playgrounds –

 

Closed contractual item:

 

 1. Roundabout replacement (Plas crug)
 2. Penparcau grass and play mound

 

37

Rhandiroedd

 

 • Grant
 • Gwastraff gardd

Allotments:

 

 • Grant
 • Garden waste

 

38

Plannu coed

 • Safle clwb pêl droed

Tree planting

 • Football club site

 

39

Blodau Gwyllt

 • Polisi strimio’r Cyngor Sir
 • Polisi chwynladdwrCSC

 

Wildflowers

 • CCC Strimming policy
 • CCC Weedkiller policy

 

40

Ariannu Gwyl Crime Cymru Festival

 

Gwyl Crime Cymru Festival funding

41

Gohebiaeth

Correspondence

 

41.1

Parcio beiciau modur ar y prom

Prom motorbike parking

 

41.2

Cydweithio i ddatrys problemau ail gartrefi

Uniting to solve the problem of second homes

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

 

 1. 5.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 10.5.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 10.5.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

To consider Planning Applications

 

5.1

A210143: tir ger yr Marina

 

A210143: Land at the Marina

5.2

A210321: Unit 6-7 Yr Hen Ysgol Gymraeg

 

A210321: Unit 6-7 Yr Hen Ysgol Gymraeg

5.3

A210348: 1 Pen y Cei, Felin y Môr

A210348: 1 Pen y Cei, Felin y Môr

 

5.4

A210357/9: 60 Glan y Môr

A210357/9: 60 Marine Terrace

 

5.5

A210365: Irfon, Ffordd Llanbadarn

 

A210365: Irfon, Llanbadarn Rd

5.6

A210381: Trewen, Ffordd Penglais

 

A210381: Trewen, Penglais Rd

 

5.7

A210382: Boots, 2 Y Stryd Fawr

 

A210382: Boots, 2 Great Darkgate St

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

21.4.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 26 Ebrill 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 26 April 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

277

Presennol

Present

 

278

Ymddiheuriadau

Apologies

 

279

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

280

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

281

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 22 Mawrth 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 22 March 2021 to confirm accuracy

 

282

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

283

Ystyried gwariant Mis Ebrill

Consider April expenditure

 

284

Ystyried cyfrifon diwedd y flwyddyn ariannol 2020-21

 

 • Cymeradwyo cyfrifon
 • Cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi

 

Consider end of financial year accounts 2020-21

 

 • Approve accounts
 • Earmarked reserves

 

285

Archwiliad flynyddol 2020-21

Annual Audit 2020-21

 

286

Rheoliadau ariannol

Financial Regulations

 

287

Cofrestr Risg

Risk Register

 

288

Cofrestr Eiddo

Asset Register

 

289

Grantiau cymunedol 2021-22

Community grants 2021-22

 

290

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 12 Ebrill 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 12 April 2021 to confirm accuracy

 

291

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

292

Apwyntio’r Maer etholedig ar gyfer blwyddyn y Maer 2021-22

To appoint the Mayor elect for the Mayoral year 2021-22

 

293

Apwyntio’r Dirprwy Faer etholedig ar gyfer blwyddyn y Maer 2021-22

To appoint the Deputy Mayor elect for the Mayoral year 2021-22

 

294

Cynrychiolaeth y Cyngor Tref ar Gorff Llywodraethol:

 

 • Ysgol Gymraeg
 • Ysgol Llwyn yr Eos

 

Town Council Representation on the Governing Body of:

 

 • Ysgol Gymraeg
 • Llwyn yr Eos school

295

Meysydd Chwarae

 

 1. Adolygu agor /cau

 

Eitem gytundebol gaeëdig:

 

 1. Gwelliannau i'r wyneb)
 2. Atgyweirio cylchdro (Plas crug)

 

Playgrounds –

 

 1. Review opening / closure

 

Closed contractual item:

 

 1. Surface improvements
 2. Roundabout repairs (Plas crug)

 

296

Sticer: ‘Peidiwch bwydo’r gwylanod’ (Cyng. Brendan Somers)

Sticker: ‘Don’t feed the gulls’

(Cllr Brendan Somers)

 

297

Adloniant haf (Bandstand)

Summer entertainment (Bandstand)

 

298

Cynnig: Diogelu mannau gwyrdd a choed (Cyng. Sue Jones-Davies)

Motion: Safeguarding green spaces and trees (Cllr Sue Jones-Davies)

 

299

Diwrnod Heddwch Rhyngwladol – 21 Medi

International Day of Peace – 21 September

 

300

Awdit o adeiladau cyhoeddus y dref (Cyng. Mari Turner)

Audit of the town’s public buildings (Cllr Mari Turner)

 

301

Plastig a chasgliadau sbwriel (Cyng Danny Ardeshir)

Plastic and refuse collection (Cllr Danny Ardeshir)

 

302

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

 

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

                                                                                                                 

9.2.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod Arbennig o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun 15.2.2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend an Extraordinary Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 15.2.2021 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

229

 

Presennol

 

Present

 

 

230

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

231

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

232

 

Polisi cyfethol

 

Co-option policy

 

 

                                                                                    

Gweneira Raw-Rees

 

 

 

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth

Clerk to Aberystwyth Town Council

   

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

27.1.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 1 Chwefror 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 1 February 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

220

Presennol

Present

 

221

Ymddiheuriadau

Apologies

 

222

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

223

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

224

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 

Elect Chair of Planning Committee

225

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

Elect Vice-chair of Planning Committee

 

226

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

227

Cymeradwyo arolwg a phryniant Eglwys Gwenfrewi

Approve the survey and purchase of St Winefride’s

 

228

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

   

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

19.1.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 25 Ionawr 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 25 January 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

198

Presennol

Present

 

199

Ymddiheuriadau

Apologies

 

200

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

201

Cyfrifiad 2021(Huw Davies, Rheolwr Ymgysylltu’r Cyfrifiad)

 

Census 2021 (Huw Davies, Census Engagement Manager)

202

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

203

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 14 Rhagfyr 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 14 December 2020 to confirm accuracy

 

204

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

205

Ystyried gwariant Mis Ionawr

Consider January expenditure

 

206

Ystyried cyfrifon Mis Rhagfyr

Consider December accounts

 

207

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

208

Meysydd Chwarae

 

 1. Adolygu agor a chau
 2. Grant (Cae Bach)
 3. Cais am osod Byrddau cyfathrebu

 

Playgrounds:

 

 1. Review closure
 2. Grant (Cae Bach)
 3. Communication boards placement request

 

209

Cynllun Plannu Blodau 2021-22

Flower planting strategy 2021-22

 

210

Parc Ffordd y Gogledd - Cronfa Her Lleoedd Natur Lleol 2021-22

North Road Park - Local Places for Nature Challenge Fund 2021-22

 

211

Cynnig: Hamperi i wardiau Bronglais (Cyng. Lucy Huws)

Motion: Bronglais Ward hampers (Cllr Lucy Huws)

 

212

Cynnig: Bil Argyfwng Hinsawdd ac Ecoleg (Cyng. Sue Jones-Davies)

Motion:  Climate & Ecology Emergency Bill (Cllr Sue Jones-Davies)

 

213

Cynnig: Swyddi Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Cyng. Sue Jones-Davies)

 

Motion: National Library of Wales staffing (Cllr Sue Jones-Davies)

 

214

Cynnig: Plannu coed yn Dan y Coed (Cyng. Talat Chaudhri)

 

Motion: Tree planting at Dan y Coed (Cllr Talat Chaudhri)

215

Cynnig (Cyng Lucy Huws): bwriad Llywodraeth San Steffan i fynd yn ôl ar eu cyfraniad 0.7% tuag at Gymorth Tramor.

Motion (Cllr Lucy Huws): Westminster Government’s intention to go back on the 0.7% contribution towards Foreign Aid. 

 

216

Cadarnhau enw datblygiad Penparcau (Cae Dan yr Haidd)

Confirm new name for the Penparcau development (Cae Dan yr Haidd)

 

217

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

218

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

219

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

 

 

 

9.12.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 14 Rhagfyr 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 14 December 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

174

Presennol

Present

 

175

Ymddiheuriadau

Apologies

 

176

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

177

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

178

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 23 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 23 November 2020 to confirm accuracy

 

179

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

180

Cofnodion o Gyfarfod  Arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 30 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Extraordinary Meeting of Full Council held Monday 30 November 2020 to confirm accuracy

 

181

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

182

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 30 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee held Monday 30 November 2020 to confirm accuracy

 

183

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

184

Ystyried gwariant Mis Rhagfyr

Consider December expenditure

 

185

Ystyried cyfrifon Mis Tachwedd

Consider November accounts

 

186

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

St Winefride’s Church

 

187

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

188

Parc Ffordd y Gogledd:

 1. Atgyweirio’r waliau cerrig
 2. Tocio coed a llwyni
 3. Plannu coed a llwyni
 4. Cael gwared ar yr ymyl concrit a chreu pam hir
 5. Gofod plannu
 6. Cŵn

North Road Park:

 1. Repair stone walls
 2. Tree and shrub pruning
 3. Tree and shrub planting
 4. Removal of concrete edge and creation of long border
 5. Growing spaces
 6. Dogs

 

189

Meysydd Chwarae

 

Playgrounds

190

Cysgodfannau

Bus shelters

 

191

Traws Link Cymru – diweddariad (Cyng. Dylan Wislon-Lewis)

Traws Link Cymru – update (Cllr Dylan Wilson-Lewis)

 

192

Cynnig: Deddf Gynllunio – Tai haf (Cyng. Mark Strong)

Motion: Planning Law – Holiday homes (Cllr Mark Strong)

 

193

Cynnig: Strajk Kobiet (Cyng. Nia Edwards-Behi)

 

Motion: Strajk Kobiet (Cllr Nia Edwards-Behi

 

194

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

195

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

196

Cyfeillio â Leshan-Emei, Talaith Sichuan - Prifysgol Aberystwyth

Sister City link with Leshan-Emei Sichuan Province – Aberystwyth University

 

197

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

   

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

21.10.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 26 Hydref 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 26 October 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

128

Presennol

Present

 

129

Ymddiheuriadau

Apologies

 

130

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

131

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

132

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 12 Hydref 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 12 October 2020 to confirm accuracy

 

133

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

134

Ystyried gwariant Mis Hydref

Consider October expenditure

 

135

Ystyried cyfrifon Mis Medi

Consider September accounts

 

136

Prynu Eglwys Santes Gwenfrewi

Purchase of St Winefride’s Church

 

137

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

138

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

139

Christmas lights 2020

Goleuadau Nadolig 2020

 

140

Archwiliad Flynyddol 2019-20

Annual Audit 2019-20

 

141

Argymhellion y Panel Taliadau Annibynnol 2020-21

Independent Remuneration Panel Recommendations 2020-21

 

142

Cyllideb 2020-21

Budget 2020-21

 

143

Cyllid brys - HAHAV

Emergency funding – HAHAV

 

144

Cynnig: Asesiadau Effaith (plant)

(Cyng Alex Mangold)

Motion: Impact Assessments (children)

(Cllr Alex Mangold)

 

145

Gohebiaeth

Correspondence

 

146

Pwyllgor Staffio (eitem caeedig)

Staffing Committee (closed item)

 

 

 

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

   

 

 

 

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

 

22.7.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 27 Gorffennaf 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 27 July 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

54

 

Presennol

 

Present

 

 

55

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

56

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

57

 

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

 

58

 

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 13 Gorffennaf 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 13 July 2020 to confirm accuracy

 

 

59

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

 

60

 

Ystyried cyfrifon Mis Mehefin

 

Consider June accounts

 

 

61

 

Ystyried gwariant Mis Gorffennaf

 

Consider July expenditure

 

 

62

 

 

Baner diolch

 

Thank you banner

 

 

63

 

Compostiwr Ridan

 

 

Ridan composter

 

 

64

 

Ffens maes parcio’r rhandir

 

 

Allotment car park fence

 

 

65

 

Cau meysydd chwarae

 

Playgrounds closure

 

 

66

 

Parc Ffordd y Gogledd (baw cŵn)

 

North Road Park (dog fouling)

 

 

67

 

Cynnig: Dileu hiliaeth mewn ysgolion (Cyng. Rhodri Francis)

 

 

Motion: Eradicating racism in schools

(Cllr. Rhodri Francis)

 

68

 

Apêl Marie Curie

 

 

Marie Curie appeal

 

 

69

 

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

 

8.7.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 13 Gorffennaf 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 13 July 2020 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

42

 

Presennol

 

Present

 

 

43

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

44

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

45

 

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

 

46

 

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 29 Mehefin 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 29 June 2020 to confirm accuracy

 

 

47

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

 

48

 

Ystyried gwariant Mis Mehefin

 

Consider June expenditure

 

 

49

 

 

Cylch Gorchwyl Pwyllgorau

 

Committee Terms of Reference

 

 

50

 

Blodau 2021

 

Flowers 2021

 

 

51

 

 

Cynnig: Cyfyngu cyflymder Penparcau

 

 

Motion: Penparcau speed limit

 

 

52

 

 

Gweithgor Amrywiaeth - Tref Ddi-gasineb

 

Diversity Working Group – Hate Free Town

 

 

53

 

 

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

     

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

 

9.6.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 15 Mehefin 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 15 June 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

17

 

Presennol

 

Present

 

 

18

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

19

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

20

 

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

 

21

 

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 18 Mai 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held Monday 18 May 2020 to confirm accuracy

 

 

22

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

 

23

 

Ystyried gwariant Mis Mehefin

 

Consider June expenditure

 

 

24

 

 

Adroddiad yr Archwilydd mewnol a’r ffurflen Flynyddol

 

 

Internal auditor’r report and the Annual Return

 

25

 

 

Adnewyddu polisi yswiriant

 

Insurance policy renewal

 

 

26

 

Ariannu’r Farchnad Fferm

 

Farmers Market funding

 

 

27

 

 

Meini prawf y gronfa argyfwng

 

Emergency fund criteria

 

28

 

 

Cynnig: Mae Bywydau Du yn Cyfri

(Cyng. Nia Edwards-Behi)

 

Motion: Black Lives Matter

(Cllr. Nia Edwards-Behi)

 

 

29

 

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

 

 

   -----------------------------------------------------------------------------

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

          11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Mari Turner

 

 

27.5.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod Blynyddol o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal yn Siambr y Cyngor, 11 Stryd–y-Popty ar Nos Lun, 1 Mehefin 2020 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend the Annual Meeting of FULL COUNCIL to be held in the Council Chamber, 11 Baker Street on Monday, 1 June 2020 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

234

Presennol

 

Present

235

Ymddiheuriadau

 

Apologies

236

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

237

Cyfeiriadau Personol

Personal References

238

Adroddiad y Maer 2019-20

 

Mayoral Report for 2019-20

239

Ethol y Maer

Election of Mayor

 

1

Ethol y Dirprwy Faer

Election of Deputy Mayor

 

2

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 26 Mai 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of Full Council held on Monday, 26 May 2020 to confirm accuracy

3

Materion sy’n codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

4

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 2 Mawrth 2020

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 2 March 2020

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

6

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio 2020-21

 

To appoint members to the Planning Committee 2020-21

 

7

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol 2020-21

 

To appoint members to the General Management Committee 2020-21

 

8

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid

2020-21

 

To appoint members to the Finance Committee 2020-21

 

9

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio

2020-21

 

To appoint members to the Staffing Panel

2020-21

 

10

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2020-21

 

To appoint representatives to outside bodies 2020-21

 

11

Rheoliadau Sefydlog a Chylch Gorchwyl

Standing Orders and Terms of Reference

 

12

Cyllid – ystyried gwariant

 

Finance – to consider expenditure

13

Cytundeb lladd gwair

Grass cutting contract

 

14

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Public Space Protection Order

 

15

Ariannu Tenovus

 

Tenovus funding

16

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                         Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Mari Turner

                                                                                                                         

 

20.5.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Fawrth, 26 Mai 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Tuesday 26 May 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

220

 

Presennol

 

Present

 

 

221

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

222

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

223

 

 

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

224

 

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 18 Mai 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

 

Minutes of Full Council held Monday 18 May 2020 to confirm accuracy

 

 

225

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

 

226

 

Ystyried gwariant Mis Mai

 

Consider May expenditure

 

 

227

 

Adolygu’r gofrestr risg

 

Review risk register

 

 

228

 

 

Taliadau aelodau

 

Payments to members

 

229

 

 

Ceisiadau cynllunio

 

 

Planning applications

 

 

229.1

 

A190571/73:  Y Pier

 

 

A190571/73:  Royal Pier

 

 

229.2

 

A200344:  Plot ger Bodnant, Felin y Môr

 

 

A200344:  Plot adjacent to Bodnant, Felin y Môr

 

 

230

 

 

Erthygl 4

 

Article 4

 

 

231

 

 

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

St Winefride’s

 

 

232

 

PPE

 

PPE

 

 

233

 

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

 

 

Gweneira Raw-Rees

 

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

13.5.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod Arbennig o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 11 Mai 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend an Extraordinary Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 11 May 2020 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

202

 

Presennol

 

Present

 

 

203

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

204

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

205

 

 Cronfa argyfwng Covid19

 

Covid19 emergency fund

 

 

206

 

Grantiau cymunedol

 

Community grants

 

 

 Gweneira Raw-Rees

 

 

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyngor Arbennig o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Extraordinary Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

11.5.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

202

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

Present: 

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones-Davies

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

 

203

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

 

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Rhodri Francis

 

 

 

204

Datgan Diddordeb:  gweler eitem agenda 206

Declaration of interest:  see agenda item 206

 

 

205

Cronfa argyfwng Covid 19

 

PENDERFYNWYD creu cronfa argyfwng o £10,000 ac ailddyrannu arian nas defnyddiwyd o'r gyllideb Digwyddiadau os oedd angen.

 

Diolchwyd i'r holl weithwyr, gwirfoddolwyr a chynghorwyr am eu cyfraniad yn ystod y firws. Roedd y Cynghorydd Lucy Huws wedi drafftio cyfres o gwestiynau i'r Prif Weinidog ynghylch PPE a chefnogaeth i weithwyr rheng flaen a PENDERFYNWYD anfon y llythyr.

 

Covid 19 emergency fund

 

It was RESOLVED to create an ongoing emergency fund of £10,000 and to reallocate unused money from the Events budget if necessary. 

 

All workers, volunteers and councillors were thanked for their contribution during the virus.  Cllr Lucy Huws had drafted a series of questions to the First Minister regarding PPE and support for frontline workers and it was RESOLVED to send the letter.

 

Anfon llythyr

Send letter

206 (a)

Grantiau

 

Derbyniwyd un ar bymtheg o geisiadau. Fe'u hystyriwyd yng nghyd-destun yr epidemig covid19 a'r angen disgwyliedig am gefnogaeth gymunedol yn ogystal â'r tebygolrwydd na fyddai digwyddiadau a rhai gweithgareddau'n digwydd am gryn amser.

 

Datganiadau o Ddiddordeb:

 • Cyng Mair Benjamin (Cadeirydd Fforwm 50+ Aberystwyth)
 • Cyng Endaf Edwards (aelod o bartneriaeth gefeillio Esquel)
 • Cyng Mari Turner (aelod o bwyllgor Parêd Gŵyl Dewi

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r ceisiadau a ganlyn gyda chyfanswm gwariant grant o £20,000:

Grants

 

Sixteen applications had been received. They were considered within the context of the covid19 epidemic and the anticipated need for community support as well as the likelyhood that events and some activities would not take place for some time.

 

Declarations of Interest:

 • Cllr Mair Benjamin (Chair of Aberystwyth 50+ Forum)
 • Cllr Endaf Edwards (member of Esquel Twinning partnership)
 • Cllr Mari Turner (member of the Parêd Gŵyl Dewi committeee

 

It was RESOLVED to support the following applications with a total grant expenditure of £20,000:

 

 

206.1

Beiciau Gwaed Cymru (cangen Aberystwyth)

Blood Bikes Wales (Aberystwyth branch)             

£3000

 

206.2

Grwp Cyfeillio Aberystwyth

Aberystwyth Friendship Group                              

 

£120

206.3

Canolfan Fethodistaidd St Paul (cegin)

St Paul’s Methodist Centre (kitchen)                     

£1635

 

206.4

Clwb Cymdeithasol Gerddi Ffynnon

Gerddi Ffynnon Social Club                                  

 

£100

206.5

Bwyd Dros Ben Aber

 

Fe ddylai arwyddion a gwybodaeth ddwyieithog fod yn un o ofynion y grant

Aber Food Surplus

 

Bilingual signage and information should be a requirement of the grant

 

£4445.00

206.6

Cymdeithas Ddiwylliannol Hindwaidd Aberystwyth

 

Dylid cynnal digwyddiad yn Aberystwyth

Aberystwyth Hindu Cultural Society                      

 

An event should be held in Aberystwyth

 

£500

206.7

Seindorf Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

£1000

 

206.8

Cymdeithas Rhandiroedd Aberystwyth a'r Cylch

 

Byddai hyn yn cael ei gefnogi o gyllideb Rhandiroedd y Cyngor

Aberystwyth & District Allotment Association

 

This would be supported from the Council’s Allotment budget

 

 

206.9

Cyfeillion Cymdeithas Amgueddfa Ceredigion

Friends of Ceredigion Museum Association

£2200

 

206.10

Clwb Strôc Aberystwyth a'r Cylch

 

Gan fod teithio yn annhebygol dylent ailgyflwyno'r cais y flwyddyn nesaf

Aberystwyth & District Stroke Club

 

As travel was unlikely they should resubmit the application next year

 

 

206.11

Clwb Criced Aberystwyth

 

Roedd y cais ar gyfer adeilad y tu allan i ardal Cyngor Tref Aberystwyth

Aberystwyth Cricket Club

 

The application was for a building outside of the Aberystwyth Town Council area

 

 

206.12

Grŵp Cefnogi Parc Natur Penglais

Parc Natur Penglais Support Group

£800

 

206.13

Prosiect Pibellau a Gwifrau

 

Dylid darparu tystiolaeth o ddatblygiad y prosiect

Pipes and Wires project

 

Evidence of project development should be supplied

 

£1000

206.14

Cyngor Ar Bobpeth CAB

Citizens Advice Bureau CAB

£4000

 

206.15

Fforwm 50+ Aberystwyth

 

Tynnwyd y cais hwn yn ôl gan Gadeirydd y Fforwm, Cyng Mair Benjamin. Dylent wneud cais y flwyddyn nesaf

 

Aberystwyth 50+ Forum

 

This application was withdrawn by the Forum Chair, Cllr Mair Benjamin. They should apply next year

 

 

206.16

Parêd Gŵyl Dewi

 

Parêd Gŵyl Dewi

 

£1200

206 (b)

Partneriaethau rhyngwladol

 

Cytunwyd eisoes ar gyllideb y partneriaethau (£1500 yr un ar gyfer  Kronberg, St Brieuc, Esquel ac Arklow a £750 ar gyfer Yosano) ond oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan Covid19 dylent gyflwyno eu cynlluniau i'r Cyngor cyn derbyn yr arian.

International Partnerships

 

The budget for the partnerships had already been agreed (£1500 each for Kronberg, St Brieuc, Esquel and Arklow and £750 for Yosano) but due to the uncertaintly caused by Covid19 they should submit their plans to the Council before receiving the money.

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

24.2.2020

 

 

COFNODION / MINUTES

 

178

Yn bresennol:

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

 

Carol Thomas(cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

Alex Banfi (Gohebydd y Cambrian News)

Rebecca Rosenthal, Cefnogi Dioddefwyr (Eitem 182)

 

Present:

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

 

Carol Thomas (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

Alex Banfi (Cambrian News reporter)

Rebecca Rosenthal, Victim Support (Item 182)

 

 

179

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies:

 

Cllr. David Lees

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Alex Mangold

 

 

180

Datgan Diddordeb:  

 

Gweler eitem agenda 197

Declaration of interest:

 

See agenda item 197

 

 

181

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal References:

 

None

 

 

182

Troseddau casineb yn Aberystwyth – Cymorth i Ddioddefwyr

 

Wedi'i sefydlu yn 2014, darparodd Rebecca Rosenthal drosolwg o'r gwasanaethau a ddarperir gan Gymorth i Ddioddefwyr sy'n cynnwys digwyddiadau, sesiynau galw heibio, ymgyrchoedd, cefnogaeth i wirfoddolwyr, rhaglenni hyfforddi, gwaith addysgol, a gwaith wedi'i dargedu yn ôl yr angen. Roeddent wedi derbyn 14,000 o atgyfeiriadau ac wedi gweithio gyda 2500 o ddioddefwyr ers 2014.

 

Nid yw lefel y troseddau casineb yn Aberystwyth yn fawr ond mae'n amlwg gyda saith achos newydd ym mis Rhagfyr. Cyngor Tref Aberystwyth yw'r cyngor cyntaf i siarad am droseddau casineb.

 

Hate crime in Aberystwyth – Victim Support

 

Established in 2014, Rebecca Rosenthal provided an overview of the services provided by Victim Support which include events, drop-ins, campaigns, volunteer support, training programmes, educational work, and targeted work as needed. They had received 14,000 referrals and worked with 2500 victims since 2014.

 

The level of hate crime in Aberystwyth is not great but it is evident with seven new cases in December. Aberystwyth Town Council is the first council to talk about hate crime.

 

 

 

183

Cynnig: Tref Ddi-gasineb (Cynghorwyr Dylan Wilson-Lewis a Lucy Huws)

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn cadarnhau ei werthoedd a’i egwyddorion sylfaenol trwy ddatgan yn swyddogol bod Aberystwyth yn ‘Dref Di-gasineb’.

 

Wrth wneud hynny mae'r Cyngor yn datgan ac yn cadarnhau tref Aberystwyth fel un agored a chroesawgar i bawb; waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, cenedligrwydd, iaith, crefydd, anabledd neu unrhyw ffactor cyffredinol arall sy'n ein nodi ni i gyd yn unigryw; ac nid yw'n cynnig unrhyw le ar gyfer casineb a gwahaniaethu, na'r rhai sy'n dymuno parhau casineb a gwahaniaethu ar unrhyw ffurf.

  

Mae'r cynnig hwn hefyd yn awgrymu bod y Cyngor Tref yn hwyluso ac yn sefydlu grŵp rhwydweithio cydraddoldeb ac amrywiaeth.

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r cynnig gan ychwanegu ‘a gwahaniaethu’ ar ôl y gair ‘casineb’. Byddai cynghorwyr yn gyfrifol am y gwaith dan sylw.

 

Motion: Hate Free Town (Cllrs Dylan Wilson-Lewis and Lucy Huws)

 

Aberystwyth Town Council affirms its underlying values and principles by officially declaring Aberystwyth a ‘Hate Free Town’.

 

In so doing the Council declares and reaffirms the town of Aberystwyth as open and welcoming to all; regardless of race, ethnicity, gender, sexual orientation, nationality, language, religion, disability or any other prevailing factor that identifies us all as unique; and offers no place for hate and discrimination, nor those who wish to perpetuate hate and discrimination in any form.

 

This motion also proposes that the Town Council facilitates and establishes an equalities and diversity networking group.

 

It was RESOLVED to adopt the motion with the addition of ‘and discrimination’ after the word ‘hate’.  Councillors would be responsible for the work involved.

 

 

 

184

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Dim adroddiad

Mayoral Activity Report:   

 

No report

 

 

 

185

 

Cofnodion o Gyfarfod Arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 17 Chwefror 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir gydag un cywiriad (174:  Cyng Mari Turner oedd y Cadeirydd)

 

Minutes of the Extraordinary meeting of Full Council held Monday 17 February 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction (174:  Cllr Mari Turner chaired)

 

 

186

 

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Dim

Matters arising from the minutes

 

None

 

 

187

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Ionawr 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

 

Minutes of Full Council held Monday 27 January 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

188

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

163:  A190738 – Hillcrest, Felin y Môr. Roedd caniatâd cynllunio wedi'i roi

 

Matters arising from the Minutes:

 

163:  A190738 - Hillcrest, Felin y Môr. Planning permission had been granted

 

 

 

 

 

189

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun, 3 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda chywiriad:

 

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 3 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes with a correction:

 

 

 

 

 

190

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 10 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad

 

 

9: Roedd coeden arall wedi cael ei phlannu

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 10 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes with corrections and all recommendations.

 

9: Another tree had been planted  

 

 

 

 

 

 

 

191

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 17 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad

 

 

6: PENDERFYNWYD y dylai'r gwaith i faes chwarae Penparcau fynd yn ei flaen yn unol â'r tendr a gymeradwywyd ond byddai ymgynghoriad pellach yn dilyn cwblhau’r gwaith

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 17 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations.

 

6: It was RESOLVED that the work to Penparcau playground should proceed as per the approved tender but completion of the work would be followed by further consultation

 

 

 

 

192

Ceisiadau Cynllunio: Dim

Planning Applications:  None

 

 

193

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor Hwn YN UNIG.   Dim

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit.

None

 

 

194

Cyllid – ystyried gwariant mis Chwefror

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant ac i'r Clerc fod yr ail lofnodwr yn absenoldeb y cynghorwyr sy’n llofnodwyr.

 

Finance – to consider the February expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and for the Clerk to be the second signatory in the absence of councillor signatories.

 

 

195

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 

 

195.1

Cyng Alun Williams

 

 1. Atgoffodd bawb i gymryd rhan yn arolwg Mannau Gwyrdd y Cyngor Sir

 

 1. Roedd ysgol Gwyddor Filfeddygol y Brifysgol yn cael ei lansio ar 28.2.2020

 

 1. Roedd y sganiwr MRI newydd yn Bronglais yn weithredol

 

 1. Gorwelion: roedd gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo a rhagwelir y bydd wedi'i gwblhau ym mis Ebrill

 

Cllr Alun Williams

 

 1. He reminded everyone to participate in Ceredigion Council’s Green space survey

 

 1. The University’s Veterinary Science school was being launched on 28.2.2020

 

 1. The new MRI scanner in Bronglais was operational

 

 1. Gorwelion: renovation works were progressing with an anticipated completion in April

 

 

 

 

 

 

195.2

 1. Endaf Edwards

 

Roedd disgwyl i adnewyddiad pont droed Pont-yr-Odyn ddechrau ar 16.3.2020 a byddai'r gwaith yn cymryd tua 12 wythnos

Cllr Endaf Edwards

 

The Pont-yr-Odyn footbridge renovation was due to start on 16.3.2020 and the work would take approximately 12 weeks

 

 

 

196

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:

 

Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:    

 

 

None

 

 

197

Cynnig: Gwasanaeth Pensiwn Dyfed (Cyng Alun Williams)

 

Cyhoeddodd y Cynghorwyr Alun Williams ac Endaf Edwards fuddiant sy’n rhagfarnu ond roeddent wedi derbyn gollyngiad i gymryd rhan gan Gyngor Ceredigion

 

Cyhoeddodd y Cyng Brenda Haines, y Clerc a'r Dirprwy Glerc fuddiant personol hefyd. Gadawodd y Dirprwy Glerc y Siambr ond arhosodd y Clerc i gymryd y cofnodion

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a oedd yn galw ar Gronfa Bensiwn Dyfed i ddadfuddsoddi o danwydd ffosil o fewn dwy flynedd.

Motion: Dyfed Pension Service (Cllr Alun Williams)

 

Cllrs. Alun Williams and Endaf Edwards declared a prejudicial interest but they had received dispensation to participate from Ceredigion Council

 

Cllr Brenda Haines, the Clerk and Deputy Clerk also declared a personal interest.  The Deputy Clerk left the Chamber but the Clerk remained to take the minutes

 

It was RESOLVED to support the motion which called on the Dyfed Pension Fund to disinvest from fossil fuels within two years.

 

 

198

Gefeillio

 

Cyflwynwyd yr argymhellion canlynol o gyfarfod o'r holl Bartneriaethau Gefeillio a gynhaliwyd 6.2.2020:

 

 • Cyngor Tref i gefnogi’n ffurfiol cymryd cyfrifoldeb am reolaeth Gefeillio St Brieuc
 • Cyngor Tref i gefnogi'n ffurfiol cymryd cyfrifoldeb am drefnu digwyddiad gefeillio blynyddol
 • Cyngor Tref i gefnogi'n ffurfiol darparu derbyniad i ymwelwyr Yosano
 • Cyngor Tref i wella'r wybodaeth ar efeillio ar y wefan newydd
 • Cyngor Tref i ddatblygu taflen ar efeillio

Pawb i ddatblygu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol

 

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r argymhellion ac adolygu mewn dwy flynedd

Twinning

 

The following recommendations were presented from a meeting of all the Twinning Partnerships held on 6.2.2020:

 

 • Town Council to formally support taking responsibility for the management of St Brieuc Twinning
 • Town Council to formally support taking responsibility for organising an annual twinning event
 • Town Council to formally support providing a reception for Yosano visitors
 • Town Council to improve the information on twinning on the new website
 • Town Council to develop a leaflet on twinning

 

All to develop a social media presence

 

It was RESOLVED to support the recommendations and to review in two years.

 

 

 

199

Diwrnod BE

 

Roedd y Lleng Brydeinig Frenhinol yn cynnal digwyddiad yn y Bandstand ar 9.5.2020 i gydnabod 75 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop.

 

PENDERFYNWYD cynnig cefnogaeth - i gynnwys defnyddio’r silwetau ‘Yno ond ddim Yno’.

VE Day

 

The Royal British Legion were holding an event in the Bandstand on 9.5.2020 to recognise the 75th anniversary of the end of WW2 in Europe.

 

It was RESOLVED to offer support - to include using the ‘There but not There’ silhouettes.

 

 

Cysylltu

Contact

200

Faniau Gwersylla ar y Promenâd Newydd

 

Trafodwyd y cais am gefnogaeth i wrthwynebu gwersyllwyr yn ardal yr harbwr a PENDERFYNWYD aros tan adolygiad y Cyngor Sir gan fod gan faniau gwersylla hawl gyfreithiol i barcio ar ddiwedd y prom ar hyn o bryd

Campers on the New Promenade

 

The request for support in opposing campers in the harbour area was discussed and it was RESOLVED to wait until the County Council’s review as camper vans currently had a legal right to park at the end of the prom

 

Ymateb

Respond

201

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

200.1

Sesiynau Chwarae RAY ym MhenparcauPENDERFYNWYD eu gwahodd i gyflwyno cyflwyniad i'r Cyngor Llawn.

 

 

 

RAY Play sessions in Penparcau: it was RESOLVED to invite them to deliver a presentation to Full Council.